NAGRADNI KONKURS „ČAS ZA UGLED“ 4

NAGRADNI KONKURS „ČAS ZA UGLED“ 4

ZA VASPITAČE, NASTAVNIKE OSNOVNE ŠKOLE I SREDNjOŠKOLSKE NASTAVNIKE

 

Izdavačka kuća „Eduka“ iz Beograda četvrtu godinu zaredom raspisuje nagradni konkurs „Čas za ugled“, namenjen nastavnicima, za najbolje pripreme uglednih časova u osnovnoj školi. Od ove godine konkurs je otvoren i za vaspitače i za srednjoškolske nastavnike.

Propozicije konkursa:

 1. Priprema (koja nije prethodno publikovana) treba da odgovara Nastavnom programu za određeni predmet i razred, da bude funkcionalna, primenljiva u nastavnoj praksi i da odražava kreativan pristup – uz poštovanje odgovarajućih standarda. Prednost će imati radovi koji imaju inovativni karakter (heurističko učenje, projektno orijentisano učenje, učenje putem rešavanja problema, dijaloški i interdisciplinarno usmereno učenje, učenje kroz igru i sl.) – odnosno radovi u kojima se demonstrira aktivno i kreativno učenje, a u okviru partnerskog, grupnog i timskog rada.
 2. Uz pripremu je poželjno poslati i odgovarajuće elektronske priloge i dodatke (u formi koja autorima najviše odgovara), iz domena IKT.
 3. Tekst pripreme treba da bude do pet strana formata: a) standardni: A4; margine 2,5 cm; b) font: Times New Roman; v) veličina slova: 12 pt; g) razmak između redova: 1,5.
 4. Najuspelije pripreme biće objavljene u elektronskom izdanju Zbornika „Čas za ugled“ (predškolsko obrazovanje, razredna nastava, predmetna nastava).
 5. Najbolje pripreme biće novčano nagrađene (prvo, drugo i treće mesto).
 • Konkurs je otvoren do 15. maja 2018. godine. Rezultati konkursa biće objavljeni oko 15. septembra 2018. godine. Promocija izdanja i dodela nagrada održaće se na Školski dan, u vreme održavanja Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu, poslednje nedelje oktobra.

Način slanja:

 • Elektronsku verziju rukopisa u Word formatu poslati na

imejl: caszaugled.eduka@eduka.rs ili na adresu: Zmaja od Noćaja broj 10, 11 000 Beograd, sa naznakom ZA KONKURS ČAS ZA UGLED.

NAPOMENE:

Molimo vas da u mejlu, u naslovu, napišete svoje ime i prezime, naslov nastavne jedinice i razred, a u poruci obavezno dostavite svoj broj telefona, i ime i adresu škole u kojoj radite. Slobodno nam se možete obratiti za sve dodatne informacije – preko imejla ili na telefone: 011/2629 903, 011/3286 443 i 011/3287 277. Pratite nas na sajtu, portalu i na Fejsbuku.

 

Želimo vam mnogo uspeha u radu, i na našem konkursu!

Srdačno,

Urednički tim „Eduke“

Čitanka i gramatika za četvrti razred gimnazija i srednjih stručnih škola

NOVA EDUKINA ČITANKA ZA ČETVRTI RAZRED GIMNAZIJA I SREDNjIH STRUČNIH ŠKOLA, autorki dr Olivere Radulović, dr Jelene Angelovski i Jelene Žurić.

