NOV EDUKIN UDžBENIK IZ MUZIČKE KULTURE ZA 8. RAZRED

Boris Marković, Iz muzičke kutije – muzička kultura za osmi razred

Iz muzičke kutije – udžbenik za muzičku kulturu za osmi razred nastao je na temeljima potvrđenih pedagoških praksi kod nas i u svetu. Prateći novi Program nastave i učenja, autor udžbenika Boris Marković usmerio je nastavne sadržaje ka ostvarivanju zadatih ishoda, inventivno pristupio obradi muzičkih primera i istakao interaktivnu ulogu udžbenika.
Nastavna tema Čovek i muzika – romantizam, impresionizam i muzika savremenog doba – potkrepljena je relevantnim primerima za slušanje (dva kompakt-diska), slikovnim prikazima i zadacima koji pospešuju samostalni i istraživački rad učenika. Oblast (duvački) Muzički instrumenti počinje izvođenjem eksperimenata koji potvrđuju zakonitosti fizike (akustike) i učenicima olakšavaju razumevanje nastajanja tona na duvačkim instrumentima. Instrumenti se upoznaju auditivno, kroz poznate kompozicije, i vizuelno, kroz slikovne prikaze instrumenata. Oba poglavlja završavaju testom sa različitim tipovima zadataka, razvrstanim prema nivoima postignuća.
Oblast izvođenja muzike obuhvata notne primere umetničke muzike romantizma, džeza, žanrova popularne muzike, tradicionalne pesme različitih naroda koji žive u Srbiji, kao i vokalno-instrumentalne aranžmane pesama Gusta mi magla i Mndra mja, prilagodljive različitim sposobnostima učenika. Određen broj notnih primera potkrepljen je snimljenom instrumentalnom pratnjom, što učeniku omogućava samostalno uvežbavanje. Udžbenik Iz muzičke kutije usmeren je na korelaciju sa nastavnim temama drugih predmeta, na projektnu nastavu, kao i na ostvarivanje drugih kompetencija, poput digitalne i preduzetničke. S tim u vezi, u poslednjem poglavlju akcenat je stavljen ne samo na muzičko stvaralaštvo u užem smislu, već i na istraživački rad i upoznavanje delatnosti kao što su muzičko novinarstvo, menadžment u umetnosti, graditeljstvo, dizajn.
Udžbenik možete prelistati prateći sledeći link:
Iz muzičke kutije, muzička kultura, udžbenik, autor: Boris Marković

ENGLESKI JEZIK za 8. razred, OVER THE MOON 8

 Osma godina učenja

Autorke: Lara Štambuk i Gordana Rakić

 

Najnovijim udžbenikom za osmi razred naš tim iskusnih autora, zajedno sa ilustratorima i dizajnerima, uspešno je zaokružio EDUKINU seriju udžbenika za engleski jezik za osnovnu školu. Ponosni smo što su EDUKINI udžbenici za engleski jezik sve popularniji među nastavnicima zahvaljujući kreativnosti, preglednosti, doslednoj koncepciji, zanimljivim tekstovima i adekvatnoj vizuelnoj opremljenosti.

OSNOVNI UDžBENIČKI KOMPLET ČINE:

 1. OVER THE MOON 8, ENGLESKI JEZIK ZA 8. RAZRED – udžbenik
 2. OVER THE MOON 8, ENGLESKI JEZIK ZA 8. RAZRED – radna sveska
 3. AUDIO CD 1 (koji prati udžbenik i koji dobija nastavnik uz Priručnik, CD 2 (koji učenici dobijaju uz radnu svesku)

 OSNOVNE ODLIKE:

 • U udžbeniku OVER THE MOON 8 važna stavka su pažljivo obrađene tematske jedinice. Tekstovi su zanimljivi i neki od njih imaju karakter tekstova iz popularnog časopisa National Geographic i time dosledno prati prethodni udžbenik za sedmi razred. Učenike ovog uzrasta je ponekada teško zainteresovati, tako da će temama zastupljenim u ovom udžbeniku nastavnicima biti znatno olakšan posao. Prednost ovog udžbenika je i povezanost sa ostalim nastavnim predmetima (maternji jezik, književnost, istorija, geografija, muzika, umetnost, biologija) čime se realizuje međupredmetna kompetencija.
 • Udžbenik je vrlo dobro organizovan i na pregledan način zaokružuje celo gradivo osnovne škole.
 • Svaka lekcija počinje uvodnom stranicom na kojoj su jasno naznačeni Unit Objectives, Key Vocabulary i vežbanje za uvođenje teme Get Ready.
 • Svaka lekcija se sastoji od 8 odeljaka:

Lead-in, A – Reading, B – Grammar, C – Listening and Speaking, D – Grammar,

E – Across cultures, F – Writing i Fun page / Revision.

