Novi udžbenik iz psihologije

PSIHOLOGIJA

Autori: Zoran Pavlović, Oliver Tošković, Ana Altaras Dimitrijević i Zorana Jolić Marjanović

Udžbenik za drugi razred gimnazije i drugi i treći razred područja rada ekonomija, pravo i administracija:

 • u saglasju sa novim Planom i programom nastave i učenja i ishodima obrazovanja;
 • prilagođen uzrastu učenika; navodi ih da zakorače u „zonu narednog razvitka”, i time aktivno podstiče njihovu intelektualnu radoznalost i saznajni razvoj;
 • pažljivo umrežen sadržaj: vertikalno, kao funkcionalno jedinstvena celina, i horizontalno – sa drugim predmetima, čime znatno doprinosi razvijanju opštih, međupredmetnih kompetencija;
 • reprezentuje prirodu psihološke nauke dajući pregled naučno potvrđenih teorija, istraživanja i činjenica i praveći jasnu distinkciju u odnosu na kvazinaučna istraživanja, uz podjednako uvažavanje tradicionalnih i najnovijih, aktuelnih naučno-psiholoških promišljanja;
 • pomera učenika iz uloge pasivnog primaoca ka ulozi aktivnog formiranja sistema znanja;
 • pregled gradiva (rezime lekcije) na kraju svake tematske celine u funkciji je integracije znanja, kao i ključne reči, primeri, ilustracije – slike, mape, grafikoni i sl., upućivanje na druge izvore znanja, pitanja i zadaci za samoprocenu savladanosti sadržaja;
 • doprinosi formiranju pozitivnog odnosa prema radu, znanju i napredovanju, razvija samosvest, realističnu sliku i odgovornost prema sebi, drugima i okruženju; utiče na razvoj kritičnog mišljenja, konstruktivnog rešavanja problema, empatije i asertivnosti.

 

+ POSEBNA STRUČNA PODRŠKA ZA NASTAVNIKA

 • Priručnik sa godišnjim i operativnim planovima i dnevnim pripremama (u štampanoj formi, na CD-u i na Edukinom portalu: www.eduka-portal.rs)
 • Digitalni udžbenik

Novoodobreni udžbenici za srpski jezik i književnost – drugi razred gimnazije i srednje škole

SRPSKI JEZIK I KNjIŽEVNOST

Komplet udžbenika za drugi razred gimnazija i srednjih škola

I Čitanka za drugi razred gimnazija i srednjih škola

(dr Ana Stišović Milovanović, dr Vukosava Živković i dr Jelena Žurić)

 •  Gradivo novog Programa nastave i učenja u potpunosti je obuhvaćeno i pregledno obrađeno: iz obaveznog dela programa obuhvaćeni su svi naslovi, a iz izbornog, od predloženih 18 dela (od kojih nastavnik bira 8) obrađeno je 12 dela.
 • Metodička dominanta ogleda se u bogatoj mreži pitanja i naloga za istraživanje i tumačenje književnog teksta i za usvajanje programom predviđenih književnoteorijskih pojmova, ali – iznad svega – za razvijanje čitalačkih kompetencija, sposobnosti usmenog i pismenog izražavanja, intelektualne radoznalosti, kritičkog mišljenja, kreativnog ispoljavanja, potrebe za čitanjem i kulturom u celini.
 • Udžbenik je usklađen sa potrebama nastavnika za rad na času, ali otvara mogućnosti i za druge vidove organizacije rada sa učenicima (dodatna, integrativna, interdisciplinarna, projektna nastava, za individualni i grupni rad). Korelativni princip ispoljava se u povezivanju književnosti sa drugim umetnostima (likovnom, muzičkom, filmskom, scenskom), ali i sa egzaktnim i humanističkim naukama.
 • Likovno-grafička opremljenost udžbenika namenjena je podsticanju interesovanja učenika za uočavanje tematsko-motivskih, poetičkih i sinhronijskih veza između likovnih i vizuelnih umetnosti i književnosti i njihova tumačenja, a radi razvijanja interesovanja za umetnost uopšte.
 • Svaka nastavna jedinica, kao i svako poglavlje, sadrži odeljak Naučili smo, u kojem se sažima i sistematizuje pređeno gradivo (pomoću shema, tabela, grafikona, pojmovnih mapa), što se na kraju udžbenika objedinjuje u Književnom pojmovniku.

II – Srpski jezik 2

(dr Duška Klikovac i mr Ljiljana Nikolić) 

 • Udžbenikom je iscrpno obuhvaćeno celokupno gradivo koje predviđa Plan nastave i učenja, Nastavni program za drugi razred.
 • Svako poglavlje propraćeno je brojnim (vizuelno odvojenim) dodatnim sadržajima – objašnjenjima, lingvističkim zanimljivostima, kviz- -pitanjima, prigodnim poslovicama, tumačenjima stranih reči, kao i ilustracijama, a zaključeno je sažetom rekapitulacijom iznete materije, tj. pregledom glavnih pojmova, njihovih definicija, međusobnih odnosa i klasifikacije, predstavljenim dijagramski (pod naslovom Šta smo naučili).
 • Zadaci za vežbu različite težine – označene sa: „sasvim laki”, „prilično laki”, „malo teži” i „želim da uradim više” (ukupno 435) – u svakoj lekciji se smenjuju s glavnim tokom izlaganja, a na samom kraju udžbenika (pod naslovom Koliko znam) može se naći odeljak s još 117 zadataka, koji su namenjeni samostalnoj proveri znanja, po oblastima. Rešenja zadataka za vežbu data su na kraju udžbenika, odmah pre Rečnika i Registra imena i pojmova.
 • Funkcionalna grafičko-likovna oprema doprinosi da se lako razlikuju glavni od pratećih sadržaja, definicije od objašnjenja i sl. Uza sve to, ovaj udžbenik, dosledno, razvija interesovanje učenika za jezik, utiče na bogaćenje njihovog rečnika i neguje kulturu govora i pisanja.

 

OTVORENI I BESPLATNI DIGITALNI UDžBENICI

Dragi nastavnici, roditelji i učenici,

 

Edukini digitalni udžbenici na tri platforme su sada otvoreni i besplatni za korišćenje.

Nisu vam potrebni kodovi, licence, šifre, kredencijali…..

PLATFORMA EDUKA DIGITAL    test.e-eduka.rs/

Na ovoj platformi se nalaze udžbenici za 1. i 2. razred osnovne škole, za 5. razred- Tehnika i tehnologija 5 i Engleski jezik 5,

kao i za 6. razred – Tehnika i tehnologija 6 i Fizika 6.

Po ulasku na platformu kliknete na LOG IN.

Prijavu možete a i ne morate popunjavati.

U meniju DIGITALNI UDžBENICI I MATERIJALI birate udžbenike za svoj razred.


  MUDL PLATFORMA    http://eduka.edu.rs/

Na ovoj platformi se nalaze udžbenici iz srpskog jezika za 3. i 4. razred, kao i većina udžbenika za 5. i 6. razred.

5. razred

 •  Srpski jezik
 •  Istorija
 •  Engleski jezik
 •  Biologija
 •  Muzička kultura
 •  Informatika
 •  Geografija

6. razred

 •  Srpski jezik
 •  Likovna kultura
 •  Istorija
 •  Engleski jezik
 •  Muzička kultura
 •  Informatika

Da biste pristupili ovim udžbenicima, potrebno je da na mejl mmspodrska@gmail.com

kao nastavnik pošaljete svoje ime, naziv i mesto škole u kojoj radite i predmet koji predajete.

