Проф. Лапчевић о томе зашто је предмет Техника и технологија изузетно важан за дечји развој и образовање

Предмет техничко образовање, како смо га некад звали, прошао је прилично трновит пут да би опстао у образовном систему. Његов значај огледа се у многим стварима и то је тачно оно чега нам у школама недостаје и на многим другим пољима. Иако уче нервни систем кишне глисте, деца данас не умеју да засаде шаргарепу коју једу сваког дана.

Кроз предмет Техника и технологија, како се данас зове, деца управо уче важне практичне ствари, каже за наш сајт Зоран Лапчевић, наставник за овај предмет, члан Националног просветног савета и аутор уџбеника за Технику и технологију у издању ИК Едука.

“Реализацијом практичног рада у оквиру конструкторског моделовања ученици поред психомоторне способности развијају и  креативност, оригиналност, упорност, истрајност, стваралачко и критичко мишљење, стичу радне навике и оспособљавају се за сарадњу и тимски рад.” – каже проф. Лапчевић.

С њим смо разговарали о значају предмета, о томе зашто верује да је уско повезан са информатиком и шта је то што би требало мењати да би се боље уклопио у потребе данашњег образовања.

Својевремено сте се залагали да техника и информатика у основној школи остану заједно у оквиру једног предмета Техничко и информатичко образовање, али су они ипак раздвојени на два посебна предмета. Како данас видите то одвајање информатике од технике?

После четири године од одвајања информатике од технике и даље тврдим да је то било потпуно неприродно и самим тим непотребно. Живимо у времену аутоматике, роботике, мехатронике и вештачке интелигенције, где је степен свеукупног развоја дошао до тачке у којој су техника/технологија и информационо-комуникационе технологије (ИКТ) постале нераскидиво међузависне. Нема више техничког уређаја у који није уграђена и информациона технологија. Због тога су информатички садржаји морали да се нађу уз техничко-технолошке, у оквиру једног предмета. Без познавања технике и технологије нема развоја ИКТ-а и њиховог успешног коришћења. ИКТ није једнако техника, нити информатичко образовање може бити замена за техничко-технолошко. Напротив, они су нераскидиви и комплементарни. Нелогичност једног оваквог раздвајања је показала и четворогодишња имплементација нових програма у оквиру оба предмета. Скоро сви садржаји у оквиру предмета Техника и технологија су једним делом везани за ИКТ-е. Наставници Технике и технологије су нпр. приморани да код практичног стваралаштва, мимо важећих програма, ученицима додатно објашњавају информатичке садржаје како би склопљени модел био у функцији. То се најбоље види на примеру роботике и интерфејс технологије.

Какав је данас нови предмет Техника и технологија?

Техника и технологија је предмет са савременим Програмом наставе и учења оријентисан ка оставаривању исхода, настао на основи достигнућа психолошко–педагошке праксе и техничко–технолошког развоја. Због тога је концепцијско опредељење овог предмета, поред упознавања ученика са најсавременијим техникама и технологијама, даљи развој вештина и моторике (сензомоторике, психомоторике, фине моторике), техничког стваралаштва, креативности и предузетничког духа код ученика. Програм се реализује у форми предавања (теоријска настава) и вежби. Повезаност теорије и праксе постиже се кроз јединство теоријских садржаја и вежби које се у реализацији преплићу и допуњују. То је једини предмет у основној школи који кроз обавезан практичан рад ученицима пружа тако важна функционална знања која имају велику примену ван школе, у реалном животу.

Веома битна улога предмета Техника и технологија функционализована је и са аспекта професионалне оријентације ученика, посебно са становишта увођења дуалног образовања у средње стручне школе. Изучавањем тренутно актуелних техника и технологија (од архитектуре и грађевинарства, машинске технике, електротехнике до роботике, мехатронике и вештачке интелигенције), кроз практичан рад, ученици упознају основне елементе сваког занимања, а наставници код њих откривају склоности и изражене способности према одређеним гранама технике и усмеравају их у том правцу како би што лакше и успешније изабрали свој будући позив. Значај правом усмеравању ученика основне школе кроз предмет Техника и технологија је још већи ако узмемо у обзир добро познати податак да око 75% ученика осмог разреда уписује средње стручне школе.

Програмом наставе и учења Технике и технологије ученици се наводе на алгоритамски начин размишљања кроз сопствене мини-пројекте „од идеје до реализације“, где у потпуности могу да искажу своје практично стваралаштво и креативност. Кроз овакав вид наставе ученици изграђују основне предузетничке компетенције: од стварања идеје будућег производа, израде техничке документације, израде производа, маркетинга – до мањег финансијског извештаја и продаје производа у оквиру школских манифестација.

Ипак, има ли нечега што у имплементацији овог предмета недостаје или може представљати проблем у будућности?