Lead-in – Kroz kviz učenici se na vrlo stimulativan i zanimljiv način pripremaju za temu i leksiku teksta koji sledi u glavnom delu A. Kviz ujedno omogućuje učenicima da prošire sopstveno znanje na inspirativan način.

A Reading – Tekstovi u delu A su podsticajni, edukativni, a tematski i jezički prilagođeni uzrastu učenika, uz mnoštvo vežbanja za uvežbavanje i sistematizaciju leksike.

B Grammar – Gramatika je obrađena na savremen, induktivan način. Gramatičke strukture se prvo javljaju kontekstualno u tekstu. Zatim se kroz vizuelno isticanje tih gramatičkih struktura, kontrastiranje i sl. učenicima skreće pažnja na njihovu formu i upotrebu. Time se obezbeđuje veća interakcija od strane samih učenika i trajnije usvajanje gramatičkih struktura koje se bazira na rasuđivanju, povezivanju i uočavanju. Vežbanja su veoma raznovrsna, a poslednje vežbanje je u većini slučajeva personalizovano, što učenicima daje mogućnost da koriste ciljne jezičke strukture u saradnji sa drugim učenicima.

C Listening and Speaking – Razvijanje jezičke veštine slušanja kroz zanimljive dijaloge koje karakteriše savremen, neformalan jezik. Dijalozi takođe obiluju korisnim izrazima koji su vizuelno istaknuti na kraju lekcije i koje učenici imaju priliku da dodatno uvežbaju kreiranjem sopstvenih dijaloga.

D Grammar – Uvežbavanje i utvrđivanje jezičkih struktura uvedenih u delu C.

E Across cultures – Kulturološki kutak koji nudi učenicima mogućnost novih saznanja i proširivanja vokabulara, kao i priliku da pokažu svoju kreativnost izradom projekta vezanim za temu.

F Writing – Razvijanje veštine pisanja kroz širok spektar formi i stilova (imejl, deskripcija, naracija, pismo žalbe itd.). Učenicima je dat jasan model, kao i smernice na osnovu kojih će samostalno pisati sastav.

Na kraju neparnih lekcija nalazi se Fun Page sa interesantnim aktivnostima koje su u čvrstoj sprezi sa leksikom određene lekcije, korisnim odeljkom DID YOU KNOW? i idiomima koji su namenski ilustrovani u cilju lakšeg razumevanja i usvajanja. Parne lekcije se završavaju odeljkom za obnavljanje gradiva (Revision). Nakon poslednje lekcije nalazi se EXIT TEST kojim se zaokružuje celokupno gradivo.

 • Na kraju udžbenika nalaze se lista reči sa fonetskom transkripcijom i prevodom (Wordlist), spisak korisnih izraza (Expression Bank) i spisak fonetskih simbola (Phonetic Symbols).
 • RADNA SVESKA u potpunosti prati sadržaj udžbenika. Sve aktivnosti u radnoj svesci osmišljene su tako da uvežbavaju vokabular, izgovor i gramatičke strukture koje se nalaze u udžbeniku. Vežbanja su raznovrsna i gradirana. Uputstva su jasna i precizna. Na kraju radne sveske nalaze se Grammar and Vocabulary Summary, Self Check Answers i Irregular Verbs. Radnu svesku prati CD 2.

 

STRUČNA PODRŠKA UZ UDžBENIK:

 1. Priručnik za nastavnike sa detaljnim opisom časa i CD-om 1 koji sadrži audio-zapis celokupnog udžbenika. (*Učenici dobijaju CD 2 uz Radnu svesku.)
 2. Godišnji i operativni planovi i dnevne pripreme (zasebno u štampanoj formi, na CD-u i na Edukinom portalu).
 3. DIGITALNI UDžBENIK

Udžbenički komplet OVER THE MOON 8, kao i sva EDUKINA izdanja, prati digitalni udžbenik i daje mu novi nivo zahvaljujući izuzetno dinamičnim, interaktivnim vežbanjima koja su pažljivo metodički koncipirana. Digitalni udžbenik takođe obiluje bogatim i zanimljivim 3D materijalom i video snimcima koji su posebno inspirativni za učenike ovog uzrasta i koji mogu da im približe tematiku, pogotovo na kulturološkom nivou.

