НОВ ЕДУКИН УЏБЕНИК ИЗ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ ЗА 8. РАЗРЕД

Борис Марковић, Из музичке кутије – музичка култура за осми разред

Из музичке кутије – уџбеник за музичку културу за осми разред настао је на темељима потврђених педагошких пракси код нас и у свету. Пратећи нови Програм наставе и учења, аутор уџбеника Борис Марковић усмерио је наставне садржаје ка остваривању задатих исхода, инвентивно приступио обради музичких примера и истакао интерактивну улогу уџбеника.
Наставна тема Човек и музика – романтизам, импресионизам и музика савременог доба – поткрепљена је релевантним примерима за слушање (два компакт-диска), сликовним приказима и задацима који поспешују самостални и истраживачки рад ученика. Област (дувачки) Музички инструменти почиње извођењем експеримената који потврђују законитости физике (акустике) и ученицима олакшавају разумевање настајања тона на дувачким инструментима. Инструменти се упознају аудитивно, кроз познате композиције, и визуелно, кроз сликовне приказе инструмената. Оба поглавља завршавају тестом са различитим типовима задатака, разврстаним према нивоима постигнућа.
Област извођења музике обухвата нотне примере уметничке музике романтизма, џеза, жанрова популарне музике, традиционалне песме различитих народа који живе у Србији, као и вокално-инструменталне аранжмане песама Густа ми магла и Мндра мја, прилагодљиве различитим способностима ученика. Одређен број нотних примера поткрепљен је снимљеном инструменталном пратњом, што ученику омогућава самостално увежбавање. Уџбеник Из музичке кутије усмерен је на корелацију са наставним темама других предмета, на пројектну наставу, као и на остваривање других компетенција, попут дигиталне и предузетничке. С тим у вези, у последњем поглављу акценат је стављен не само на музичко стваралаштво у ужем смислу, већ и на истраживачки рад и упознавање делатности као што су музичко новинарство, менаџмент у уметности, градитељство, дизајн.
Уџбеник можете прелистати пратећи следећи линк:
Из музичке кутије, музичка култура, уџбеник, аутор: Борис Марковић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК за 8. разред, OVER THE MOON 8

 Осма година учења

Ауторке: Лара Штамбук и Гордана Ракић

 

Најновијим уџбеником за осми разред наш тим искусних аутора, заједно са илустраторима и дизајнерима, успешно је заокружио ЕДУКИНУ серију уџбеника за енглески језик за основну школу. Поносни смо што су ЕДУКИНИ уџбеници за енглески језик све популарнији међу наставницима захваљујући креативности, прегледности, доследној концепцији, занимљивим текстовима и адекватној визуелној опремљености.

ОСНОВНИ УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЧИНЕ:

 1. OVER THE MOON 8, ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЗА 8. РАЗРЕД – уџбеник
 2. OVER THE MOON 8, ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЗА 8. РАЗРЕД – радна свеска
 3. АУДИО ЦД 1 (који прати уџбеник и који добија наставник уз Приручник, ЦД 2 (који ученици добијају уз радну свеску)

 ОСНОВНЕ ОДЛИКЕ:

 • У уџбенику OVER THE MOON 8 важна ставка су пажљиво обрађене тематске јединице. Текстови су занимљиви и неки од њих имају карактер текстова из популарног часописа National Geographic и тиме доследно прати претходни уџбеник за седми разред. Ученике овог узраста је понекада тешко заинтересовати, тако да ће темама заступљеним у овом уџбенику наставницима бити знатно олакшан посао. Предност овог уџбеника је и повезаност са осталим наставним предметима (матерњи језик, књижевност, историја, географија, музика, уметност, биологија) чиме се реализује међупредметна компетенција.
 • Уџбеник је врло добро организован и на прегледан начин заокружује цело градиво основне школе.
 • Свака лекција почиње уводном страницом на којој су јасно назначени Unit Objectives, Key Vocabulary и вежбање за увођење теме Get Ready.
 • Свака лекција се састоји од 8 одељака:

Lead-in, A – Reading, B – Grammar, C – Listening and Speaking, D – Grammar,

E – Across cultures, F – Writing и Fun page / Revision.

Lead-in – Кроз квиз ученици се на врло стимулативан и занимљив начин припремају за тему и лексику текста који следи у главном делу А. Квиз уједно омогућује ученицима да прошире сопствено знање на инспиративан начин.