Техника и технологија, као и сви остали предмети у основној школи, пролази кроз бројне изазове савременог школства. Оно што тренутно недостаје како би могла да се оствари потпуна имплементација новог Програма наставе и учења из Технике и технологије јесте опремање кабинета савременим наставним средствима. Прошле године је објављен нови Норматив опремања основних школа наставним средствима. Међутим, на томе се стало, школе немају пара, локалне самоуправе и МПНТР-а ћуте и ту нема помака. Поред тога, велики проблем је недостатак стручног кадра за извођење наставе Технике и технологије. Наши струковни факултети у Чачку и Зрењанину годинама уназад, због мале заинтересованости,  уписују веома мали број студената или их уопште не уписују на студијске програме за професоре Технике и технологије. Тај вишегодишњи проблем сам више пута истицао на састанцима са челницима МПНТР-а и тражио доношење одређених стимулација као мотивационог средства за будуће студенте ових студијских програма, попут добијања стипендија, загарантованог радног места по завршетку студија и др.

Пре почетка наредне школске године очекујемо коначно објављивање образовних стандарда за наш предмет што ће свакако унапредити наставни процес.

Настојаћемо да исправимо дугогодишњу неправду према нашим ученицима који се такмиче из Технике и технологије, у три нивоа од школског до републичког, а да за постигнуте резултате на републичком такмичењу не добијају бодове који им се признају при упису у средњу школу, као што је случај из свих осталих предмета. То би свакако додатно мотивисало ученике да се такмиче из овог предмета.

Аутор сте уџбеника за Технику и технологију у издању издавачке куће „Едука“. Шта вам је био главни циљ док сте писали уџбенике и како се они разликују од претходних издања?

После дугогодишњег стручног и истраживачког рада, великог броја објављених радова у разним часописима, стручним публикацијама, на домаћим и међународним конференцијама, тридесетогодишњег стажа у настави, писање уџбеника ми није представљало неки посебан проблем већ, напротив велико задовољство. Ове године сам заокружио издавачки циклус уџбеничког комплета (уџбеник, радна свеска и материјал за конструкторско моделовање) из Технике и технологије од 5. до 8. разреда.

Главни циљ при писању уџбеника свакако ми је био да они буду прилагођени узрасту ученика, да садржаји у њима подстакну радозналост ученика и мотивишу их да их што више користе и тиме заволе технику. Управо зато уџбеници чији сам аутор садрже мноштво различитих налога који кроз разне занимљивости, радне задатке, мање истраживачке радове, савете и вежбе, ученике од пасивног читаоца претварају у активне учеснике у стицању функционалних знања.

Актуелни уџбенички комплети, од оних које сам писао пре десет и више година, разликују се концепцијски, самим тим што су садашњи Програми наставе и учења засновани на остваривању исхода, а не садржаја. Поред тога, данашњи су уџбеници савременије обликовани, са QR кодовима који упућују ученике на додатне садржаје. Мноштво већ поменутих налога, поуздано води и усмерава ученике ка активном учењу и остваривању предвиђених исхода. Ту су и неизбежни, пажљиво обликовани, мултимедијални дигитални уџбеници који још више ученике чине активним у настави из Технике и технологије. Такође, структура текста, илустрација и предвиђених вежби у уџбеницима одговара тренутно важећој методологији техничких наука, заснива се на савременим достигнућима и актуелним подацима.

Материјали за конструкторско обликовање чине саставни део уџбеничког комплета и намењени су извођењу практичних радова ученика. Вежбе су осмишљене тако да ученици кроз практичан рад примењују научено, развијају стваралаштво и стичу практична знања из области технике која ће им користити у свакодневном животу.

Радне свеске садрже налоге који су примерени развојним могућностима и сазнајним способностима ученика, логички су повезани са садржајем, јасно су формулисани, прецизни и реално изводљиви. Њихова основна функција је самопровера наученог, али и повезивање, примењивање и утврђивање стеченог знања. Диференцирани су по сложености и примерени су различитим нивоима знања, способностима и вештинама ученика.

Зашто је за децу и њихов развој важан предмет Техника и технологија?

Изучавањем Технике и технологије ученици стичу основне техничке компетенције развијајући прецизност, уредност и одговорност. Упознају примену природних законитости у пракси, формирају свест о томе како се применом технике и технологије мења свет у коме живимо. Реализацијом практичног рада у оквиру конструкторског моделовања ученици поред психомоторне способности развијају и  креативност, оригиналност, упорност, истрајност, стваралачко и критичко мишљење, стичу радне навике и оспособљавају се за сарадњу и тимски рад.