Digitalni udžbenik na MOZA platformi ima izrazito dobar grafički dizajn koji aktivnosti na ekranu čini zanimljivim, kreativnim i podsticajnim.

DODATNI MATERIJAL ČINE:

 1. GRAMATIKA ENGLESKOG JEZIKA ZA OSNOVNU ŠKOLU (Slađana Tanasijević), ODOBRENO, (JASNA I KONCIZNA STRUKTURA, JEDINA GRAMATIKA SA VEŽBANjIMA NA SRPSKOM TRŽIŠTU, OBUHVATA CELO GRADIVO OSNOVNE ŠKOLE, VEOMA TRAŽENA)
 2.  TESTOVI ENGLESKOG JEZIKA ZA 8. RAZRED (Slađana Tanasijević), NEODOBRENO. (Baterija od 12 testova, uključujući finalni koji su prigodni kao inicijalni u narednom razredu na početku školske godine, rađeni za dve grupe učenika, prilagođeni novom Planu i programu.)
 3. PDF verzije udžbenika, priručnika, dnevnih priprema na Edukinom portalu.

Udžbenike možete prelistati prateći sledeće linkove:

OVER THE MOON 8, engleski jezik, udžbenik, autorke: Lara Štambuk i Gordana Rakić

OVER THE MOON 8, engleski jezik, radna sveska, autorke: Lara Štambuk i Gordana Rakić

Zbornik Čas za ugled 6

Poštovane koleginice i kolege,

Zbornik ČAS ZA UGLED 6 – konačno je pred vama, dostupan u elektronskom formatu na našem portalu!

U godini koja je teška za sve nas pokazali ste svoju stručnost i profesionalnost, kao i mnogo strpljenja i razumevanja za usporeni ritam koji su nam nametnule vanredne okolnosti, i mi vam na tome od sveg srca zahvaljujemo.

I ovogodišnji konkurs urodio je mnoštvom prispelih priprema sa prilozima, fotografijama, prezentacijama i bogatim i raznolikim primerima elektronski podržane nastave. Zadatak za komisije i recenzente bio je težak kao i svaki put dosad, ali zadovoljstvo je sve veće jer broj nastavnika koji se uključuju raste, a kvalitet priloga takođe.

Ove godine su se još izraženije izdvojili primeri tematskog pristupa, integrativne nastave, projekatskog rada, problemske nastave, unutarpredmetnih i međupredmetnih korelacija. Uključivanje modernih tehnologija uveliko postaje siguran oslonac naše savremene nastavne prakse, a većina pristiglih priprema pokazuje kako njihova primena može biti višestruko funkcionalna i inovativna. U godini obeleženoj pandemijom to je naročito došlo do izražaja: uočljivi su visoki dometi vaših digitalnih kompetencija, kao i spremnosti za kreativnu i funkcionalnu onlajn nastavu.

Zbornik ČAS ZA UGLED i ovog puta obuhvata većinu nastavnih predmeta, raznolike pristupe u radu, oblike rada, raznovrsne nastavne metode, pripreme za različita odeljenja i priloge za rad kojima se prate individualne potrebe učenika (diferencirani pristup, pripremanje priloga za učenike sa IOP).

Najnovije izdanje zbornika priprema za ugledne časove sabira dobre primere iskustva i kreativnih ideja u razrednoj i u predmetnoj nastavi, u osnovnoj i srednjoj školi. Takođe, uključuje mnoge nove saradnike, pored koleginica i kolega koji na konkursu uspešno učestvuju od samog početka.

Eduka je ponosna na svakog od vas, jer u vama prepoznaje stvaraoce novog i naprednog i, istovremeno, istrajne praktičare posvećene poslu i posebno svojim đacima.

 

Hvala svima na divnoj saradnji! Do skorog viđenja, u sledećem zborniku!

