Novi udžbenik iz psihologije

PSIHOLOGIJA

Autori: Zoran Pavlović, Oliver Tošković, Ana Altaras Dimitrijević i Zorana Jolić Marjanović

Udžbenik za drugi razred gimnazije i drugi i treći razred područja rada ekonomija, pravo i administracija:

  • u saglasju sa novim Planom i programom nastave i učenja i ishodima obrazovanja;
  • prilagođen uzrastu učenika; navodi ih da zakorače u „zonu narednog razvitka”, i time aktivno podstiče njihovu intelektualnu radoznalost i saznajni razvoj;
  • pažljivo umrežen sadržaj: vertikalno, kao funkcionalno jedinstvena celina, i horizontalno – sa drugim predmetima, čime znatno doprinosi razvijanju opštih, međupredmetnih kompetencija;
  • reprezentuje prirodu psihološke nauke dajući pregled naučno potvrđenih teorija, istraživanja i činjenica i praveći jasnu distinkciju u odnosu na kvazinaučna istraživanja, uz podjednako uvažavanje tradicionalnih i najnovijih, aktuelnih naučno-psiholoških promišljanja;
  • pomera učenika iz uloge pasivnog primaoca ka ulozi aktivnog formiranja sistema znanja;
  • pregled gradiva (rezime lekcije) na kraju svake tematske celine u funkciji je integracije znanja, kao i ključne reči, primeri, ilustracije – slike, mape, grafikoni i sl., upućivanje na druge izvore znanja, pitanja i zadaci za samoprocenu savladanosti sadržaja;
  • doprinosi formiranju pozitivnog odnosa prema radu, znanju i napredovanju, razvija samosvest, realističnu sliku i odgovornost prema sebi, drugima i okruženju; utiče na razvoj kritičnog mišljenja, konstruktivnog rešavanja problema, empatije i asertivnosti.

 

+ POSEBNA STRUČNA PODRŠKA ZA NASTAVNIKA

  • Priručnik sa godišnjim i operativnim planovima i dnevnim pripremama (u štampanoj formi, na CD-u i na Edukinom portalu: www.eduka-portal.rs)
  • Digitalni udžbenik