Један од задатака изучавања Технике и технологије јесте да код ученика развија свест о томе да примена стечених знања и вештина у реалном окружењу подразумева стално стручно усавршавање и целоживотно учење, као и да је развијање предузимљивости и оријентације ка предузетништву један од важних предуслова личног и професионалног развоја.

Изучавање Технике и технологије је важно за ученике и из безбедоносних разлога. У свим областима где је то било неопходно, тежиште је на безбедном понашању ученика (безбедност ученика код коришћења кућних инсталација, електричних апарата и ИКТ уређаја, безбедност у саобраћају и безбедност на интернету).

Шта сматрате највећим личним доприносом када је у питању наставни предмет Техника и технологија?

Све што је до сада постигнуто на унапређењу Програма наставе и учења и самог предмета Техника и технологија резултат је тимског рада. Ипак, оно на шта сам посебно поносан је мој скроман допринос на очувању статуса предмета у тренуцима када му је претила могућност смањења фонда часова, па и потпуног укидања у 5. и 6. разреду, затим озакоњења поделе одељења на групе у настави Технике и технологије због практичног рада ученика, као и коауторство при изради Програма наставе и учења.

Тренутно сам члан Националног просветног савета испред Друштва педагога техничке културе Србије, чиме сам посебно почаствован, јер је то први пут у дугогодишњој историји овог предмета да има свог представника у највишем телу образовног система Србије. То свакако за мене представља велику обавезу и одговорност испред наставника Технике и технологије који су ми поверили ту улогу.

На крају морам да истакнем да све наведено не бих постигао да нисам имао среће да, на почетку мог ауторског рада на писању уџбеника, упознам сјајног професора Бошка Влаховића, доктора педагошких наука, иначе главног и одговорног уредника издавачке куће „Едука“ од кога сам научио све што би требало да краси једног аутора савремених и надасве квалитетних уџбеника.

Зоран Д. Лапчевић, проф. ТИО/ТиТ

извор: Зелена учионица

НОВ ЕДУКИН УЏБЕНИК ИЗ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ ЗА 8. РАЗРЕД

Борис Марковић, Из музичке кутије – музичка култура за осми разред

Из музичке кутије – уџбеник за музичку културу за осми разред настао је на темељима потврђених педагошких пракси код нас и у свету. Пратећи нови Програм наставе и учења, аутор уџбеника Борис Марковић усмерио је наставне садржаје ка остваривању задатих исхода, инвентивно приступио обради музичких примера и истакао интерактивну улогу уџбеника.
Наставна тема Човек и музика – романтизам, импресионизам и музика савременог доба – поткрепљена је релевантним примерима за слушање (два компакт-диска), сликовним приказима и задацима који поспешују самостални и истраживачки рад ученика. Област (дувачки) Музички инструменти почиње извођењем експеримената који потврђују законитости физике (акустике) и ученицима олакшавају разумевање настајања тона на дувачким инструментима. Инструменти се упознају аудитивно, кроз познате композиције, и визуелно, кроз сликовне приказе инструмената. Оба поглавља завршавају тестом са различитим типовима задатака, разврстаним према нивоима постигнућа.
Област извођења музике обухвата нотне примере уметничке музике романтизма, џеза, жанрова популарне музике, традиционалне песме различитих народа који живе у Србији, као и вокално-инструменталне аранжмане песама Густа ми магла и Мндра мја, прилагодљиве различитим способностима ученика. Одређен број нотних примера поткрепљен је снимљеном инструменталном пратњом, што ученику омогућава самостално увежбавање. Уџбеник Из музичке кутије усмерен је на корелацију са наставним темама других предмета, на пројектну наставу, као и на остваривање других компетенција, попут дигиталне и предузетничке. С тим у вези, у последњем поглављу акценат је стављен не само на музичко стваралаштво у ужем смислу, већ и на истраживачки рад и упознавање делатности као што су музичко новинарство, менаџмент у уметности, градитељство, дизајн.
Уџбеник можете прелистати пратећи следећи линк:
Из музичке кутије, музичка култура, уџбеник, аутор: Борис Марковић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК за 8. разред, OVER THE MOON 8

 Осма година учења

Ауторке: Лара Штамбук и Гордана Ракић

 

Најновијим уџбеником за осми разред наш тим искусних аутора, заједно са илустраторима и дизајнерима, успешно је заокружио ЕДУКИНУ серију уџбеника за енглески језик за основну школу. Поносни смо што су ЕДУКИНИ уџбеници за енглески језик све популарнији међу наставницима захваљујући креативности, прегледности, доследној концепцији, занимљивим текстовима и адекватној визуелној опремљености.