A Reading – Текстови у делу А су подстицајни, едукативни, а тематски и језички прилагођени узрасту ученика, уз мноштво вежбања за увежбавање и систематизацију лексике.

B Grammar – Граматика је обрађена на савремен, индуктиван начин. Граматичке структуре се прво јављају контекстуално у тексту. Затим се кроз визуелно истицање тих граматичких структура, контрастирање и сл. ученицима скреће пажња на њихову форму и употребу. Тиме се обезбеђује већа интеракција од стране самих ученика и трајније усвајање граматичких структура које се базира на расуђивању, повезивању и уочавању. Вежбања су веома разноврсна, а последње вежбање је у већини случајева персонализовано, што ученицима даје могућност да користе циљне језичке структуре у сарадњи са другим ученицима.

C Listening and Speaking – Развијање језичке вештине слушања кроз занимљиве дијалоге које карактерише савремен, неформалан језик. Дијалози такође обилују корисним изразима који су визуелно истакнути на крају лекције и које ученици имају прилику да додатно увежбају креирањем сопствених дијалога.

D Grammar – Увежбавање и утврђивање језичких структура уведених у делу C.

E Across cultures – Културолошки кутак који нуди ученицима могућност нових сазнања и проширивања вокабулара, као и прилику да покажу своју креативност израдом пројекта везаним за тему.

F Writing – Развијање вештине писања кроз широк спектар форми и стилова (имејл, дескрипција, нарација, писмо жалбе итд.). Ученицима је дат јасан модел, као и смернице на основу којих ће самостално писати састав.

На крају непарних лекција налази се Fun Page са интересантним активностима које су у чврстој спрези са лексиком одређене лекције, корисним одељком DID YOU KNOW? и идиомима који су наменски илустровани у циљу лакшег разумевања и усвајања. Парне лекције се завршавају одељком за обнављање градива (Revision). Након последње лекције налази се EXIT TEST којим се заокружује целокупно градиво.

 • На крају уџбеника налазе се листа речи са фонетском транскрипцијом и преводом (Wordlist), списак корисних израза (Expression Bank) и списак фонетских симбола (Phonetic Symbols).
 • РАДНА СВЕСКА у потпуности прати садржај уџбеника. Све активности у радној свесци осмишљене су тако да увежбавају вокабулар, изговор и граматичке структуре које се налазе у уџбенику. Вежбања су разноврсна и градирана. Упутства су јасна и прецизна. На крају радне свеске налазе се Grammar and Vocabulary Summary, Self Check Answers и Irregular Verbs. Радну свеску прати ЦД 2.

 

СТРУЧНА ПОДРШКА УЗ УЏБЕНИК:

 1. Приручник за наставнике са детаљним описом часа и ЦД-ом 1 који садржи аудио-запис целокупног уџбеника. (*Ученици добијају ЦД 2 уз Радну свеску.)
 2. Годишњи и оперативни планови и дневне припреме (засебно у штампаној форми, на ЦД-у и на Едукином порталу).
 3. ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК

Уџбенички комплет OVER THE MOON 8, као и сва ЕДУКИНА издања, прати дигитални уџбеник и даје му нови ниво захваљујући изузетно динамичним, интерактивним вежбањима која су пажљиво методички конципирана. Дигитални уџбеник такође обилује богатим и занимљивим 3Д материјалом и видео снимцима који су посебно инспиративни за ученике овог узраста и који могу да им приближе тематику, поготово на културолошком нивоу.

Дигитални уџбеник на МОЗА платформи има изразито добар графички дизајн који активности на екрану чини занимљивим, креативним и подстицајним.

ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛ ЧИНЕ:

 1. ГРАМАТИКА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ (Слађана Танасијевић), ОДОБРЕНО, (ЈАСНА И КОНЦИЗНА СТРУКТУРА, ЈЕДИНА ГРАМАТИКА СА ВЕЖБАЊИМА НА СРПСКОМ ТРЖИШТУ, ОБУХВАТА ЦЕЛО ГРАДИВО ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, ВЕОМА ТРАЖЕНА)
 2.  ТЕСТОВИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ЗА 8. РАЗРЕД (Слађана Танасијевић), НЕОДОБРЕНО. (Батерија од 12 тестова, укључујући финални који су пригодни као иницијални у наредном разреду на почетку школске године, рађени за две групе ученика, прилагођени новом Плану и програму.)
 3. ПДФ верзије уџбеника, приручника, дневних припрема на Едукином порталу.