Administrator će Vam otvoriti korisnički nalog i poslati na Vašu mejl adresu.

Ako želite da imate i naloge za svoje učenike, navedite i broj učenika po odeljenjima kako biste bili povezani u grupe.


MOZAIK PLATFORMA https://www.mozaweb.com/sr/

Na ovoj platformi nalaze se digitalni udžbenici i materijali za 2 i 6. razred osnovne škole:

 • Čitanka, autor M. Berković
 • Čitanka, autor Babunović
 • Matematika 2a i 2b, autor V. Drezgić
 • Svet oko nas 2a i 2b
 • Muzička kultura 2
 • Likovna kultura 2
 • Tehnika i tehnologija 6
 • Muzička kultura 6
 • Likovna kultura 6
 • Informatika 6
 • Fizika 6
 • Čitanka 6
 • Gramatika, srpski jezika 6.

Da biste pristupili digitalnim udžbenicima, potrebno je da pratite korake koji su prikazani u  ppt (klik) prezentaciji.

OD DANAS BESPLATNO KORIŠĆENjE EDUKINIH DIGITALNIH UDžBENIKA

OD DANAS BESPLATNO KORIŠĆENjE EDUKINIH DIGITALNIH UDžBENIKA NA 
eduka.edu.rs   I  https://test.e-eduka.rs   KAO I NA MOZAIK platformi*

Dragi nastavnici, roditelji i učenici,

U narednom periodu školovanje u našoj zemlji odvijaće se u vanrednim uslovima. Verujemo da zajedničkim zalaganjem možemo odgovoriti na izazove obrazovnog procesa koji će podrazumevati učenje na daljinu.

Ovom prilikom, zbog vanredne situacije, Eduka sve svoje interaktivne digitalne udžbenike koje smo razvili na tri različite obrazovne platforme stavlja na slobodno raspolaganje Ministarstvu prosvete, školama, učenicima i nastavnicima:

 1. Digitalne udžbenike kreirane u MUDLU – najpoznatijem svetskom LMS sistemu za upravljanje učenjem na daljinu– eduka.edu.rs 
 2. Edukine digitalne udžbenike kreirane na platformi EDUKA DIGITAL, takođe ustupamo na besplatno korišćenje deci, nastavnicima i roditeljima na https://test.e-eduka.rs
 3. U dogovoru sa MOZAIK platformom, sve svoje udžbenike i materijale za 2. i 6. razred i čija se izrada na ovoj platformi u ovom trenutku privodi kraju, takođe ustupamo na besplatno korišćenje nastavnicima i učenicima, https://www.mozaweb.com/sr/

 

 

Na MUDL platformi dostupni su sledeći Edukini udžbenici:

Udžbenici za treći razred

 • Srpski jezik

Udžbenici za 4. razred

 • Srpski jezik

Udžbenici za peti razred

 •   Srpski jezik
 •   Istorija
 •   Engleski jezik
 •   Biologija
 •   Muzička kultura
 •   Informatika
 •   Geografija

Udžbenici za šesti razred

 •   Srpski jezik
 •   Likovna kultura
 •   Istorija
 •   Engleski jezik
 •   Muzička kultura
 •   Informatika

Da biste pristupili ovim udžbenicima, potrebno je da na mejl mmspodrska@gmail.com

kao nastavnik pošaljete svoje ime, naziv i mesto škole u kojoj radite i predmet koji predajete.

Administrator će Vam otvoriti korisnički nalog i poslati na Vašu mejl adresu.

Ako želite da imate i naloge za svoje učenike, navedite i broj učenika po odeljenjima kako biste bili povezani u grupe.

Na platformi EDUKA DIGITAL (https://test.e-eduka.rs) nalaze se sledeći udžbenici:

Prvi razred

 •  Bukvar
 •   Čitanka
 •  Matematika 1a i 1b
 •  Svet oko nas
 •  Muzička slikovnica 1
 •  Likovna kultura
 •  Let’s play English 1

       Drugi razred

 • Čitanka
 • Pouke o jeziku
 • Matematika 2a i 2b autor: I. Juhas
 • Matematika 2a i 2b autor: V. Drezgić
 • Svet oko nas 2a i 2b
 • Muzička vrteška 2
 • Likovna kultura 2
 • Let’s play English 2

Peti razred

 • Tehnika i tehnologija
 •  Engleski jezik

Šesti razred

 •  Tehnika i tehnologija
 •  Fizika

Nisu vam potrebni kodovi, licence, šifre, kredencijali….

Po ulasku na platformu kliknete na LOG IN.

Prijavu možete a i ne morate popunjavati.

U meniju DIGITALNI UDžBENICI I MATERIJALI birate udžbenike za svoj razred.

*Na platformi MOZAIK, (https://www.mozaweb.com/sr/) nalaze se digitalni udžbenici i materijali za 2 i 6. razred osnovne škole:

 • Čitanka, autor M. Berković
 • Čitanka, autor Babunović
 • Matematika 2a i 2b, autor V. Drezgić
 • Svet oko nas 2a i 2b
 • Muzička kultura 2
 • Likovna kultura 2
 • Tehnika i tehnologija 6
 • Muzička kultura 6
 • Likovna kultura 6
 • Informatika 6
 • Fizika 6
 • Čitanka 6
 • Gramatika, srpski jezika 6.

Da biste pristupili digitalnim udžbenicima, potrebno je da pratite korake koji su prikazani u ppt prezentaciji.

Svi Edukini digitalni udžbenici su obogaćeni interaktivnim i multimedijalnim sadržajima.

Svi udžbenici su dostupni je na svim uređajima i u svim operativnim sistemima.

Logovanje na platforme biće u ovim uslovima dodatno pojednostavljeno jer se neće zahtevati pristupni kodovi korisnika.

Takođe, timovi Eduke, Mudl mreže Srbije, platforme Eduka Digital i Mozaik biće tu da odgovore na sve vaše potrebe. U svemu ostalom, pratićemo, kao i vi, preporuke Ministarstva prosvete. Nadajmo se da će nas u ovom izazovnom procesu sve rukovoditi poznata misao čuvenog teoretičara obrazovanja Džona Djuija: Obrazovanje nije priprema za život – obrazovanje je sam život.

Srdačan pozdrav iz Eduke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U susret Katalogu odobrenih udžbenika za 3. i 7. razred osnovne škole

Prelistajte Edukine udžbenike  za 1, 2, 3, 5, 6. i 7. razred
prateći sledeće linkove:

 

UDžBENICI ZA TREĆI RAZRED

Let’s move on! Engleski jezik, udžbenik za treći razred

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/let_s_move_on__3_udzbenik_za_3._razred

Let’s move on! Engleski jezik, radna sveska za treći razred

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/engleski_jezik_let_s_move_on__3_radna_sveska_za_3.

Likovna kultura, udžbenik za treći razred osnovne škole

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/lk_3_2019

Čitanka za treći razred osnovne škole, Jović

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/citanka_3

Pouke o jeziku, Srpski jezik za treći razred osnovne škole

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/pouke_o_jeziku_3

Radna sveska, srpski jezik za treći razred osnovne škole

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/radna_sveska_srpski_3

Priroda i društvo, udžbenik za treći razred osnovne škole, D.K.

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/udzb_pid_3_koc

Priroda i društvo, radna sveska za treći razred osnovne škole D.K.

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/rs_pid_3_kocevski

Priroda i društvo, udžbenik za treći razred osnovne škole, M.M.

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/2019_pid3_final_24

Priroda i društvo, radna sveska za treći razred osnovne škole M.M.