Srdačno,

Urednički tim Eduke

 

Zbornik ČAS ZA UGLED 6

Let’s move on! 4 Edukin novi udžbenički komplet za engleski jezik za četvrti razred osnovne škole (Elvira Savai, Lara Štambuk)

OSNOVNI UDžBENIČKI KOMPLET ČINE:

 1. LETS MOVE ON! 4, ENGLESKI JEZIK ZA 4. RAZRED – udžbenik
 2. LETS MOVE ON! 4, ENGLESKI JEZIK ZA 4. RAZRED – radna sveska
 3. AUDIO CD

 OSNOVNE ODLIKE:

Udžbenik se sastoji od devet poglavlja u kojima se obrađuju teme koje su bliske deci ovog uzrasta:

 • Introduction – Welcome back
 • Unit 1 – Let’s play!
 • Unit 2 – At the museum
 • Unit 3- Maths class
 • Unit 4 – At the Olympics
 • Unit 5 – On an excursion
 • Unit 6 – The animal kingdom
 • Unit 7 – At the supermarket
 • Unit 8 – At a birthday party
 • Unit 9 – Keep up the good work!
 • Halloween
 • Saint Valentine’s Day
 • Wordlist

Udžbenik se odlikuje maštovitim ilustracijama, pažljivo odabranim fotografijama i zanimljivim likovima koji privlače dečju pažnju i stimulišu njihovu maštu i radoznalost. Na početku nastavnih jedinica dijalozi u obliku stripa uvode učenike u gramatičke sadržaje i leksiku predviđene tom nastavnom jedinicom. Novi pojmovi i leksička građa su jasno istaknugi i ilustrovani u svakom poglavlju.

Svaka lekcija se sastoji iz šest delova A F.

Posebna pažnja posvećena je koncipiranju tekstova u delu F kojim se tematski i leksički zaokružuje lekcija i pravi kulturološka poveznica. Deo F završava se Projektom.

RADNA SVESKA, koja je takođe u boji, dosledno prati sadržaj udžbenika. Vežbanja su raznovrsna i gradirana. Spelovanje se uvežbava kroz originalno osmišljenu aktivnost koju su imali i u trećem razredu Mr Cans Spelling Game koja je snimljena na audio CD-u i čije razrešenje učenici dobijaju na kraju školske godine. Na kraju svake tematske celine nalazi se lekcija za obnavljanje i sistematizaciju gradiva NOW I KNOW, izrada projekta i mogućnost samoevaluacije.

Gramatičke jedinice se uvode induktivno, što znači prvo u jezičkom kontekstu, a tek onda zvanično i to kroz vizuelni, tabelarni prikaz u odeljku Mrs Brown’s Grammar Revision na kraju svake lekcije. Na taj način učenik na kraju školske godine ima kompletan prikaz gramatike koja je obrađena u toku godine i lako je može obnoviti.

Sistem naslova i podnaslova je organizovan tako da omogućava kako učenicima tako i nastavnicima lako snalaženje i preglednost. Grafička i likovna opremljenost doprinose boljem razumevanju sadržaja.

Audio CD sadrži tekstove, dijaloge, pesmice, recitacije i vežbanja u udžbeniku i radnoj svesci. Učenik dobija CD uz udžbenički komplet. Sve audio zapise čitaju izvorni govornici kako bi učenici što bolje usvojili fonološki sistem engleskog jezika i imali mogućnost da podražavaju izvorni izgovor.

 

STRUČNA PODRŠKA UZ UDžBENIK:

 1. Priručnik za nastavnike sa detaljnim opisom časa.

Godišnji i operativni planovi i dnevne pripreme (zasebno u štampanoj formi, na CD-u i na Edukinom portalu).

 1. DIGITALNI UDžBENIK

Udžbenički komplet LETS MOVE ON! 4  prati digitalni udžbenik i daje mu novi nivo zahvaljujući dinamičnim, interaktivnim vežbanjima i bogatom i zanimljivom 3D materijalu i korisnim video snimcima.

Digitalni udžbenik na MOZA platformi ima izrazito dobar grafički dizajn koji učenicima ovog uzrasta približava aktivnosti na ekranu i čini ih zanimljivim, kreativnim i podsticajnim.