Уџбенике можете прелистати пратећи следеће линкове:

OVER THE MOON 8, енглески језик, уџбеник, ауторке: Лара Штамбук и Гордана Ракић

OVER THE MOON 8, енглески језик, радна свеска, ауторке: Лара Штамбук и Гордана Ракић

Зборник Час за углед 6

Поштоване колегинице и колеге,

Зборник ЧАС ЗА УГЛЕД 6 – коначно је пред вама, доступан у електронском формату на нашем порталу!

У години која је тешка за све нас показали сте своју стручност и професионалност, као и много стрпљења и разумевања за успорени ритам који су нам наметнуле ванредне околности, и ми вам на томе од свег срца захваљујемо.

И овогодишњи конкурс уродио је мноштвом приспелих припрема са прилозима, фотографијама, презентацијама и богатим и разноликим примерима електронски подржане наставе. Задатак за комисије и рецензенте био је тежак као и сваки пут досад, али задовољство је све веће јер број наставника који се укључују расте, а квалитет прилога такође.

Ове године су се још израженије издвојили примери тематског приступа, интегративне наставе, пројекатског рада, проблемске наставе, унутарпредметних и међупредметних корелација. Укључивање модерних технологија увелико постаје сигуран ослонац наше савремене наставне праксе, а већина пристиглих припрема показује како њихова примена може бити вишеструко функционална и иновативна. У години обележеној пандемијом то је нарочито дошло до изражаја: уочљиви су високи домети ваших дигиталних компетенција, као и спремности за креативну и функционалну онлајн наставу.

Зборник ЧАС ЗА УГЛЕД и овог пута обухвата већину наставних предмета, разнолике приступе у раду, oблике рада, разноврсне наставне методе, припреме за различита одељења и прилоге за рад којима се прате индивидуалне потребе ученика (диференцирани приступ, припремање прилога за ученике са ИОП).

Најновије издање зборника припрема за угледне часове сабира добре примере искуства и креативних идеја у разредној и у предметној настави, у основној и средњој школи. Такође, укључује многе нове сараднике, поред колегиница и колега који на конкурсу успешно учествују од самог почетка.

Едука је поносна на сваког од вас, јер у вама препознаје ствараоце новог и напредног и, истовремено, истрајне практичаре посвећене послу и посебно својим ђацима.

 

Хвала свима на дивној сарадњи! До скорог виђења, у следећем зборнику!

Срдачно,

Уреднички тим Едуке

 

Зборник ЧАС ЗА УГЛЕД 6

ВЕБИНАР “Нова генерација Едукиних уџбеника за 4. разред основне школе”

Поштовани наставници,

Многи од вас су током протеклих година имали прилике да уживо учествују на представљањима Едукиних уџбеника. Настављамо у истој традицији, али ћемо се сада сретати онлајн, током серије вебинара на којима ће вам наши уредници и аутори пружити прилику да се упознате са Едукиним штампаним и дигиталним уџбеницима, приручницима за наставнике, са материјалима за Гугл учионицу, као и са свим осталим видовима стручне подршке која је доступна корисницима наших издања.

Задовољство нам је да вас позовемо да за вебинар Нова генерација Едукиних уџбеника за 4. разред одаберете један од понуђених термина и да на тај начин дођете у прилику да се информишете и да са нама поразговарате о начину на који је Едукин тим креирао још једну генерацију сјајних, креативних и интерактивних уџбеника.

СРЕДА, 23.12.2020. У 12ч

СРЕДА, 23.12.2020. У 17ч

ЧЕТВРТАК, 24.12.2020. У 12ч

ЧЕТВРТАК, 24.12.2020. У 17ч

НОВИ УЏБЕНИК ИСТОРИЈЕ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Од наредне, 2021/2022. школске године, ђаци у Србији учиће по новом наставном плану и програму за осми разред. То значи да ће у реалној и виртуелној учионици бити у прилици да користе нова наставна средства – штампане и дигиталне уџбенике.

Један од таквих материјала је и Историја за осми разред основне школе са одабраним историјским изворима, ауторки Невене Грбовић и Милице Омрчен. Ово издање показује квалитете претходног уџбеника истих ауторки. Језиком прилагођеним узрасту садржај се излаже на прегледан начин, без оптерећивања непотребним подацима. Свака страница у уџбенику је графички уређена тако да су јасно визуелно одвојени обавезни садржаји од осталих делова текста – занимљивости, анегдота, задатака за најнадаредније ученике, задатака за тимски рад, објашњења непознатих појмова, питања и задатака за вежбање.