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/pid3_rs_final_24.12

Matematika 3A, udžbenik za treći razred osnovne škole, Z.

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/matematika_3_a_final

Matematika 3B, udžbenik za treći razred osnovne škole, Z.

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/matematika_3_b_digital_print

Matematika 3A, udžbenik za treći razred osnovne škole, S.L.

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/matematika_3a_final_laketa

Matematika 3B, udžbenik za treći razred osnovne škole, S.L.

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/matematika_3b_final_laketa

Muzička slagalica, muzička kultura, udžbenik za treći razred osnovne škole

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/muzicko_3_

 

Mudrica – zbirka zadataka iz srpskog jezika za treći razred

https://issuu.com/home/published/mudrica_srpski_jezik_3_zbirka_zadataka_za_3._razre

Mudrica – zbirka zadataka iz matematike

https://issuu.com/home/published/mudricamatem_atika_3_zbirka_zadataka_za_3._razred_

Mudrica – zbirka zadataka iz prirode i društva za treći razred

https://issuu.com/home/published/mudrica_priroda_i_drustvo_3_zbirka_zadataka_za_3._

 

 

Primeri priprema – treći razred

pisana priprema za čas srpskog jezika

pisana priprema za čas matematike

pisana priprema za čas prirode i društva

pisana priprema za čas likovne kulture

pisana priprema za čas muzičke kulture

UDžBENICI ZA SEDMI RAZRED

Čitanka, Srpski jezik za sedmi razred osnovne škole

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/citanka_za_7._razred

Srpski jezik i jezička kultura, udžbenik sa vežbanjima za sedmi razred osnovne škole

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/gramatika_7

Srpski jezik, radna sveska za sedmi razred osnovne škole

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/radna_sveska_srpski_7

Fizika 7, udžbenik sa zbirkom zadataka i priručnikom za laboratorijske vežbe za sedmi razred osnovne škole

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/fizika_7

Likovna kultura, udžbenik za sedmi razred osnovne škole

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/likovno_7

Iz muzičke kutije, muzička kultura, udžbenik za sedmi razred osnovne škole

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/muzicko_7_final

Hemija, udžbenik za sedmi razred osnovne škole

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/hemija_udzbenik_7_2020

Hemija, laboratorijske vežbe sa zbirkom zadataka za sedmi razred osnovne škole

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/hemija_7_zbirka_2020

Informatika i računarstvo, udžbenik za sedmi razred osnovne škole

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/informatika_7

Istorija, udžbenik sa odabranim istorijskim izvorima za sedmi razred osnovne škole

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/istorija_7_zuov

Over the moon, engleski jezik, udžbenik za sedmi razred osnovne škole

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/engleski_jezik_7_udzbenik

Over the moon, engleski jezik, radna sveska za sedmi razred osnovne škole

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/engleski_jezik_7_radna_sveska

Tehnika i tehnologija, radna sveska za sedmi razred osnovne škole

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/tit_7_rs_golubovic

 

Fizika u malom prstu, zbirka testova i zadataka za sedmi razred osnovne škole

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/fizika_u_malom_prstu__zbirka_testova_i_zadataka_za

UDžBENICI ZA DRUGI RAZRED

Čitanka za drugi razred osnovne škole, Manojlović, Babunović

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/citanka__manojlovic__babunovic__za_2._razred_1_

Pouke o jeziku, Srpski jezik za drugi razred osnovne škole

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/pouke_o_jeziku__srpski_jezik__udzbenik_za_2._razre

Latinica, udžbenik za drugi razred osnovne škole, Juhas, Ignjatović

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/latinica_udzbenik_za_2._razred_1_

Srpski jezik, radna sveska za drugi razred osnovne škole

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/srpski_jezik__radna_sveska_za_2._razred_1_

Čitanka za drugi razred osnovne škole, Berković, Šarić

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/citanka_za_2._razred__berkovic__saric__1_

Latica po latica, latinica, Berković, Šarić

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/latica_po_latica_latinica__udzbenik_za_2._razred_1

Jezičke pouke, Srpski jezik, udžbenik za drugi razred osnovne škole

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/jezicke_pouke__srpski_jezik__udzbenik_za_2._razred

Muzička vrteška, muzička kultura za drugi razred osnovne škole

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/muzicka_vrteska__muzicka_kultura__udzbenik_za_2._r

Likovna kultura 2, Udžbenik za drugi razred osnovne škole, Koštica, Ratković

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/____likovna_kultura_2__udzbenik_za_2._razred_kosti

Likovna kultura, Udžbenik za drugi razred osnovne škole, Buzaši

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/likovna_kultura_udzbenik_za_2._razred_buzasi_1_

Svet oko nas 2a, udžbenik za drugi razred osnovne škole

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/svet_oko_nas_2a_udzbenik_za_2._razred_1_

Svet oko nas 2b, udžbenik za drugi razred osnovne škole

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/svet_oko_nas_2b__udzbenik_za_2._razred_1_

Matematika 2a, Udžbenik za drugi razred osnovne škole, Juhas

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/matematika_2a__juhas__udzbenik_za_2._razred_1_

Matematika 2b, Udžbenik za drugi razred osnovne škole, Juhas

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/matematika_2b__juhas__udzbenik_za_2._razred_1_

Matematika 2a, Udžbenik za drugi razred osnovne škole, Drezgić

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/matematika_2a__drezgic__udzbenik_za_2._razred_1_

Matematika 2a, Udžbenik za drugi razred osnovne škole, Drezgić

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/matematika_2b__drezgic__udzbenik_za_2._razred_1_

Lets play English 2, Engleski jezik za drugi razred osnovne škole, E. Savai

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/let_s_play_english__2__engleski_jezik__udzbenik_za

 

UDžBENICI ZA ŠESTI RAZRED

Geografija, ĐK, udžbenik za šesti razred osnovne škole

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/geografija_2020komlenovic

U traganju za plavom zvezdom, Čitanka za šesti razred osnovne škole

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/u_traganju_za_plavom_zvezdom__srpski_jezik_i_knjiz

Govor i jezik, Srpski jezik i jezička kultura sa vežbanjima za šesti razred osnovne škole

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/govor_i_jezik__srpski_jezik_i_jezicka_kultura_sa_v

Fizika 6, udžbenik za zbirkom zadataka i priručnikom za laboratorijske vežbe

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/fizika_6_udzbenik_sa_zbirkom_zadataka_i_prirucniko

Fizika, radna sveska sa zbirkom zadataka za šesti razred osnovne škole

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/radna_sveska_iz_fizike_6

U svetu muzike, Muzička kultura, udžbenika za šesti razred osnovne škole

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/u_svetu_muzike__muzicka_kultura__udzbenik_za_6._ra

Likovna kultura, udžbenik za šesti razred osnovne škole

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/likovna_kultura__udzbenik_za_6._razred_1_

Informatika i računarstvo, udžbenik za šesti razred osnovne škole

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/informatika_i_racunarstvo__udzbenik_za_6._razred_1

Tehnika i tehnologija, udžbenik za šesti razred osnovne škole

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/tehnika_i_tehnologija__udzbenik_za_6._razred

Istorija, udžbenik za šesti razred osnovne škole

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/istorija__udzbenik_sa_odabranim_istorijskim_izvori

Over the moon 6, Engleski jezik, udžbenik za šesti razred osnovne škole

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/over_the_moon_6__udzbenik__engleski_jezik_za_6._ra

Over the moon 6, Engleski jezik, radna sveska za šesti razred osnovne škole

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/over_the_moon_6__radna_sveska__engleski_jezik_za_6

 