 1. Svakom učeniku poklanjamo komplet testova za 4. razred (videti detaljnije ispod).

DODATNI MATERIJAL ČINE:

 1. GRAMATIKA ENGLESKOG JEZIKA ZA OSNOVNU ŠKOLU (Slađana Tanasijević), ODOBRENO, (JASNA I KONCIZNA STRUKTURA, JEDINA GRAMATIKA SA VEŽBANjIMA NA SRPSKOM TRŽIŠTU, OBUHVATA CELO GRADIVO OSNOVNE ŠKOLE, VEOMA TRAŽENA).
 2.  TESTOVI ENGLESKOG JEZIKA ZA 4. RAZRED (Slađana Tanasijević), NEODOBRENO. (Baterija od 14 testova, uključujući finalni koji su prigodni kao inicijalni u narednom razredu na početku školske godine, rađeni za dve grupe učenika, prilagođeni novom Planu i programu.)
 3. PDF verzije udžbenika, priručnika, dnevnih priprema na Edukinom portalu

Delove udžbenika i radne sveske možete prelistati prateći sledeće linkove:

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/engleski_20jezik_204_20udzbenik_2056-61

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/engleski_20jezik_204_20radna_20sveska_2070-77

NOVO! Edukin novi udžbenik muzičke kulture za četvrti razred osnovne škole (Mirjana Smrekar Stanković, Sonja Cvetković)

Posle Muzičke slikovnice, Muzičke vrteške i Muzičke slagalice predstavljamo vam udžbenik za četvrti razred osnovne škole U svetu melodija i stihova.

            Likovi Marija i Lazar prate nas od prvog razreda, te će se i u četvrtom razredu obraćati učenicima i družiti se sa njima.

Udžbenik U svetu melodije i stihova svojim ilustracijama i tekstovima prilagođen je učenicima četvrtog razreda. Svaka nastavna jedinica koncipirana je tako da se jasno uočavaju ishodi. U središtu pažnje je učenik – aktivira se njegova zainteresovanost, a do saznanja dolazi kroz igru.

Pruža mogućnost za dvosmernu komunikaciju sa detetom, podstičući ga da samostalno ili u grupi vršnjaka traga za odgovorima na postavljena pitanja, samostalno postavlja pitanja ili ispoljava svoja osećanja kroz razne forme umetničkog izražavanja.

 • Sadržaji su usklađeni sa Nastavnim programom predmeta Muzička kultura za 4. razred osnovne škole.
 • Učenicima je snalaženje u udžbeniku olakšano time što je sadržaj jasno tematski i likovno-grafički podeljen (1. Polazak u školu; 2. Ide jesen; 3. Zimske čarolije; 4. Prolećni zvuci; 5. Kovčežić znanja).
 • Udžbenik je protkan stihovima koji na originalan način predstavljaju određene muzičke pojmove i kao takav predstavlja pravi izazov za  dete.
 • Odgovara potrebama savremene nastave i učenika kao aktivnog učesnika u nastavnom procesu, kreiran tako da  podstiče aktivno učenje i otvara puteve ka funkcionalnom znanju.
 • Funkcionalnost udžbenika omogućavaju sadržaji koji iniciraju raznovrsne aktivnosti učenika putem podsticajnih pitanja, analitičkih i istraživačkih, kreativnih zadataka.
 • Udžbenik prate: a) CD, sa svim primerima za pevanje i slušanje muzike; b) stručna podrška namenjena nastavnicima (pripremljen godišnji plan, mesečni planove i predlog dnevnih priprema u elektronskoj formi, koje će nastavnik moći da prilagođava potrebama svog odeljenja).

Učenicima i nastavnicima biće na raspolaganju i interaktivni digitalni udžbenik.

Klikom na link https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/muzicko_4 možete prelistati izvod iz sadržaja udžbenika.

NOVI EDUKIN UDžBENIK IZ PRIRODE I DRUŠTVA ZA ČETVRTI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Sa velikim zadovoljstvom najavljujemo novi udžbenik iz prirode i društva za četvrti razred autora Zorice Veinović, Vere Matanović i Vladimira Bokića. Udžbenik na izuzetan način odgovara na izazove planiranih ishoda i sadržaja reformisanog nastavnog plana i programa ovog predmeta. Ovaj jasno struktururani materijal podređen je učenikovim potrebama za jasnoćom i preglednošću. Podeljen je u više tematskih celina. Svaka ima jasnu strukturu i čine je:

 • naslovna stranica na kojoj se učeniku rečju i slikom najavljuje šta će da nauči u okviru teme;
 • sistem od nekoliko čvrsto strukturisanih lekcija;
 • kratko uputstvo kako da se učenik (izradom mape ključnih pojmova) podseti naučenog;
 • test kojim se proverava naučeno.