Садржаји су пажљиво бирани, тако да одговарају искуству детета на том узрасту и буду применљиви у различитим животним ситуацијама. Обе ауторке имају иза себе вишегодишњи рад у учионици и то се види у начину излагања садржаја и способности да се ученику пружи јасан увид у  природу и циљ онога што се учи. Наставницима историје је познато да се највећи изазов наставе огледа у понуди количине информација оптималне за број часова и узраст ученика; али и подршци ученику да савлада релевантну мрежу појмова овог предмета, која ће му помоћи да размишља у историјском контексту.

Штампани уџбеник историје праћен је дигиталним издањем на престижној Мозаик платформи. Уџбеник располаже са мноштвом мултимедијалних елемената од којих су већина интерактивни 3Д прикази. Поред тога, свака лекција садржи интерактивна питања и задатке за проверу знања. Ученик одмах добија повратну информацију о тачности, што представља одлично средство за самопорцену и даљи напредак.

Уџбеник на Мозаик платформи изузетан је савезник у реалној и виртуелној учионици. Изванредни 3Д прикази доприносе не само очигледној настави, у којој ученик може на јединствен начин доживети различите аспекте свакодневног живота у прошлости, видети како је изгледала одећа или грађевине, бити на месту значајних битака и преломних догађаја – већ и истраживачком учењу и критичком мишљењу.

Историја за осми разред Милице Омрчен и Невене Грбовић нуди много и ученику и наставнику. Писана из позиције наставника који добро познаје стварне потребе учионице, ова методички изузетно обликована књига представљаће поузданог савезника у савладавању  појмова из историје и изградњи свести о значају изучавања овог важног предмета.

Део уџбеника можете погледати пратећи следећи линк:

http://www.eduka.rs/upload/document/2020/NL/ist8deo.pdf

 

НОВО! ОДОБРЕНО! ЛИКОВНА КУЛТУРА ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Аутори: Драган Ђорђевић и Зоран Игњатовић

• Уџбеник садржи тематске целине I – Компоновање, II – Наслеђе, III – Комуникације, а закључује се сегментима „Речник”, „Индекс аутора” и „Литература”.
• Структура уџбеника је постављена сходно програму и исходима, са добро одмереним обимом наставног садржаја и адекватно изабраним репродукцијама – тако да не оптерећује ученика, већ уз специфичан начин обраде током наставе непосредно комуницира са узрастом којем је уџбеник намењен.
• Дидактичко-методички пажљиво обликован материјал подстиче и инспирише наставнике као медијаторе и ученике за стваралачко испољавање. Постављањем питања, давањем одговора, процењивањем, анализирањем и експликацијама у њиховој међусобној интеракцији развија се, поред уобичајених активности опажања, визуелног памћења, визуелног мишљења и ученичка самосталност у изражавању.
• У свакој тематској јединици функционално су постављене рубрике Добро је знати, Практична знања, Визуелна култура, Из историје, Размисли, истражи уради, Занимљивости, За радознале, а свака се целина завршава систематизацијом под називом Да поновимо. Уклапају се у целокупну организацију уџбеника и, истовремено, доприносе дефинисаности и комплексности приступа садржају, и динамици унутар садржаја.
• Посебан акценат стављен је на практичне вежбе. Ученици имају могућност да се укључе у решавање задатака и да на тај начин прошире своје искуство сопственим иницијативама. У вежбама се предлаже употреба како традиционалних материјала тако и савремених, са могућношћу коју ученици имају да истраже и направе свој избор.
• Графичко обликовање доприноси прегледности структуре уџбеника. Дизајну уџбеника су аутори посветили посебну пажњу: текст прате добро позициониране репродукције (из историје уметности и из савремене уметности), шеме, графички прикази и слично.
• Уџбеник пред ученике поставља јасне стандарде за дела које им треба приближити а не долазе само из сфере ликовне уметности већ и из области примењених уметности и дизајна, за појаве које се налазе у свакодневном контексту. Тиме се сензибилизује ученичка перцепција стварности на основи одабраног садржаја који приказује квалитетне, научно детерминисане културне вредности из историје култура и различитих области уметности.