Fizika u malom prstu, zbirka testova i zadataka za šesti razred osnovne škole

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/fizika_u_malom_prstu_zbirka_testova_i_zadataka_za_

Fizika, radna sveska sa zbirkom zadataka za šesti razred osnovne škole

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/radna_sveska_iz_fizike_6

 

UDžBENICI ZA PRVI RAZRED

Svet oko nas 1a, I. Juhas

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/svet_oko_nas_1a

Svet oko nas 1b, I. Juhas

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/svet_oko_nas_1b

Novi bukvar, udžbenik za prvi razred

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/novi_bukvar__udzbenik_za_1._razred

Nastavni listovi uz novi bukvar

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/nastavni_listovi_uz_novi_bukvar_za_1._razred

Čitanka za prvi razred osnovne škole

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/citanka_za_1._razred

Likovna kultura, udžbenik za prvi razred osnovne škole, Koštica, Ratković

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/likovna_kultura_1__udzbenik_za_1._razred_kostica__

Likovna kultura, udžbenik za prvi razred osnovne škole, Buzaši

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/likovna_kultura__udzbenik_za_1._razred__buzasi

Muzička slikovnica, udžbenik muzičke kulture za prvi razred osnovne škole

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/muzicka_slikovnica__udzbenik_muzicke_kulture_za_1.

Matematika 1a, udžbenik za prvi razred osnovne škole, I. Juhas

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/matematika_1a__udzbenik_za_1._razred__juhas

Matematika 1b, udžbenik za prvi razred osnovne škole, I. Juhas

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/matematika_1b__udzbenik_za_1._razred__juhas

Matematika 1a, udžbenik za prvi razred osnovne škole, Vdović

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/matematika_1a__udzbenik_za_1._razred__vdovic

Matematika 1b, udžbenik za prvi razred osnovne škole, Vdović

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/matematika_1b__udzbenik_za_1._razred_vdovic

Svet oko nas, udžbenik za prvi razred osnovne škole

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/svet_oko_nas__udzbenik_za_1._razred

Lets play English 1, udžbenik za prvi razred osnovne škole

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/let_s_play_english__1_engleski_jezik_za_1._razred

 

UDžBENICI ZA PETI RAZRED

 

Čitanka za peti razred osnovne škole, Manojlović, Babunović

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/citanka__srpski_jezik_i_knjizevnost_za_5._razred__

Čitanka za peti razred osnovne škole, Žurić, Jović

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/citanka__srpski_jezik_i_knjizevnost_eb8aca6d8a2055

Žubor jezika, srpski jezik i jezička kultura, udžbenik za peti razred osnovne škole

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/zubor_jezika__srpski_jezik_i_jezicka_kultura__udzb

U svetu muzike, muzička kultura, udžbenik za peti razred osnovne škole

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/u_svetu_muzike__muzicka_kultura__udzbenik_za_5._ra

Matematika, udžbenik za peti razred osnovne škole

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/matematika_udzbenik_za_5._razred

Matematika, zbirka zadataka za peti razred osnovne škole

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/matematika_zbirka_zadataka_za_5._razred

Likovna kultura, udžbenik za peti razred osnovne škole

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/likovna_kultura__udzbenik_za_5._razred

Tehnika i tehnologija, udžbenik za peti razred osnovne škole

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/tehnika_i_tehnologija__udzbenik_za_5._razred

Informatika i računarstvo, udžbenik za peti razred osnovne škole

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/informatika_i_racunarstvo__udzbenik_za_5._razred

Geografija, udžbenik za peti razred osnovne škole

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/geografija__udzbenik_za_5._razred

Biologija, udžbenik za peti razred osnovne škole

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/biologija__udzbenik_za_5._razred

Istorija, udžbenik sa odabranim istorijskim izvorima za peti razred osnovne škole

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/istorija_udzbenik_sa_odabranim_istorijskim_izvorim

Over the moon 5, Engleski jezik, udžbenik za peti razred osnovne škole

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/over_the_moon_5__udzbenik__engleski_jezik_za_5._ra

Over the moon 5, Engleski jezik, radna sveska za peti razred osnovne škole

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/over_the_moon_5__radna_sveska__engleski_jezik_za_5 

Dr Lalić-Vučetić: Ako želite da motivišete đake – izokrenite svoju učionicu

Nastavnički poziv je dinamičan, pun izazova, izuzetno težak i jedan od najlepših koji postoji. Mnogo daje, ali mnogo i zahteva. To najbolje znaju oni koji rade u učionici, ali i oni koji su svoju karijeru posvetili obrazovanju i prosveti. Nataša Lalić-Vučetić, naučni saradnik Instituta za pedagoška istraživanja naš je sagovornik na temu savremenih modela nastave, modernog pristupa obrazovanju, ali i motivacije učenika za rad.

Nataša, da li se slažete sa tim da je nastavnički poziv jedan od najtežih?

Da, upravo tako. Težak, zahtevan i plemenit. Ukoliko ga prihvatite kao izazov onda neprestano tražite odgovore i postavljate pitanja kako bi odgovorno donosili odluke i unapredili dinamične odnose koje uspostavljate u relaciji sa učenikom, kolegama, roditeljima. To je prostor za neprestano učenje.

Kada je reč o motivaciji nastavnika istraživanja pokazuju da je upravo interakcija sa učenicima faktor koji utiče na motivaciju za rad u nastavi. Unutrašnje zadovoljstvo nastavnika dolazi od nastavnih aktivnosti i svakodnevne interakcije sa učenicima. Upravo taj segment ga čini uzvišenim.

Oni koji nikada nisu radili u nastavi možda veruju da je nastavnički posao monoton, da se iz godine u godinu rade iste stvari. To su oni koji ne znaju za izazove koje nosi individualizacija nastave, inkluzija, digitalizacija, promena nastavnih planova i programa, ali i promene koje donose novi oblici nastave.

Ukoliko želite da unapređujete svoj rad, otvoreni ste za različite mogućnosti i odgovarate na različite izazove prirodno osećate potrebu za promenom i unošenjem novina u nastavu ili još bolje rečeno ukoliko pratite svoje učenike i razmišljate o njihovim različitostima onda je nemoguće da časovi liče jedan na drugi i da zapadnete u monotoniju. U školi živite život, istražujete, saznajete, suočavate se sa brojnim dilemama… Tražite put da nešto objasnite, rešite, promišljate!

Jedan od njih je i model Izokrenute učionice. Ovaj metod nastave doneo je potpuno drugačiji pogled na svakodnevni posao mnogim nastavnicima koji su odlučili da se na tom polju okušaju. Knjigu čiji su autori pioniri izokrenutog modela nastave na nedavno završenom Sajmu knjiga u Beogradu predstavila je IK Eduka, a vi ste tada govorili o sadržaju knjige i novim modelima nastave.

Koncept izokrenute učionice, kao i svaka dobra ideja potekao je iz potreba učenika – ideje da se nešto u nastavi učini boljim, lakšim, savladivim. Knjiga predstavlja evoluciju razmišljanja Džonatana Bergmana i Arona Samsa o njihovim učenicima. Oni ne misle da imaju sve odgovore, ali su neprestano postavljali pitanja kako bi unapredili svoj rad. Mnogo su učili kako iz svojih uspeha tako i izazova i prepreka na koje su nailazili kako najbolje da upotrebe sopstvene napore u radu sa svojim učenicima.

 

Knjiga je istovremeno filozofski pogled na ono što se smatra prednostima ovog pristupa za učenike, kao i veoma praktičan priručnik koji opisuje korak po korak kako početi i na šta obratiti pažnju u pripremanju nastave.

