Новоодобрени уџбеници за српски језик и књижевност – други разред гимназије и средње школе

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Комплет уџбеника за други разред гимназија и средњих школа

I Читанка за други разред гимназија и средњих школа

(др Ана Стишовић Миловановић, др Вукосава Живковић и др Јелена Журић)

  •  Градиво новог Програма наставе и учења у потпуности је обухваћено и прегледно обрађено: из обавезног дела програма обухваћени су сви наслови, а из изборног, од предложених 18 дела (од којих наставник бира 8) обрађено је 12 дела.
  • Методичка доминанта огледа се у богатој мрежи питања и налога за истраживање и тумачење књижевног текста и за усвајање програмом предвиђених књижевнотеоријских појмова, али – изнад свега – за развијање читалачких компетенција, способности усменог и писменог изражавања, интелектуалне радозналости, критичког мишљења, креативног испољавања, потребе за читањем и културом у целини.
  • Уџбеник је усклађен са потребама наставника за рад на часу, али отвара могућности и за друге видове организације рада са ученицима (додатна, интегративна, интердисциплинарна, пројектна настава, за индивидуални и групни рад). Корелативни принцип испољава се у повезивању књижевности са другим уметностима (ликовном, музичком, филмском, сценском), али и са егзактним и хуманистичким наукама.
  • Ликовно-графичка опремљеност уџбеника намењена је подстицању интересовања ученика за уочавање тематско-мотивских, поетичких и синхронијских веза између ликовних и визуелних уметности и књижевности и њихова тумачења, а ради развијања интересовања за уметност уопште.
  • Свака наставна јединица, као и свако поглавље, садржи одељак Научили смо, у којем се сажима и систематизује пређено градиво (помоћу схема, табела, графикона, појмовних мапа), што се на крају уџбеника обједињује у Књижевном појмовнику.

II – Српски језик 2

(др Душка Кликовац и мр Љиљана Николић) 

  • Уџбеником је исцрпно обухваћено целокупно градиво које предвиђа План наставе и учења, Наставни програм за други разред.
  • Свако поглавље пропраћено је бројним (визуелно одвојеним) додатним садржајима – објашњењима, лингвистичким занимљивостима, квиз- -питањима, пригодним пословицама, тумачењима страних речи, као и илустрацијама, а закључено је сажетом рекапитулацијом изнете материје, тј. прегледом главних појмова, њихових дефиниција, међусобних односа и класификације, представљеним дијаграмски (под насловом Шта смо научили).
  • Задаци за вежбу различите тежине – означене са: „сасвим лаки”, „прилично лаки”, „мало тежи” и „желим да урадим више” (укупно 435) – у свакој лекцији се смењују с главним током излагања, а на самом крају уџбеника (под насловом Колико знам) може се наћи одељак с још 117 задатака, који су намењени самосталној провери знања, по областима. Решења задатака за вежбу дата су на крају уџбеника, одмах пре Речника и Регистра имена и појмова.
  • Функционална графичко-ликовна опрема доприноси да се лако разликују главни од пратећих садржаја, дефиниције од објашњења и сл. Уза све то, овај уџбеник, доследно, развија интересовање ученика за језик, утиче на богаћење њиховог речника и негује културу говора и писања.