Radi lakšeg snalaženja u udžbeniku svakoj temi je dodeljena određena boja, a  svaka lekcija obuhvata više različitih rubrika i svojim konceptom podseća na jedan metodički dobro organizovan nastavni čas, budući da sadrži rubriku čija je uloga da rečju i slikom motiviše, emocionalno i intelektualno pripremi učenika za učenje. Obuhvata predlog da se učenik podseti ranije naučenog ili iskustva iz svakodnevnog života koje može da mu pomogne da prati lekciju.

Osnovni tekst lekcije primeren je uzrastu učenika, osmišljen tako da ga stavi u poziciju aktivnog učesnika u procesu učenja. Tome doprinose: pitanja koja od učenika očekuju kritičku recepciju i povezivanje novih informacija sa svakodnevnim iskustvom, znanjem iz prethodnih razreda i sadržajima drugih lekcija i tematskih celina u udžbeniku; zadaci da se pročitano proveri ogledom, reši problemska situacija ili prouči ilustracija uz tekst; rubrike sa zanimljivostima, istraživačkim zadacima i zadacima da se naučeno poveže sa očuvanjem životne sredine; zadatke na kraju lekcije da se učenik najpre podseti i proveri naučeno, a zatim i zadatke da samostalno ili kroz saradnju sa drugima produbi ili primeni naučeno (kroz predloge novih istraživanja, eksperimenata, mini projekata).

Učenje olakšava i spisak ključnih, odnosno važnih reči i pojmova u svakoj lekciji, a tamo gde je potrebno i objašnjenja nepoznatih i manje poznatih reči. Posebnu vrednost čine rubrike: Zanimljivost – sa zanimljivim podatkom u vezi sa temom lekcije; Ako želiš više – sa dodatnim zadatkom u vezi sa lekcijom za naprednije učenike da nešto istraže na Internetu, enciklopediji ili drugim izvorima; Za čuvare prirode – rubrika sa nalozima da se tema lekcije poveže sa aktuelnim problemima u životnoj sredini, njihovim mogućim rešenjima i konceptom održivog razvoja i pozivom na akciju.

Na kraju udžbenika nalazi se i geografska karta Srbije, čije korišćenje predstavlja preduslov kvalitetnog učenja o domovini (pre svega u okviru prve teme), kao i razvoja kartografske pismenosti.

Udžbenik podstiče učenike da samostalno ili kroz saradnju sa drugima istražuju različite izvore informacija, rešavaju problemske situacije, uče kroz igru, eksperimente, mini projekte i tako bolje razumeju prirodne i društvene događaje, pojave i procese, a naučeno primene u svakodnevnom životu. Etičkim i vaspitno obojenim sadržajim, zahtevima i nalozima, udžbenik doprinosi i razvijanju odgovarajućeg sistema vrednosti: očuvanju i razvoju nacionalnog i kulturnog identiteta prihvatanju različitosti, razvoju odgovornog odnosa prema sebi, drugima i životnoj sredini te prihvatanju i praktikovanju održivog načina života. Deo udžbenika možete pogledati prateći sledeći link:

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/priroda_i_drustvo_4b_7-20

Novi udžbenik istorije za sedmi razred osnovne škole u izdanju Eduke

Od ove školske godine đaci u Srbiji uče po novom nastavnom planu i programu za sedmi razred. To znači da će u realnoj i virtuelnoj učionici biti u prilici da koriste nova nastavna sredstva – štampane i digitalne udžbenike.Jedan od takvih materijala je i Istorija za sedmi razred osnovne škole sa odabranim istorijskim izvorima, autorki Nevene Grbović i Milice Omrčen, u izdanju Izdavačke kuće Eduka iz Beograda.

Ovo izdanje pokazuje kvalitete prethodnog udžbenika istih autorki. Jezikom prilagođenim uzrastu sadržaj se izlaže na pregledan način, bez opterećivanja nepotrebnim podacima. Svaka stranica u udžbeniku je grafički uređena tako da su jasno vizuelno odvojeni obavezni sadržaji od ostalih delova teksta – zanimljivosti, anegdota, zadataka za najnadarenije učenike, zadataka za timski rad, objašnjenja nepoznatih pojmova, pitanja i zadataka za vežbanje.