Део уџбеника можете погледати пратећи следећи линк:

http://www.eduka.rs/upload/document/2020/NL/likovno8deo.pdf

НОВА ГЕНЕРАЦИЈА ЕДУКИНИХ ИНТЕРАКТИВНИХ УЏБЕНИКА ЗА 4. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Нова генерација Едукиних интерактивних уџбеника за 4. разред основне школе

https://youtu.be/C39G66HN4po

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИЦИ – СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ЗА ГИМНАЗИЈЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Одобрени дигитални уџбеници на Мозаик платформи бесплатно доступни свим наставницима и ученицима

ПРВИ РАЗРЕД

Дигитални уџбеник Читанка за први разред

 • Садржински у потпуности одговара штампаном уџбенику, у који су интерполирани мултимедијални, видео и аудио садржаји, 3Д анимације, галерије слика и тестови.
 • Сваки сегмент текста (нарочито дефиниције, питања, задатке и синтезе) наставник може да прикаже издвојено и увећано.
 • Постојеће илустрације додатно су обогаћене галеријама слика, којима се подиже опсег и ниво функционалног образовног садржаја у вези са биобиблиографијом писца, рукописима, првим издањима дела и чувеним илустрацијама односно књижевним мотивима у ликовним уметностима, са значајним листовима и часописима.
 • Осим са ликовним уметностима, изразита је корелација са наставом историје, са музичком и сценском уметношћу и где год је то било могуће доступни су видео и аудио садржаји, или се упућује на одговарајуће линкове које, у договору са наставником, ученик може да активира.
 • Изузетне ЗД анимације омогућавају ученицима да сагледају културу старог света, средњег века и хуманизма и ренесансе, од античких богова и првих позоришта до Шекспировог Глоб театра.
 • Кратки тестови ученицима пружају прилику за самоевалуацију, а помоћу доступних алатки наставник може самостално да сагласно акуелним наставним потребама креира додатне задатке, тестове и занимљиве игре.

 

Дигитални уџбеник Српски језик за први разред

 • Садржински у потпуности одговара штампаном уџбенику, у који су интерполирани, колико сама природа садржаја уџбеника допушта, одређени мултимедијални, видео и аудио садржаји, 3Д анимације (нпр. говорних органа, настајања гласа), галерије слика и тестови.
 • Сваки сегмент текста, нарочито дефиниције, задатке и синтезе, наставник може да прикаже издвојено и увећано.
 • Кратки тестови ученицима пружају прилику за самоевалуацију, а помоћу доступних алатки наставник може самостално да сходно акуелним наставним потребама креира додатне задатке, тестове и занимљиве игре.

 

ДРУГИ РАЗРЕД одобрени уџбеници

ЧИТАНКА И ГРАМАТИКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД

 

У ПРИПРЕМИ

УЏБЕНИК ПСИХОЛОГИЈЕ за други разред гимназије и други и трећи разред подручја рада економија, право и администрација

НОВИ ЕДУКИН КОМПЛЕТ УЏБЕНИКА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Ауторски и уреднички тим Едуке припремиo је нови комплет уџбеника из српског језика за четврти разред. Комплет се састоји из ЧИТАНКЕ, ПОУКА О ЈЕЗИКУ и РАДНЕ СВЕСКЕ. Према основним методичким опредељењима ови уџбеници се надовезују на наше уџбенике за претходне разреде. То значи да су вођени идејом о снажној унутарпредметној корелацији у којој се преплићу настава књижевности, језика и језичке културе.

Текстови у Читанци повезани су према тематско-мотивском принципу. Прати их богата методичка апаратура, више него довољна за ваљану организацију часа или рад код куће. Питања су позиционирана на маргину поред књижевног текста, тако да је ученику одмах јасно на који део текста се односе. Поред развијене мреже књижевних појмова, које се ученици непрекидно подсећају у одељку „Учимо и подсећамо се“, Читанка садржи одељке „Задаци из мале школе писања“ – који ученицима помажу да артикулишу различите вештине везане за писмено изражавање, те одељак „Повежи“ – који им омогућава да успоставе корелацију са садржајима других предмета и области свакодневног живота. Као и у претходним разредима, и у овом уџбенику заступљен је одељак који активира дететово лично искуство повезано са обрађиваним књижевним текстом: „А шта ти кажеш о“. Сваки текст започиње мотивационом препоруком неког наслова обрађиваног писца и подстицањем ученика да наслов потражи у својој библиотеци, са позивом „Читај више!“.