ОСНОВНИ УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЧИНЕ:

 1. OVER THE MOON 8, ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЗА 8. РАЗРЕД – уџбеник
 2. OVER THE MOON 8, ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЗА 8. РАЗРЕД – радна свеска
 3. АУДИО ЦД 1 (који прати уџбеник и који добија наставник уз Приручник, ЦД 2 (који ученици добијају уз радну свеску)

 ОСНОВНЕ ОДЛИКЕ:

 • У уџбенику OVER THE MOON 8 важна ставка су пажљиво обрађене тематске јединице. Текстови су занимљиви и неки од њих имају карактер текстова из популарног часописа National Geographic и тиме доследно прати претходни уџбеник за седми разред. Ученике овог узраста је понекада тешко заинтересовати, тако да ће темама заступљеним у овом уџбенику наставницима бити знатно олакшан посао. Предност овог уџбеника је и повезаност са осталим наставним предметима (матерњи језик, књижевност, историја, географија, музика, уметност, биологија) чиме се реализује међупредметна компетенција.
 • Уџбеник је врло добро организован и на прегледан начин заокружује цело градиво основне школе.
 • Свака лекција почиње уводном страницом на којој су јасно назначени Unit Objectives, Key Vocabulary и вежбање за увођење теме Get Ready.
 • Свака лекција се састоји од 8 одељака:

Lead-in, A – Reading, B – Grammar, C – Listening and Speaking, D – Grammar,

E – Across cultures, F – Writing и Fun page / Revision.

Lead-in – Кроз квиз ученици се на врло стимулативан и занимљив начин припремају за тему и лексику текста који следи у главном делу А. Квиз уједно омогућује ученицима да прошире сопствено знање на инспиративан начин.

A Reading – Текстови у делу А су подстицајни, едукативни, а тематски и језички прилагођени узрасту ученика, уз мноштво вежбања за увежбавање и систематизацију лексике.

B Grammar – Граматика је обрађена на савремен, индуктиван начин. Граматичке структуре се прво јављају контекстуално у тексту. Затим се кроз визуелно истицање тих граматичких структура, контрастирање и сл. ученицима скреће пажња на њихову форму и употребу. Тиме се обезбеђује већа интеракција од стране самих ученика и трајније усвајање граматичких структура које се базира на расуђивању, повезивању и уочавању. Вежбања су веома разноврсна, а последње вежбање је у већини случајева персонализовано, што ученицима даје могућност да користе циљне језичке структуре у сарадњи са другим ученицима.

C Listening and Speaking – Развијање језичке вештине слушања кроз занимљиве дијалоге које карактерише савремен, неформалан језик. Дијалози такође обилују корисним изразима који су визуелно истакнути на крају лекције и које ученици имају прилику да додатно увежбају креирањем сопствених дијалога.

D Grammar – Увежбавање и утврђивање језичких структура уведених у делу C.

E Across cultures – Културолошки кутак који нуди ученицима могућност нових сазнања и проширивања вокабулара, као и прилику да покажу своју креативност израдом пројекта везаним за тему.

F Writing – Развијање вештине писања кроз широк спектар форми и стилова (имејл, дескрипција, нарација, писмо жалбе итд.). Ученицима је дат јасан модел, као и смернице на основу којих ће самостално писати састав.

На крају непарних лекција налази се Fun Page са интересантним активностима које су у чврстој спрези са лексиком одређене лекције, корисним одељком DID YOU KNOW? и идиомима који су наменски илустровани у циљу лакшег разумевања и усвајања. Парне лекције се завршавају одељком за обнављање градива (Revision). Након последње лекције налази се EXIT TEST којим се заокружује целокупно градиво.

 • На крају уџбеника налазе се листа речи са фонетском транскрипцијом и преводом (Wordlist), списак корисних израза (Expression Bank) и списак фонетских симбола (Phonetic Symbols).
 • РАДНА СВЕСКА у потпуности прати садржај уџбеника. Све активности у радној свесци осмишљене су тако да увежбавају вокабулар, изговор и граматичке структуре које се налазе у уџбенику. Вежбања су разноврсна и градирана. Упутства су јасна и прецизна. На крају радне свеске налазе се Grammar and Vocabulary Summary, Self Check Answers и Irregular Verbs. Радну свеску прати ЦД 2.

 

СТРУЧНА ПОДРШКА УЗ УЏБЕНИК:

 1. Приручник за наставнике са детаљним описом часа и ЦД-ом 1 који садржи аудио-запис целокупног уџбеника. (*Ученици добијају ЦД 2 уз Радну свеску.)
 2. Годишњи и оперативни планови и дневне припреме (засебно у штампаној форми, на ЦД-у и на Едукином порталу).
 3. ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК

Уџбенички комплет OVER THE MOON 8, као и сва ЕДУКИНА издања, прати дигитални уџбеник и даје му нови ниво захваљујући изузетно динамичним, интерактивним вежбањима која су пажљиво методички конципирана. Дигитални уџбеник такође обилује богатим и занимљивим 3Д материјалом и видео снимцима који су посебно инспиративни за ученике овог узраста и који могу да им приближе тематику, поготово на културолошком нивоу.