Sadržaji su pažljivo birani, tako da odgovaraju iskustvu deteta na tom uzrastu i budu primenljivi u različitim životnim situacijama. Obe autorke imaju iza sebe višegodišnji rad u učionici i to se vidi u načinu izlaganja sadržaja i sposobnosti da se učeniku pruži jasan uvid u  prirodu i cilj onoga što se uči. Nastavnicima istorije je poznato da se najveći izazov nastave ogleda u ponudi količine informacija optimalne za broj časova i uzrast učenika; ali i podršci učeniku da savlada relevantnu mrežu pojmova ovog predmeta, koja će mu pomoći da razmišlja u istorijskom kontekstu.

Digitalnu verziju udžbenika potražite OVDE. Tu možete pronaći i demo lekcije, za udžbenike za šesti i sedmi razred.

Ove školske godine suočeni smo i sa mnogim drugim izazovima, i u tom kontekstu digitalni udžbenici zauzimaju posebno mesto. Štampani udžbenik istorije praćen je digitalnim izdanjem na prestižnoj Mozaik platformi. Udžbenik raspolaže sa preko 60 multimedijalnih elemenata od kojih su većina interaktivni 3D prikazi. Pored toga, svaka lekcija sadrži interaktivna pitanja i zadatke za proveru znanja. Učenik odmah dobija povratnu informaciju o tačnosti, što predstavlja odlično sredstvo za samoprocenu i dalji napredak.

Udžbenik na Mozaik platformi izuzetan je saveznik u realnoj i virtuelnoj učionici. Izvanredni 3D prikazi doprinose ne samo očiglednoj nastavi, u kojoj učenik može na jedinstven način doživeti različite aspekte svakodnevnog života u prošlosti, hodati drevnim ulicama, videti kako je izgledala odeća ili građevine, biti na mestu značajnih bitaka i prelomnih događaja – već i istraživačkom učenju i kritičkom mišljenju.

Istorija za sedmi razred Milice Omrčen i Nevene Grbović nudi mnogo i učeniku i nastavniku. Pisana iz pozicije nekoga ko dobro poznaje stvarne potrebe učionice, ova metodički izuzetno oblikovana knjiga predstavljaće pouzdanog saveznika u savladavanju  pojmova iz istorije i izgradnji svesti o značaju izučavanja ovog važnog predmeta.

izvor: Zelena učionica

Informatika 8

Drage kolege,

 

Obaveštavamo Vas da će lekcije iz našeg udžbenika informatike za osmi razred biti prisutne na Mudl platformi. One će biti sukcesivno postavljane, jedna po jedna, u periodu odobravanja udžbenika, kako bi se nastavnicima olakšao rad u novim izmenjenim okolnostima.

Svi nastavnici koji su bili upisani na Edukine kurseve iz informatike za peti, šesti i sedmi razred, biće automatski upisani i na ovaj kurs.

Ovo je način da naša kuća i autori Informatike izađu u susret kolegama kojima su potrebni materijali usklađeni sa novim vanrednim planom za osmi razred.

Želimo vam srećan i uspešan početak školske godine.

Srdačan pozdrav iz Eduke

Srećan početak školske godine!

Dragi učitelji i nastavnici,

Želimo vam srećan i uspešan početak školske godine. Svesni smo da će se ove godine nastava odvijati u posebnim okolnostima i da će to predstavljati izazov za nastavnike, roditelje i učenike.

Neprekidno se događaju promene na koje u interesu učenika treba da odgovorimo što spremnije. Poslednje takve promene vezane su za donošenje novih jedinstvenih planova po kojima će se odvijati nastava.

Naša kuća već godinama unazad korisnicima naših izdanja obezbeđuje priručnike sa planovima i nastavnim pripremama. Trudićemo se da naše postojeće planove i prirpeme prilagodimo novoj situaciji.

Pozivamo vas da pratite naš sajt na kom će prvo biti istaknute pripreme za septembar, organizovane prema najnovijim zahtevima Ministarstva prosvete.

U novoj školskoj godini učinićemo sve da naši onlajn materijali budu što dostupniji, a nastavnici što bolje upućeni u njihovo korišćenje.

Trudićemo se da budemo tu za sva vaša pitanja i nedoumice.