Питања су најконкретније везана за обрађивани текст, ученика враћају тексту и уче га да у њему тражи одговоре. Одељци у којима се подстиче уочавање корелације препуни су занимљивости из историје културе, сликарства, науке, па подстичу радозналост и даље истраживање различитих тема. Свако поглавље завршава се графички прегледном систематизацијом, а на крају Читанке налази се подела књижевности којом ученици треба да владају на крају првог циклуса образовања. Читанка, у складу са новим захтевима програма, издваја личности значајних жена – па се на крају сваког поглавља афирмишу сликарке, научнице, аритекте, лекарке, књижевнице.

Поуке о језику дате су прегледно, са великим бројем функционалних вежбања. Након понављања и проширивања садржаја из претходних разреда везаних за врсте речи, у Поукама је детаљно и прегледно обрађена служба речи у реченици. Као и у случају Читанке, и у овом уџбенику заступљени су „Задаци из мале школе писања“ који функционализују и повезују граматичка и правописна знања са вештинама из културе изражавања.

На крају уџбеника налази се одељак „Припремамо се за пети разред“ у ком је дат кратак репетиторијум свих садржаја из језика којим ученик треба да влада на крају првог циклуса образовања.

Радна свеска представља квалитетну допуну основним уџбеницима. Акценат је стављен на утврђивање садржаја из језика, правописа и језичке културе. Књижевност је заступљена кроз обраду дела из лектире и одломака из дужих дела – романа за децу. Ови делови употпуњавају сродне делове Читанке и уводе ученике у праћење лектире и одговарајући рад на дужем тексту. На крају Радне свеске дат је кратак подсетник за самооцењивање сопственог напретка из области језика, књижевности и језичке културе. Такође, свака лекција и у Поукама о језику и у Радној свесци праћена је табелом са исходима која ученику треба да помогне да прати сопствени напредак.

Овај исцрпни уџбенички комплет, који је урадио ауторски тим опробаних методичара и практичара (др Нада Тодоров, др Моња Јовић, Ивана Јухас, Јасна Игњатовић, Стеванија Кеча), представљаће подршку наставнику али и велику помоћ ученику – не само да успешно савлада садржаје четвртог разреда већ и да се припреми за изазове који га чекају у даљем школовању.  Поред тога, он представља разигран и занимљив водич кроз свет књижевности и језика, подстичући радозналост и креативност и код наставника и код ученика.

Комплет је праћен дигиталним верзијама на престижној Мозаик платформи, обогаћен великим бројем мултимедијалних садржаја и интерактивних задатака.

Делове уџбеника можете погледати пратећи следеће линкове:

http://www.eduka.rs/upload/document/2020/NL/citanka4deo.pdf

http://www.eduka.rs/upload/document/2020/NL/pouke4deo.pdf

http://www.eduka.rs/upload/document/2020/NL/srpski4rsdeo.pdf

НОВИ ОДОБРЕНИ ЕДУКИН УЏБЕНИК ИЗ ФИЗИКЕ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Уџбеник ФИЗИКА 8, ауторке Наде Станчић

Интегрални део уџбеника чине:

 • збирка задатака и
 • приручник лабораторијских вежби.

Наставно градиво систематизовано је и дидактички обликовано тако да ученику омогући:

 • самостално индивидуално и кооперативно конструисање физичких појмова и њихово повезивање у систем;
 • самостално индивидуално и кооперативно извођење једноставних експеримената средствима из домаћег и школског окружења;
 • упознавање и сталну примену методологије саобразно методологији истраживања у физици;
 • поређење сопствених мисаоних, емпиријских и експерименталних запажања и закључака са запажањима и закључцима релевантних физичара;
 • стално преиспитивање разумевања градива;
 • стално утврђивање и проверу знања.

Наставни садржаји су изложени јасно и прегледно, а методичка апаратура функционално усмерена на остваривање предвиђених исхода. Успоставља унутарпредметну и међупредметну корелацију, акцентује повезивање физичких појава са животном стварношћу и са другим наукама и дисциплинама у савременом свету, као и систематизацију знања неопходног на завршном испиту и у даљем школовању. Посебну вредност представља и настојање ауторке да подстицајно осмишљеним захтевима и налозима код ученика развија и негује интересовање за истраживања у области физике и њој сродних наука и дисциплина.

Уџбеник прати и дигитално издање на Мозаик платформи.

Део уџбеника можете погледати пратећи следећи линк:

http://www.eduka.rs/upload/document/2020/NL/fizika8deo.pdf

Срдачан поздрав из Едуке!