Дигитални уџбеник на МОЗА платформи има изразито добар графички дизајн који активности на екрану чини занимљивим, креативним и подстицајним.

ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛ ЧИНЕ:

 1. ГРАМАТИКА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ (Слађана Танасијевић), ОДОБРЕНО, (ЈАСНА И КОНЦИЗНА СТРУКТУРА, ЈЕДИНА ГРАМАТИКА СА ВЕЖБАЊИМА НА СРПСКОМ ТРЖИШТУ, ОБУХВАТА ЦЕЛО ГРАДИВО ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, ВЕОМА ТРАЖЕНА)
 2.  ТЕСТОВИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ЗА 8. РАЗРЕД (Слађана Танасијевић), НЕОДОБРЕНО. (Батерија од 12 тестова, укључујући финални који су пригодни као иницијални у наредном разреду на почетку школске године, рађени за две групе ученика, прилагођени новом Плану и програму.)
 3. ПДФ верзије уџбеника, приручника, дневних припрема на Едукином порталу.

Уџбенике можете прелистати пратећи следеће линкове:

OVER THE MOON 8, енглески језик, уџбеник, ауторке: Лара Штамбук и Гордана Ракић

OVER THE MOON 8, енглески језик, радна свеска, ауторке: Лара Штамбук и Гордана Ракић

Зборник Час за углед 6

Поштоване колегинице и колеге,

Зборник ЧАС ЗА УГЛЕД 6 – коначно је пред вама, доступан у електронском формату на нашем порталу!

У години која је тешка за све нас показали сте своју стручност и професионалност, као и много стрпљења и разумевања за успорени ритам који су нам наметнуле ванредне околности, и ми вам на томе од свег срца захваљујемо.

И овогодишњи конкурс уродио је мноштвом приспелих припрема са прилозима, фотографијама, презентацијама и богатим и разноликим примерима електронски подржане наставе. Задатак за комисије и рецензенте био је тежак као и сваки пут досад, али задовољство је све веће јер број наставника који се укључују расте, а квалитет прилога такође.

Ове године су се још израженије издвојили примери тематског приступа, интегративне наставе, пројекатског рада, проблемске наставе, унутарпредметних и међупредметних корелација. Укључивање модерних технологија увелико постаје сигуран ослонац наше савремене наставне праксе, а већина пристиглих припрема показује како њихова примена може бити вишеструко функционална и иновативна. У години обележеној пандемијом то је нарочито дошло до изражаја: уочљиви су високи домети ваших дигиталних компетенција, као и спремности за креативну и функционалну онлајн наставу.

Зборник ЧАС ЗА УГЛЕД и овог пута обухвата већину наставних предмета, разнолике приступе у раду, oблике рада, разноврсне наставне методе, припреме за различита одељења и прилоге за рад којима се прате индивидуалне потребе ученика (диференцирани приступ, припремање прилога за ученике са ИОП).

Најновије издање зборника припрема за угледне часове сабира добре примере искуства и креативних идеја у разредној и у предметној настави, у основној и средњој школи. Такође, укључује многе нове сараднике, поред колегиница и колега који на конкурсу успешно учествују од самог почетка.

Едука је поносна на сваког од вас, јер у вама препознаје ствараоце новог и напредног и, истовремено, истрајне практичаре посвећене послу и посебно својим ђацима.

 

Хвала свима на дивној сарадњи! До скорог виђења, у следећем зборнику!

Срдачно,

Уреднички тим Едуке

 

Зборник ЧАС ЗА УГЛЕД 6

Let’s move on! 4 Едукин нови уџбенички комплет за енглески језик за четврти разред основне школе (Елвира Саваи, Лара Штамбук)

ОСНОВНИ УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЧИНЕ:

 1. LETS MOVE ON! 4, ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЗА 4. РАЗРЕД – уџбеник
 2. LETS MOVE ON! 4, ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЗА 4. РАЗРЕД – радна свеска
 3. АУДИО ЦД

 ОСНОВНЕ ОДЛИКЕ:

Уџбеник се састоји од девет поглавља у којима се обрађују теме које су блиске деци овог узраста:

 • Introduction – Welcome back
 • Unit 1 – Let’s play!
 • Unit 2 – At the museum
 • Unit 3- Maths class
 • Unit 4 – At the Olympics
 • Unit 5 – On an excursion
 • Unit 6 – The animal kingdom
 • Unit 7 – At the supermarket
 • Unit 8 – At a birthday party
 • Unit 9 – Keep up the good work!
 • Halloween
 • Saint Valentine’s Day
 • Wordlist

Уџбеник се одликује маштовитим илустрацијама, пажљиво одабраним фотографијама и занимљивим ликовима који привлаче дечју пажњу и стимулишу њихову машту и радозналост. На почетку наставних јединица дијалози у облику стрипа уводе ученике у граматичке садржаје и лексику предвиђене том наставном јединицом. Нови појмови и лексичка грађа су јасно истакнуги и илустровани у сваком поглављу.