Frontalni model nastave i dalje je najzastupljeniji u našim učionicama, iako ima nastavnika koji primenjuju i druge, savremenije metode. Knjiga Izokrenite svoju učionicu govori o jednom od njih, koji je doneo pravu malu revoluciju u obrazovanje. Šta može naučiti nastavnik čitajući ovu knjigu? Koje su osnovne karakteristike i prednosti izokrenutog modela nastave?

Koncept izokrenute učionice predviđa izmene u organizovanju nastavnog procesa, a u cilju poboljšanja kvaliteta nastave uz primenu savremene tehnologije. Taj koncept, kao što mu samo ime kaže, pretpostavlja „izokretanje“ nekih elemenata tzv. tradicionalne nastave, kao što su predavanja – frontalni oblik rada, domaći zadaci i slično. To znači da se ono što je tradicionalno rađeno na časovima sada radi za domaći zadatak, i ono što je tradicionalno rađeno za domaći zadatak sada se radi na času. To nastavnicima daje mogućnost da vreme u interakciji sa učenicima troše na postavljanje učenikovih pitanja, diskusiju, istraživanje. Učenici kod kuće pogledaju video materijal koji je nastavnik pripremio i vode zabeleške o tome i dolaze na čas sa pitanjima. Nastavnik daje svakom učeniku mogućnost da postavi pitanje, a onda rade u grupama ili paru zavisno od individualnog tempa učenika. Na taj način se obezbeđuje individualizacija u nastavi. Time se obezbeđuje i više vremena za problemske zadatke, eksperimente, istraživački rad, projekte…

Autori knjige ističu da svi učenici ne uče isti sadržaj u isto vreme, jer im je omogućeno da napreduju sopstvenim tempom. Oni smatraju da je prisustvo nastavnika najpotrebnije onda kada „zapnu“ ili imaju problem. Učenici u ovom modelu napreduju sopstvenim tempom, onom brzinom kojom uspevaju da savladaju gradivo. Njihova metoda menja sposobnost učenika da bude samousmeren u učenju. Učenik preuzima odgovornost za sopstveno učenje. Nastavnik je u ulozi mentora i facilitatora, on daje povratne informacije, podstiče, pruža viziju, sluša učenike.

Svi ovi faktori su idealni uslovi za razvoj motivacije učenika, i to unutrašnje motivacije za učenje. Učenje se postavlja kao učenikov cilj umesto završavanja zadatka. Takođe, izokrenuta učionica menja način upravljanja odeljenjem i na taj način se predupređuju brojni problemi sa disciplinom učenika. Učenicima nije dosadno, voljni su da uče, vode praktične aktivnosti. U ovom modelu greška predstavlja način učenja za učenika, ne postoji kažnjavanje učenika koji sporije napreduju jer im se pruža veliki broj prilika da ponovo nauče i nadoknade gradivo, dok učenici koji su napredniji i nadareni mogu da brže uče, napreduju i tragaju za odgovorima usvajajući znanje.

Nastavnik čitajući izokrenuti pristup mogu da saznaju kako pomoći učenicima da bolje savladaju i razumeju gradivo, da nauče kako da ostvare bliskije odnose sa učenicima, da nauče učenike kako da personalizuju učenje, da preispituju i isprobavaju različite pristupe učenju i svakako podele sa drugima ono što nauče i saznaju.

Da li su potrebni neki posebni uslovi da bi se on mogao primenjivati i da li je neophodno da nastavnici poseduju neko specijalno poznavanje digitalnih tehnologija i komplikovanog softvera? I da li se izokrenuti model može kombinovati sa tradicionalnim frontalnim?

Ne postoji sistem koraka i jedan način za izokretanje učionice jer je „izokrenuta učionica“ pre način razmišljanja, jedna mala filozofija bazirana na preusmeravanju pažnje sa nastavnika na učenika i učenje. Nastavnici u ovom modelu koriste tehnologiju da bi povećali interakciju sa učenicima i da „dobiju vreme“ koje koriste na druge metode rada. Interakcija „licem u lice“ je iskustvo za učenike tako da su učenici i nastavnici i prijatelji. Kako autori ističu učenici razumeju digitalno učenje, a nastavnik kroz ovaj model infiltrira video/digitalnu kulturu umesto da joj se odupire. Ipak, postoje neke procedure koje treba ispoštovati tokom rada na ovaj način kako bi učenje imalo svrhu i kako bi se ostvarili ciljevi nastave. Na primer, učenici vode beleške tokom gledanja video materijala i dolaze spremni na čas sa napisanim pitanjima i slično. Ali to treba da omogući nastavniku i učeniku više vremena za debatu, pisanje, diskusiju, međusobno recenziranje radova. Takođe, nastavnik može da ne zna odgovor na neko pitanje, ali ga traži u saradnji sa učenicima. Izokrenuta učionica ne mora da se oslanja samo na video snimke. To mogu biti i drugi načini reprezentovanja gradiva, na primer, igra.

Važno je znati da „izokrenuta učionica“ ima nekoliko slojeva i nivoa koji zadiru ili su zasnovani na različitim teorijama. Posebno se pominje Univerzalni dizajn za učenje kao način da se pomogne učenicima da budu uspešni (višestruka sredstva izlaganja gradiva, višestruka sredstva izražavanja, višestruka sredstva stvaranja zainteresovanosti) i mnogi drugi pristupi. Dakle, knjigu preporučujem jer su autori na određen način ovim izokrenutim pristupom razvili kulturu učenja i prilagodili nekoliko veoma dobrih principa učenja važnih u pedagogiji i spojili ih uz pomoć savremene tehnologije kako bi promenili nastavu.

Zato nastavnici čitajte, isprobajte, istražujte, kao što i autori knjige sugerišu, razgovarajte sa učenicima i pomozite im da nauče da uče. Znači ovaj model ne isključuje ni frontalni način rada, ali bira njegove prednosti za određene situacije i časove. Časovi su kao centri za učenje, učenici rade timski i tako se pripremaju i za svet odraslih.

Na kraju, prema vašem iskustvu, šta najbolje motiviše decu za učenje i rad? Kada je reč o deci koja dolaze iz sredine gde se znanje ceni i stoji visoko na lestvici prioriteta, zadatak nastavnika je tu relativno lak. Ali šta je sa onom decom koja nose određeni potencijal i volju, ali nemaju adekvatnu podršku?

Ne postoji jedan i jednostavan odgovor. Koliko različite dece toliko i različitih mogućnosti za njihovo motivisanje. Razlike postoje i u odnosu na uzrast, prethodnu motivaciju. Deca prolaze kroz različite faze u razvoju i njihova motivacija može da se menja. U skladu sa tim njihov nivo motivacije može da slabi ili jača u odnosu na interesovanja, sadržaje, okruženje oko njih.

Važno je da znamo da se motivacija neguje i razvija. Ali kada govorimo o školi i nastavi važan je način na koji komuniciramo sa decom, vrednosti koje promovišemo i podržavamo, značaj predmeta koji ističemo, metode rada koje primenjujemo. Uopšteno govoreći, u nastavi je potreban određen stepen otvorenosti za novine i fleksibilnost u radu, a deca prepoznaju posvećenost. Adekvatna podrška za učenje je svaka prilika u interakciji učenika i nastavnika. Na taj način ih i učimo i vaspitavamo. Decu treba učiti da razumeju, da postavljaju pitanja, istražuju, prave izbore, prelaze određen put uz napor i istrajnost kako bi ih naučili odgovornosti. To je istovremeno i način da razvijamo njihovu unutrašnju motivaciju. I na kraju prirodno uviđamo vezu između svih ovih pitanja i odgovora, vraćamo se na početak intervjua i prvo pitanje i shvatamo da je ljubav prema nastavničkoj profesiji važan uslov za ostvarivanje kvalitetne nastave o čijim karakteristikama smo razgovarali.

