Нови уџбеник из психологије

ПСИХОЛОГИЈА

Аутори: Зоран Павловић, Оливер Тошковић, Ана Алтарас Димитријевић и Зорана Јолић Марјановић

Уџбеник за други разред гимназије и други и трећи разред подручја рада економија, право и администрациja:

  • у сагласју са новим Планом и програмом наставе и учења и исходима образовања;
  • прилагођен узрасту ученика; наводи их да закораче у „зону наредног развитка”, и тиме активно подстиче њихову интелектуалну радозналост и сазнајни развој;
  • пажљиво умрежен садржај: вертикално, као функционално јединствена целина, и хоризонтално – са другим предметима, чиме знатно доприноси развијању општих, међупредметних компетенција;
  • репрезентује природу психолошке науке дајући преглед научно потврђених теорија, истраживања и чињеница и правећи јасну дистинкцију у односу на квазинаучна истраживања, уз подједнако уважавање традиционалних и најновијих, актуелних научно-психолошких промишљања;
  • помера ученика из улоге пасивног примаоца ка улози активног формирања система знања;
  • преглед градива (резиме лекције) на крају сваке тематске целине у функцији је интеграције знања, као и кључне речи, примери, илустрације – слике, мапе, графикони и сл., упућивање на друге изворе знања, питања и задаци за самопроцену савладаности садржаја;
  • доприноси формирању позитивног односа према раду, знању и напредовању, развија самосвест, реалистичну слику и одговорност према себи, другима и окружењу; утиче на развој критичног мишљења, конструктивног решавања проблема, емпатије и асертивности.

 

+ ПОСЕБНА СТРУЧНА ПОДРШКА ЗА НАСТАВНИКА

  • Приручник са годишњим и оперативним плановима и дневним припремама (у штампаној форми, на ЦД-у и на Едукином порталу: www.eduka-portal.rs)
  • Дигитални уџбеник