Свака лекција се састоји из шест делова A F.

Посебна пажња посвећена је конципирању текстова у делу F којим се тематски и лексички заокружује лекција и прави културолошка повезница. Део F завршава се Пројектом.

РАДНА СВЕСКА, која је такође у боји, доследно прати садржај уџбеника. Вежбања су разноврсна и градирана. Спеловање се увежбава кроз оригинално осмишљену активност коју су имали и у трећем разреду Mr Cans Spelling Game која је снимљена на аудио ЦД-у и чије разрешење ученици добијају на крају школске године. На крају сваке тематске целине налази се лекција за обнављање и систематизацију градива NOW I KNOW, израда пројекта и могућност самоевалуације.

Граматичке јединице се уводе индуктивно, што значи прво у језичком контексту, а тек онда званично и то кроз визуелни, табеларни приказ у одељку Mrs Brown’s Grammar Revision на крају сваке лекције. На тај начин ученик на крају школске године има комплетан приказ граматике која је обрађена у току године и лако је може обновити.

Систем наслова и поднаслова је организован тако да омогућава како ученицима тако и наставницима лако сналажење и прегледност. Графичка и ликовна опремљеност доприносе бољем разумевању садржаја.

Аудио ЦД садржи текстове, дијалоге, песмице, рецитације и вежбања у уџбенику и радној свесци. Ученик добија ЦД уз уџбенички комплет. Све аудио записе читају изворни говорници како би ученици што боље усвојили фонолошки систем енглеског језика и имали могућност да подражавају изворни изговор.

 

СТРУЧНА ПОДРШКА УЗ УЏБЕНИК:

 1. Приручник за наставнике са детаљним описом часa.

Годишњи и оперативни планови и дневне припреме (засебно у штампаној форми, на ЦД-у и на Едукином порталу).

 1. ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК

Уџбенички комплет LETS MOVE ON! 4  прати дигитални уџбеник и даје му нови ниво захваљујући динамичним, интерактивним вежбањима и богатом и занимљивом 3Д материјалу и корисним видео снимцима.

Дигитални уџбеник на МОЗА платформи има изразито добар графички дизајн који ученицима овог узраста приближава активности на екрану и чини их занимљивим, креативним и подстицајним.

 1. Сваком ученику поклањамо комплет тестова за 4. разред (видети детаљније испод).

ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛ ЧИНЕ:

 1. ГРАМАТИКА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ (Слађана Танасијевић), ОДОБРЕНО, (ЈАСНА И КОНЦИЗНА СТРУКТУРА, ЈЕДИНА ГРАМАТИКА СА ВЕЖБАЊИМА НА СРПСКОМ ТРЖИШТУ, ОБУХВАТА ЦЕЛО ГРАДИВО ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, ВЕОМА ТРАЖЕНА).
 2.  ТЕСТОВИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ЗА 4. РАЗРЕД (Слађана Танасијевић), НЕОДОБРЕНО. (Батерија од 14 тестова, укључујући финални који су пригодни као иницијални у наредном разреду на почетку школске године, рађени за две групе ученика, прилагођени новом Плану и програму.)
 3. ПДФ верзије уџбеника, приручника, дневних припрема на Едукином порталу

Делове уџбеника и радне свеске можете прелистати пратећи следеће линкове:

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/engleski_20jezik_204_20udzbenik_2056-61

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/engleski_20jezik_204_20radna_20sveska_2070-77

НОВО! Едукин нови уџбеник музичке културе за четврти разред основне школе (Мирјана Смрекар Станковић, Соња Цветковић)

После Музичке сликовнице, Музичке вртешке и Музичке слагалице представљамо вам уџбеник за четврти разред основне школе У свету мелодија и стихова.

            Ликови Марија и Лазар прате нас од првог разреда, те ће се и у четвртом разреду обраћати ученицима и дружити се са њима.

Уџбеник У свету мелодије и стихова својим илустрацијама и текстовима прилагођен је ученицима четвртог разреда. Свака наставна јединица конципирана је тако да се јасно уочавају исходи. У средишту пажње је ученик – активира се његова заинтересованост, а до сазнања долази кроз игру.

Пружa могућност за двосмерну комуникацију са дететом, подстичући га да самостално или у групи вршњака трага за одговорима на постављена питања, самостално поставља питања или испољава своја осећања кроз разне форме уметничког изражавања.