 

Izvor: Zelena učionica

EDUKINI DIGITALNI UDžBENICI

METODIČKI UTEMELjENI EDUKINI DIGITALNI UDžBENICI NA MOZAIK PLATFORMI

 

 • usklađeni sa novim Planom nastave i učenja
 • pregledno struktuiran sadržaj dostupan na svim ekranima (desktop i laptop računari, tableti, telefoni)
 • visok nivo interaktivnosti(interaktivni nalozi i zadaci u lekcijama i testovi za proveru, sa povratnom informacijom o tačnosti)
 • atraktivna grafička rešenja prilagođena uzrastu
 • multimedijalni sadržaji: 3D animacije, audio-vizuelni sadržaji, galerije slika, filmovi
 • mogućnost individulanog dodavanja sadržaja od strane nastavnika
 • podrška štampanim udžbenicima, pogodni za samostalni rad učenika i rad na času
 • praćeni podrškom za nastavnika u vidu priprema za čas koje sadrže uputstva za korišćenje digitalnog udžbenika u nastavi
 • jednako kvalitetno reprodukovanje sadržaja udžbenika i u oflajn formi, budući da se sadržaji kojima su udžbenici obogaćeni mogu prethodno učitati i nesmetano koristiti i u prostorima gde nema internet veze ili je internet veza slaba.

Zavirite u demo verzije Edukinih digitalnih udžbenika za treći razred na ovom linku.


Da bi na najoptimalniji, najkreativniji i personalizovan način odgovorili na specifične zahteve uzrasta i prirode nastavnog predmeta,

Edukini digitalni udžbenici su raspoređeni na tri različite platforme.

Pristup platformama je jednostavan.

Pronađite u tabeli digitalni udžbenik za svoj predmet i proverite na kojoj se platformi nalazi!

 

platforma MUDL PLATFORMA

eduka.edu.rs

PLATFORMA EDUKA DIGITAL

https://test.e-eduka.rs

e-EDUKA

https://www.mozaweb.com

udžbenici za 1. razred Matematika 1a i 1b

Bukvar 1

Čitanka 1

SON 1

Engleski 1

Muzička kultura 1

Likovna kultura 1 JK

udžbenici za 2. razred Matematika 2a i 2b

Matematika 2a i 2b, IJ

Likovna kultura 2

Muzička kultura 2

Čitanka 2

Pouke o jeziku 2

SON 2

Engleski 2

Matematika 2a

Matematika 2b

Matematika 2a, IJ

Matematika 2b, IJ

Likovna kultura 2 JK

Muzička kultura 2

Čitanka 2

Pouke o jeziku 2

SON 2a

SON 2b

Engleski 2

Čitanka 2 Berković

Jezičke pouke 2 Prćić

udžbenici za 3. razred Čitanka 3 M. Jović

Pouke o jeziku V. Drezgić

Čitanka 3, Vodeno ogledalo, grupa autora

Žubor reči 3, grupa autora

Priroda i društvo 3 D. Kocevska, Balać

Priroda i društvo 3, S. Laketa

Priroda i društvo 3, Manojlović

Muzička kultura 3

Likovna kultura 3

Engleski jezik 3

Matematika 3a, Zarupski

Matematika 3b, Zarupski

Matematika 3a, S. Laketa

Matematika 3b, S. Laketa

udžbenici za 5. razred Engleski 5

Istorija 5

Čitanka 5

Gramatika 5

Geografija 5

Muzička kultura 5

Biologija 5

Informatika 5

Engleski 5

Tehnika i tehnologija 5

udžbenici za 6. razred Engleski 6

Istorija 6
Čitanka 6

Gramatika 6

Likovna kultura 6

Muzička kultura 6

Biologija 6

Informatika 6

Fizika 6

Tehnika i tehnologija 6

Engleski 6

Istorija 6
Čitanka 6

Gramatika 6

Likovna kultura 6

Muzička kultura 6

Biologija 6

Informatika 6

Fizika 6

Tehnika i tehnologija 6

Geografija 6

udžbenici za 7. razred Engleski 7

Istorija 7
Čitanka 7

Gramatika 7

Likovna kultura 7

Muzička kultura 7

Biologija 7

Informatika 7

Fizika 7

Tehnika i tehnologija 7

Hemija 7

Matematika 7

 

 

EDUKA DIGITAL -UPUTSTVO ZA NASTAVNIKE

EDUKA DIGITAL – UPUTSTVO ZA PODITELjE   

 

KONKURS ZA PISANjE UDžBENIKA ZA TREĆI I SEDMI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Izdavačka kuća „Eduka” iz Beograda raspisuje konkurs za rukopise po novim programima nastave i učenja za treći, odnosno sedmi razred osnovne škole, za sve predmete.

Opšte propozicije konkursa

 1. Rukopis ili uzorak rukopisa koji nije prethodno publikovan treba da odgovara Programu nastave i učenja za navedeni predmet i razred, Standardima kvaliteta udžbenika, da bude funkcionalan, primenljiv u nastavnoj praksi i da odražava kreativan pristup – uz poštovanje odgovarajućih standarda. Rukopis treba da reflektuje dobar primer nastavne prakse u inovativnim pristupima nastavi/učenju – u duhu razvijajućeg sticanja znanja i umenja, sa naglaskom na samostalnom, problemskom i istraživačkom učenju.
 1. Tekst rukopisa treba da bude: a) standardni: A4; margine 2,5 cm; b) font: Times New Roman; v) veličinaslova: 12 pt;g) razmakizmeđuredova: 1,5.

Detaljne propozicije konkursa

            Na konkurs se može predati uzorak rukopisa – dva tabaka (32 strane) do 20. juna 2019. godine.

            Autori čiji uzorak rukopisa bude prihvaćen, tj. pozitivno ocenjen od strane uredničkog tima, imaju rok da tekst celog rukopisa završe najkasnije do 15. avgusta 2019. godine.

            Uzorak rukopisa treba da sadrži, prema revidiranim Standardima kvaliteta udžbenika: 

 • naslovnu stranu sa Vašim imenom, prezimenom i naslovom rukopisa 
 •  stranicu sa sadržajem rukopisa koji je jasno diferenciran i reflektuje stvarni sadržaj udžbenika, sa jasno definisanim, hijerarhizovanim sistemom naslova i podnaslova
 •   vodič kroz udžbenik koji sadrži objašnjenja ikonica i elemenata metodičke aparature
 •   najavnu stranu poglavlja, kojom se najavljuje sadržaj svakog poglavlja –u slučaju uzorka rukopisa dovoljna je jedna;
 •   pojedinačne lekcije koje tom poglavlju pripadaju, onim redom kojim je predviđeno da idu u udžbeniku;
 •   stranicu sa sistematizacijom koja treba da sadrži sistematizaciju sadržaja prethodnog poglavlja datu u vidu mape uma, tabele, tekstualnog sažetka, itd. – kod uzorka rukopisa dovoljna je jedna.

            Pojedinačna lekcija treba da sadrži, prema Standardima kvaliteta udžbenika:

     ključne reči,

     objašnjenje nepoznatih reči tamo gde je potrebno,

—   dosledno i uvek na isti način obeležene elemente metodičke aparature (zanimljivosti, odeljke za napredne ili posebno zainteresovane učenike, pitanja i zadatke i sl.)