Nadajmo se da će ovogodišnja nastava, bez obzira na način odvijanja, učenicima pružiti dovoljno podsticajnih sadržaja, a nastavnicima osećanje profesionalne ispunjenosti.

Srdačan pozdrav iz Eduke

Novi Edukini udžbenici za upoznavanje digitalnog sveta

NOVI EDUKINI UDžBENICI ZA UPOZNAVANjE DIGITALNOG SVETA

Svi smo svedoci dinamičnih i brzih promena sveta u kom odrastaju naša deca. Za nove generacije iskustvo digitalnog okruženja postaje sasvim prirodno. Sa druge strane, roditelji i stručnjaci koji rade u obrazovanju pokušavaju da osnaže pozitivne a umanje negativne odlike ovog nezaustavljivog procesa.

Imajući na umu kompleksnost ovih promena kao i potrebu za sticanjem digitalnih kompetencija, od skora je osmišljen novi školski predmet pod nazivom Digitalni svet, koji će učenike od prvog razreda osnovne škole na artikulisan i utemeljen način uvoditi u osnove digitalne pismenosti. Na časovima Digitalnog sveta učenici će biti u prilici da se osposobe za bezbednu i pravilnu upotrebu digitalnih uređaja za učenje, komunikaciju, saradnju, kao i da  razvijaju algoritamski način razmišljanja.

Kao i u slučaju dosadašnjih veoma uspešnih udžbenika informatike za starije razrede osnovne škole, Izdavačka kuća Eduka je i ovog puta rad na udžbeniku za ovaj predmet poverila stručnom timu informatičara i metodičara: Katarini Aleksić, Katarini Veljković i Darku Krsmanoviću. Udžbenik koji će biti na raspolaganju od iduće školske godine pokriva sve aspekte predviđene nastavnim planom i programom predmeta i u tom smislu predstavlja ne samo zanimljivog i podsticajnog saputnika za dete, već i kompetentnog vodiča za učitelja koji se prvi put susreće sa ovim predmetom u učionici.

Kroz udžbenik učenici će moći da upoznaju različit izgled digitalnih uređaja i njihovu ulogu u raznorodnim zanimanjima. Uvideće prednosti učenja uz pomoć digitalnih udžbenika, razlikovaće kreativno izražavanje sa digitalnim uređajima i bez njih, kao i odlike digitalne komunikacije.

Veoma važni sadržaji, kroz koje novi udžbenik pažljivo vodi učenike, sagledavaju korišćenje digitalnih uređaja kao umnožavanje prilika za učenje i sticanje iskustva učenika u oblasti nauke, kulture i umetnosti. Kako većina dece digitalne uređaje koristi za različite vidove zabave, autori su posebnu pažnju posvetili ovom programskom sadržaju. Od posebnog je interesa oblast koja pokriva odnos digitalnog uređaja i našeg zdravlja: vida, položaja tela i vremena pred ekranom, razvijajući kod deteta odgovornost prema sopstvenom zdravlju i svest o značaju umerenosti.

Deca će imati mogućnost da saznaju više o tome kako da se zaštite od neprimerenih sadržaja i zahteva sa interneta. Naučiće da zaštite svoju ličnost i privatnost  pri komunikaciji pomoću digitalnih uređaja. Znaće kako da potraže pomoć u slučaju kontakta sa neprimerenim digitalnim sadržajem, nepoznatim, zlonamernim osobama ili osobama koje komuniciraju na neprihvatljiv način.

Novi udžbenik podržava sve vidove realizacije nastave, jer su autori svesni različitih uslova u kojima se nastava odvija. Ishodi predmeta ostvarivi su sa različitim nivoima raspoloživosti digitalnim uređajima namenjenim učenicima za korišćenje uključujući i mogućnost da uređajem raspolaže samo nastavnik.

Za većinu učitelja i roditelja u pitanju je oblast koja se tek upoznaje. Za većinu dece u pitanju je oblast koja predstavlja svakodnevni horizont njihovog sveta. Naš zajednički posao je ovladavanje izazovima koje taj novi svet donosi, na korist naše dece. To ćemo učiniti tako što ćemo deci pružiti kompetentno i sigurno vođstvo u osvajanju ove oblasti.

Verujemo da će tome na pravi način doprineti udžbenik koji priprema ovako stručan tim ljudi, sa višegodišnjim iskustvom u ovoj oblasti i neposrednom radu sa decom.