 • Садржаји су усклађени са Наставним програмом предмета Музичка култура за 4. разред основне школе.
 • Ученицима је сналажење у уџбенику олакшано тиме што је садржај јасно тематски и ликовно-графички подељен (1. Полазак у школу; 2. Иде јесен; 3. Зимске чаролије; 4. Пролећни звуци; 5. Ковчежић знања).
 • Уџбеник је проткан стиховима који на оригиналан начин представљају одређене музичке појмове и као такав представља прави изазов за  дете.
 • Одговара потребама савремене наставе и ученика као активног учесника у наставном процесу, креиран тако да  подстиче активно учење и отвара путеве ка функционалном знању.
 • Функционалност уџбеника омогућавају садржаји који иницирају разноврсне активности ученика путем подстицајних питања, аналитичких и истраживачких, креативних задатака.
 • Уџбеник прате: а) ЦД, са свим примерима за певање и слушање музике; б) стручна подршка намењена наставницима (припремљен годишњи план, месечни планове и предлог дневних припрема у електронској форми, које ће наставник моћи да прилагођава потребама свог одељења).

Ученицима и наставницима биће на располагању и интерактивни дигитални уџбеник.

Кликом на линк https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/muzicko_4 можете прелистати извод из садржаја уџбеника.

НОВИ ЕДУКИН УЏБЕНИК ИЗ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Са великим задовољством најављујемо нови уџбеник из природе и друштва за четврти разред аутора Зорице Веиновић, Вере Матановић и Владимира Бокића. Уџбеник на изузетан начин одговара на изазове планираних исхода и садржаја реформисаног наставног плана и програма овог предмета. Овај јасно структурурани материјал подређен је учениковим потребама за јасноћом и прегледношћу. Подељен је у више тематских целина. Свака има јасну структуру и чине је:

 • насловна страница на којој се ученику речју и сликом најављује шта ће да научи у оквиру теме;
 • систем од неколико чврсто структурисаних лекција;
 • кратко упутство како да се ученик (израдом мапе кључних појмова) подсети наученог;
 • тест којим се проверава научено.

Ради лакшег сналажења у уџбенику свакој теми је додељена одређена боја, а  свака лекција обухвата више различитих рубрика и својим концептом подсећа на један методички добро организован наставни час, будући да садржи рубрику чија је улога да речју и сликом мотивише, емоционално и интелектуално припреми ученика за учење. Обухвата предлог да се ученик подсети раније наученог или искуства из свакодневног живота које може да му помогне да прати лекцију.

Основни текст лекције примерен је узрасту ученика, осмишљен тако да га стави у позицију активног учесника у процесу учења. Томе доприносе: питања која од ученика очекују критичку рецепцију и повезивање нових информација са свакодневним искуством, знањем из претходних разреда и садржајима других лекција и тематских целина у уџбенику; задаци да се прочитано провери огледом, реши проблемска ситуација или проучи илустрација уз текст; рубрике са занимљивостима, истраживачким задацима и задацима да се научено повеже са очувањем животне средине; задатке на крају лекције да се ученик најпре подсети и провери научено, а затим и задатке да самостално или кроз сарадњу са другима продуби или примени научено (кроз предлоге нових истраживања, експеримената, мини пројеката).

Учење олакшава и списак кључних, односно важних речи и појмова у свакој лекцији, а тамо где је потребно и објашњења непознатих и мање познатих речи. Посебну вредност чине рубрике: Занимљивост – са занимљивим податком у вези са темом лекције; Ако желиш више – са додатним задатком у вези са лекцијом за напредније ученике да нешто истраже на Интернету, енциклопедији или другим изворима; За чуваре природе – рубрика са налозима да се тема лекције повеже са актуелним проблемима у животној средини, њиховим могућим решењима и концептом одрживог развоја и позивом на акцију.

На крају уџбеника налази се и географска карта Србије, чије коришћење представља предуслов квалитетног учења о домовини (пре свега у оквиру прве теме), као и развоја картографске писмености.

Уџбеник подстиче ученике да самостално или кроз сарадњу са другима истражују различите изворе информација, решавају проблемске ситуације, уче кроз игру, експерименте, мини пројекте и тако боље разумеју природне и друштвене догађаје, појаве и процесе, а научено примене у свакодневном животу. Етичким и васпитно обојеним садржајим, захтевима и налозима, уџбеник доприноси и развијању одговарајућег система вредности: очувању и развоју националног и културног идентитета прихватању различитости, развоју одговорног односа према себи, другима и животној средини те прихватању и практиковању одрживог начина живота. Део уџбеника можете погледати пратећи следећи линк:

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/priroda_i_drustvo_4b_7-20

Нови уџбеник историје за седми разред основне школе у издању Едуке

Од ове школске године ђаци у Србији уче по новом наставном плану и програму за седми разред. То значи да ће у реалној и виртуелној учионици бити у прилици да користе нова наставна средства – штампане и дигиталне уџбенике.Један од таквих материјала је и Историја за седми разред основне школе са одабраним историјским изворима, ауторки Невене Грбовић и Милице Омрчен, у издању Издавачке куће Едука из Београда.