            U tekstu crvenim slovima napišite kakvu ilustraciju na tom mestu zamišljate, ili uputite na izvor.

            * Konkurs je otvoren do 20. juna 2019.godine.

Način slanja:

      * Elektronsku verziju rukopisa u Word formatu poslati na imejl:  eduka@eduka.rs ili na adresu: Zmaja od Noćaja broj 10, 11 000 Beograd, sa naznakom ZA KONKURS ZA UDžBENIKE.

NAPOMENE:

Molimo vas da u mejlu, u naslovu, napišete svoje ime i prezime, naslov rukopisa, a u poruci obavezno dostavite svoj broj telefona, i ime i adresu škole ili ustanove u kojoj radite.

Slobodno nam se možete obratiti za sve dodatne informacije – preko imejla ili na telefone: 011/2629 903011/3286 443 i 011/3287 277. Pratite nas na sajtu, portalu i na Fejsbuku.

 

Želimo vam mnogo uspeha u radu, i na našem konkursu!

                                                                                                                                                                                                                              Srdačno,

                                                                                           Urednički tim „Eduke”

Udžbenici: intervju sa prof. dr Boškom Vlahovićem

Profesor  Boško Vlahović, osnivač IK Eduka, prošao je put od posleratnog učitelja u maloj seoskoj školi, preko direktora Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja u Kruševcu (koji je bio na glasu u celoj bivšoj državi i šire) do profesora univerziteta, koji je na Učiteljskom fakultetu u Beogradu obrazovao generacije učitelja. Objavljivao je stručne knjige i posvećeno se bavio pre svega, problemom inovacija u nastavi. Naposletku, osnovao je i izdavačku kuću Eduka, 2002. godine.

Šta Vas je lično opredelilo da počnete da se bavite udžbenicima i osnujete Eduku?

Udžbenik je osnovno sredstvo nastave i učenja. Znamo da sredstva rada određuju tehnologiju rada uopšte, te u ovom slučaju i tehnologiju obrazovanja. Nije moguće da sredstva rada u obrazovanju budu prevaziđena, a tehnologija vaspitno-obrazovnog procesa bude moderna i savremena. Dakle, inovativna sredstva, posebno udžbenici – bitna su pretpostavka inovativnog učenja i nastave.

Budući da se odavno bavim inovacijama u obrazovanju, i teorijski i praktično, to su i udžbenici, kao osnovna sredstva učenja, bili u središtu moje pažnje, tako da osnivanje Izdavačkog preduzeća „Eduka” ne predstavlja moj početak rada na udžbenicima, već nastavak.

Kako danas, nakon bezmalo dve decenije prisustva na tržištu udžbenika, ocenjujete Edukin rad? Šta ste Vi u procesu Edukinog rasta naučili? Kako biste opisali Edukinu dosadašnju filozofiju poslovanja?

Veoma se kritički odnosim prema onome što radimo i kako radimo u Eduki. To je uslov i put za što kvalitetnije udžbenike, a kvalitetu ovih knjiga nema kraja. Ponosim se time što je Eduka u prvom ciklusu obrazovanja dugi niz godina bila najtiražniji ili među tri najtiražnija izdavača. To je trajalo sve dok su odnosi na tržištu udžbenika bili normalizovani, odnosno dok je kvalitet udžbenika važio kao glavni kriterij u opredeljivanju nastavnika. Ponosni smo i na činjenicu da nastavnici širom Srbije u anketama koje sprovodimo svake godine u preko 98% slučajeva ocenjuju Edukine udžbenike najvišim ocenama. Nije nam drago kad često čujemo da nastavnici Edukine udžbenike kupuju za sebe da bi po njima radili, a za učenike one „koje moraju”.

U izdavačkoj politici Eduke borba za kvalitet udžbenika je na prvom mestu. U tom cilju rad na generisanju udžbenika se podiže na što je moguće viši, ja bih rekao institutski, naučni nivo. Od 7 urednika u stalnom radnom odnosu 6 su doktori nauka sa bogatim i veoma zapaženim pedagoškim iskustvom. Svi oni i brojni drugi spoljni saradnici i najistaknutiji nastavnici iz prakse imaju veoma odgovoran istraživački pristup u kreiranju udžbenika.

Udžbenike je nekada izdavalo jedno državno preduzeće. Sami ste bili autor nekih udžbenika koji su tada bili u upotrebi u školama. Koja dobra je, po Vašem mišljenju, donela liberalizacija tržišta udžbenika?

I nekada najokoreliji zagovornici dirigovane privrede shvataju da je to bila velika zabluda. Moji udžbenici u Zavodu za udžbenike opstajali su nepromenjeni i po 20 godina! Zašto? Pa zato što nije bilo tržišta, a to znači nije bilo konkurencije. Izdavač je mogao godinama da prodaje desetine hiljada primeraka jednog udžbenika, bez straha da će ga neko ugroziti.

Konkurencija kao unutrašnja motorna snaga tržišta udžbenika je ono bitno što je doprinelo da u Srbiji danas ima udžbenika veoma visoke vrednosti. Dakle, tržište i konkurencija su obezbedili stvaranje visokokvalitetnih izvora ove vrste i mogućnost izbora udžbenika zavisno od potreba kupca.

Drugo je pitanje da li oni koji odlučuju o kupovini udžbenika biraju ono što je najbolje i da li učenici za novac koji izdvajaju njihovi roditelji uče iz najboljih knjiga. Za očekivati je da neko to prati i ocenjuje.

Tokom godina menjale su se prilike na tržištu udžbenika. Šta mislite o sadašnjem stanju: šta su glavni problemi tržišta udžbenika?

Pojam tržišta je ekonomska kategorija, a ja sam pedagog. Bolje bi bilo da ste ovo pitanje postavili nekom od predstavnika države zadužene da osigura postojanje slobodnog tržišta udžbenika. Ono što bih ja ovom prilikom mogao reći to je da je u Srbiji duži niz godina slobodno tržište udžbenika funkcionisalo kako-tako. Danas svi u zemlji znaju da to više nije slučaj. Odgovornost je na svima nama da pokušamo da to popravimo.

Kakvo je Vaše mišljenje o položaju domaćih izdavača udžbenika?

Svi činioci države Srbije na sav glas i pre izbora i posle izbora zaklinju se da će pomagati razvoj domaćih malih i srednjih preduzeća. Glasno se ističe da su ova preduzeća stub ekonomskog razvoja zemlje. I to je sve što se tiče malih i srednjih izdavača udžbenika u Srbiji. U praksi je na sceni nešto drugo. Javna je činjenica da su se neki akteri na tržištu udžbenika izborili da se povuče prethodni Zakon o izdavanju udžbenika koji je sankcionisao koruptivne radnje u ovoj oblasti. Donet je novi Zakon koji je izostavio odredbe o sankcionisanju netržišnog delovanja.

To je otežalo poslovanje malih domaćih izdavača. Već neko vreme se u javnosti iznose ocene da je na mesto nekadašnjeg monopoliste došao novi. Posao države je da se tim ocenama pozabavi i omogući normalno funkcionisanje svakog tržišta, pa i tržišta udžbenika, ukoliko želimo da ostvarimo stvarni napredak u društvu.

Udžbenik na kraju završi na klupi učenika. Kakav udžbenik Vi, kao bivši učitelj i neko ko je vek proveo u obrazovanju, smatrate adekvatnim i kvalitetnim?

Teško je u ovakvoj prilici reći makar deo onoga najbitnijeg što bi legitimisalo savremeni udžbenik. Ova knjiga se mora danas i u buduće kreirati u svetlu savremenog poimanja procesa učenja. Teorijska uporišta na kojima se zasniva savremeni udžbenik su, u prvom redu, savremena epistemološka poimanja procesa saznanja, odnosno učenja. Umesto nuđenja gotovih rešenja, od savremenog udžbenika se očekuje, pored ostalog, da omogući učeniku da samostalno konstruiše znanja, ideje i značenja date stvarnosti, da otkriva nepoznato, da aktivno uči, da razvija više misaone sposobnosti, da bude osposobljen za primenu naučenog i sl. Savremeni udžbenik vidimo kao sredstvo učenja putem komunikacije (interaktivnosti).

Savremena nauka ukazuje na brojne aspekte modernog udžbenika. Nasuprot tradicionalnom udžbeniku, savremeni udžbenik mora biti knjiga koja u svim svojim aspektima polazi od učenika – deteta. To mora biti radna, izazovna, zanimljiva, uzrastu prilagođena, inspirativna knjiga koja budi radoznalost za traženje i otkrivanje nepoznatog, za bavljenje intelektualnim radom i dr.

Ministarstvo prosvete sprovodi projekat digitalizacije srpskog školstva. Šta mislite o upotrebi digitalnih udžbenika u nastavi i kako se vaša izdavačka kuća nosi sa ovim izazovom?

Napredak u elektronici, zajedno sa dolaskom kompjutera, u osnovi je, prema nekim mišenjima,  revolucija koja se može porediti sa izumom pisma. Bilo je krajnje vreme da se i kod nas otvori proces digitalizacije nastave i učenja. Obrazovni potencijali koje informatizacija nudi jedan je od najvećih izazova pedagoškim naukama već duži niz godina. Savremena info-komunikaciona tehnologija, u čijoj osnovi su računari sa odgovarajućom softverskom podrškom, obećava realnu mogućnost da se ostvare osnovne vizije modernog pedagoškog koncepta obrazovanja, a to konačno znači i mogućnost skoka obrazovanja u novi, viši kvalitet. Kompjuteri su se potvrdili kao višestruko važan činilac u ostvarivanju ideja o utemeljivanju nastave i učenja na novim naučnim osnovama. Oni su se već afirmisali kao značajan izvor znanja, sredstva samostalnog učenja svuda i na svakom mestu; kao instrument moderne obrazovne tehnologije, nezamenljivi činilac promena položaja i učenika i nastavnika, nezamenljivi činilac samoobrazovanja. Naše je samo da ono što tehnologija nudi upotrebimo u pedagoške svrhe na pravi način. Dakle, ako mene pitate, pedagogija uvek treba da ide ispred tehnologije. Eduka se rukovodi upravo ovim principima dok stvara svoja digitalna izdanja. Smatramo da su ona u didaktičko-metodičkom smislu najbolji saveznik u nastavi i učenju.

Šta biste savetovali sadašnjim učiteljima od kojih su mnogi Vaši nekadašnji studenti, i šta biste poručili njihovim kolegama nastavnicima: čime da se rukovode pri odabiru udžbenika za svoje učenike?

Nastavnik je tradicionalno bio u poziciji da slobodno i samostalno odlučuje o tome koje će metode, oblike rada i sredstva nastave i učenja primenjivati u svome pedagoškom radu.

Udžbenik je osnovno i najvažnije sredstvo rada u nastavi i učenju. Nije prihvatljivo da bilo ko sa strane odlučuje o tome koji će od odobrenih udžbenika nastavnik koristiti u svom radu.

Činjenica da danas na tržištu postoji širi izbor odobrenih udžbenika povoljna je okolnost da se nastavnik može opredeljivati za ona rešenja koja su po njegovom osećanju najprihvatljivija. Sigurno je da će se on uvek rukovoditi kvalitetom ovih knjiga, jer je kvalitetan udžbenik moćno sredstvo u rukama i nastavnika i učenika u ostvarivanju postavljenih ciljeva. Učenje uz primenu najboljih sredstava ove vrste je, u krajnjoj instanci, u neposrednom interesu društva u celini koje od obrazovanja mora sve više da očekuje.

Autor: IK Eduka

Zelena učionica

 

Produžen rok za prijem radova na Edukinom konkursu “Čas za ugled 5”

Poštovani nastavnici,

Obaveštavamo vas da je rok za prijem radova na Edukinom nagradnom konkursu “Čas za ugled 5” produžen do 1. jula 2019.

Pozivamo vas da u što većem broju uzmete učešća u samom konkursu.

                                                                                                                                                         Srdačno, vaša Eduka

 

 

 

E D U K I N  KONKURS

     „ČAS ZA UGLED“ 5

Izdavačka kuća „Eduka” iz Beograda petu godinu zaredom raspisuje nagradni konkurs „Čas za ugled”, namenjen nastavnicima, za najbolje pripreme uglednih časova u osnovnoj i srednjoj školi i to za:

 1. čas integrativne nastave;
 2. čas elektronski podržane nastave;
 3. čas projektne nastave.

Svaki nastavnik može da pošalje od jedne do tri pripreme.Konkurs podrazumeva dodeljivanje nagrade za prvo, drugo i treće mesto. Najuspelije pripreme biće objavljene zajedno sa nagrađenim pripremama.

 

Propozicije konkursa

 1. Priprema (koja nije prethodno publikovana) treba da odgovara Nastavnom programu za određeni predmet i razred, da bude funkcionalna, primenljiva u nastavnoj praksi i da odražava kreativan pristup – uz poštovanje odgovarajućih standarda. Prednost imaju radovi inovativnog karaktera, u kojima se demonstrira aktivno i kreativno učenje, a u okviru partnerskog, grupnog i timskog rada.
 2. Obavezno treba navesti literaturu, a pripreme po mogućnosti zasnovati na sadržajima Edukinih udžbenika (štampanih i elektronskih, digitalnih; dostupnih i na Edukinom portalu https://www.eduka-portal.rs/ ili putem kontakta ivana.milosevic@eduka.rs).
 3. Uz pripremu je poželjno poslati i odgovarajuće elektronske priloge i dodatke (u formi koja autorima najviše odgovara), iz domena IKT.
 4. Tekst pripreme treba da bude do pet strana formata: a) standardni: A4; margine 2,5 cm; b) font: Times New Roman; v) veličina slova: 12 pt; g) razmak između redova: 1,5.

Konkurs je otvoren do 15. maja 2019. godine.Rezultati konkursa biće objavljeni oko 15.septembra 2019. godine. Promocija izdanja i dodela nagrada održaće se na Školski dan, u vreme Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu, poslednje nedelje oktobra.

Način slanja

Elektronsku verziju rukopisa u Word formatu poslati na imejl: caszaugledrazredna@eduka.rs i caszaugledpredmetna@eduka.rs ili na adresu: Zmaja od Noćaja broj 10, 11 000 Beograd, sa naznakom ZA KONKURS ČAS ZA UGLED.

NAPOMENE: Molimo vas da u mejlu, u naslovu, napišete svoje ime i prezime, naslov nastavne jedinice i razred, a u poruci obavezno dostavite svoj broj telefona, kao i ime i adresu škole u kojoj radite. Slobodno nam se možete obratiti za sve dodatne informacije – preko imejla ili na telefone: 011/2629 903, 011/3286 443 i 011/3287 277. Pratite nas na sajtu i na Fejsbuku.

Želimo vam mnogo uspeha u radu, i na našem konkursu!

Srdačno,

Urednički tim „Eduke”