Ово издање показује квалитете претходног уџбеника истих ауторки. Језиком прилагођеним узрасту садржај се излаже на прегледан начин, без оптерећивања непотребним подацима. Свака страница у уџбенику је графички уређена тако да су јасно визуелно одвојени обавезни садржаји од осталих делова текста – занимљивости, анегдота, задатака за најнадареније ученике, задатака за тимски рад, објашњења непознатих појмова, питања и задатака за вежбање.

Садржаји су пажљиво бирани, тако да одговарају искуству детета на том узрасту и буду применљиви у различитим животним ситуацијама. Обе ауторке имају иза себе вишегодишњи рад у учионици и то се види у начину излагања садржаја и способности да се ученику пружи јасан увид у  природу и циљ онога што се учи. Наставницима историје је познато да се највећи изазов наставе огледа у понуди количине информација оптималне за број часова и узраст ученика; али и подршци ученику да савлада релевантну мрежу појмова овог предмета, која ће му помоћи да размишља у историјском контексту.

Дигиталну верзију уџбеника потражите ОВДЕ. Ту можете пронаћи и демо лекције, за уџбенике за шести и седми разред.

Ове школске године суочени смо и са многим другим изазовима, и у том контексту дигитални уџбеници заузимају посебно место. Штампани уџбеник историје праћен је дигиталним издањем на престижној Мозаик платформи. Уџбеник располаже са преко 60 мултимедијалних елемената од којих су већина интерактивни 3Д прикази. Поред тога, свака лекција садржи интерактивна питања и задатке за проверу знања. Ученик одмах добија повратну информацију о тачности, што представља одлично средство за самопроцену и даљи напредак.

Уџбеник на Мозаик платформи изузетан је савезник у реалној и виртуелној учионици. Изванредни 3Д прикази доприносе не само очигледној настави, у којој ученик може на јединствен начин доживети различите аспекте свакодневног живота у прошлости, ходати древним улицама, видети како је изгледала одећа или грађевине, бити на месту значајних битака и преломних догађаја – већ и истраживачком учењу и критичком мишљењу.

Историја за седми разред Милице Омрчен и Невене Грбовић нуди много и ученику и наставнику. Писана из позиције некога ко добро познаје стварне потребе учионице, ова методички изузетно обликована књига представљаће поузданог савезника у савладавању  појмова из историје и изградњи свести о значају изучавања овог важног предмета.

извор: Зелена учионица

Информатика 8

Драге колеге,

 

Обавештавамо Вас да ће лекције из нашег уџбеника информатике за осми разред бити присутне на Мудл платформи. Оне ће бити сукцесивно постављане, једна по једна, у периоду одобравања уџбеника, како би се наставницима олакшао рад у новим измењеним околностима.

Сви наставници који су били уписани на Едукине курсеве из информатике за пети, шести и седми разред, биће аутоматски уписани и на овај курс.

Ово је начин да наша кућа и аутори Информатике изађу у сусрет колегама којима су потребни материјали усклађени са новим ванредним планом за осми разред.

Желимо вам срећан и успешан почетак школске године.

Срдачан поздрав из Едуке

Срећан почетак школске године!

Драги учитељи и наставници,

Желимo вам срећан и успешан почетак школске године. Свесни смо да ће се ове године настава одвијати у посебним околностима и да ће то представљати изазов за наставнике, родитеље и ученике.

Непрекидно се догађају промене на које у интересу ученика треба да одговоримо што спремније. Последње такве промене везане су за доношење нових јединствених планова по којима ће се одвијати настава.

Наша кућа већ годинама уназад корисницима наших издања обезбеђује приручнике са плановима и наставним припремама. Трудићемо се да наше постојеће планове и прирпеме прилагодимо новој ситуацији.

Позивамо вас да пратите наш сајт на ком ће прво бити истакнуте припреме за септембар, организоване према најновијим захтевима Министарства просвете.

У новој школској години учинићемо све да наши онлајн материјали буду што доступнији, а наставници што боље упућени у њихово коришћење.

Трудићемо се да будемо ту за сва ваша питања и недоумице.

Надајмо се да ће овогодишња настава, без обзира на начин одвијања, ученицима пружити довољно подстицајних садржаја, а наставницима осећање професионалне испуњености.

Срдачан поздрав из Едуке