 • Pregledno su i jasno postavljeni elementi metodičko-didaktičke aparature.
 • Aparatura udžbenika raznovrsna je i podjedna­ko inspirativna za rad na času i za samosta­lan rad učenika.
 • Nalozi i zadaci su osmišljeni prema stan­dardima za osnovni, srednji i napredni nivo postignuća.
 • Interdisciplinarni pristup – povezivanje književnosti sa drugim umetnostima – raz­vija i bogati receptivne i stvaralačke po­tencijale učenika.
 • Pored ključnih reči, motivacionog uvoda u čitanje teksta, pitanja za razgovor o delu i njegovo tumačenje, navoda iz relevantne sekundarne literature, sinteze gradiva, za­dataka za rad na času ili kod kuće, zanimlji­vosti povezanih sa pojedinom književnom pojavom i biobibliografskih beležaka – autorke su uvele i posebne segmente: izvode iz ključnih (auto)poetičkih zapisa svakog od zastupljenih stvaralaca; navode iz relevant­nih tekstova posvećenih jeziku određenog književnog dela i njenog autora, kao i izbore iz tekstova koji se odnose na duh vremena u kome delo nastaje, većinom probranih iz opusa savremenika.
 • Pomenute inovacije unose sadržaje neop­hodne za savremeno tumačenje književnog teksta, ili na njih upućuju, budući da su ana­litičko-sintetički pristupi u većini posvećeni tumačenju paradigmatičnih dela koja su obeležila kako domaću tako i evropsku (svetsku) književnost XX veka.

 

GRAMATIKA ZA ČETVRTI RAZRED GIMNAZIJA I SREDNjIH STRUČNIH ŠKOLA autorke dr Duške Klikovac

 • Probrani lingvometodički predlošci, za kojima slede objašnjenja, primeri i definicije, koji su grafički jasno međusobno odvojeni.
 • Vežbanja, podeljena na „sasvim laka“, „prilično laka“ i „malo teža“ (ukupno 278); njima su priključeni i naročito osmišljeni zadaci za učenike koji žele da saznaju više, kao i izdvojeni, opsežniji zadaci, pod naslovom Čitam i razmišljam, čime se stimuliše i proverava sposobnost učenika za interpretaciju teksta, izdvajanje ključnih informacija, kao i prepoznavanje obrađenih jezičkih fenomena.
 • Osnovni tekst je u svim poglavljima propraćen, u zasebnim okvirima iliodeljenim segmentima, kvizom, šalama, poslovicima, kratkim zanimljivim podacima i pitanjima, objašnjenjima značenja i porekla stranih reči, kao i nizom kraćih tekstova koji se bave različitim jezičkim fenomenima. Poslednje poglavlje, pod naslovom Koliko znam, sadrži 161 zadatak za samostalnu proveru znanja, grupisan po oblastima.
 • Na kraju su data rešenja zadataka, rečnik i registar imena i pojmova.

Tehnika i tehnologija 5

TEHNIKA I TEHNOLOGIJA  5. razred

 

Poštovani nastavnici Tehnike i tehnologije,

 

Tehnika i tehnologija je nastavni predmet koji je sa novim planom i programom nastave i učenja prisutan od ove školske godine, ali svoju pravu implementaciju doživeće od septembra 2018. godine sa novim udžbeničkim kompletom koji je za vas i vaše učenike pripremila Izdavačka kuća „Eduka“ u saradnji sa dugogodišnjim autorom, vašim kolegom Zoranom D. Lapčevićem.

Udžbenički komplet u potpunosti prati novi, savremeni pristup nastavi i učenju zasnovanom na obrazovnim ishodima, tj. jasnim i preciznim iskazima o tome šta učenik treba da zna, da uradi po završetku procesa učenja. Udžbenički komplet omogućava i učenje za funkcionalno znanje koje se razvija kontinuirano, traje duže i primenljivo je u svakodnevnom životu.

Udžbenički komplet čine:

 • udžbenik – u fazi odobrenja;
 • radna sveska – ODOBRENO;
 • materijal za konstruktorsko oblikovanje – u fazi odobrenja.

Udžbenik i radna sveska savremenim sadržajem, dizajnom i jednostavnim korišćenjem omogućavaju učenicima da steknu, utvrde i provere znanja predviđena planom i programom za ovaj predmet.

Materijal za konstruktorsko modelovanje omogućava učenicima da stečena teorijska znanja primene kroz praktičan rad, razviju sopstvenu kreativnost, preduzetnički duh i stvaralaštvo.

Udžbenički komplet prate i dodatni materijali koji nastavnicima pružaju metodičku podršku u nastavi, kao što su: metodički priručnik za nastavnike, multimedija, globalni i operativni planovi rada, neposredne pripreme za čas, testovi za proveru znanja učenika, testovi za pripremu učenika za takmičenja, stručno usavršavanje putem akreditovanih seminara i dr.

Kontaktirajte izdavačku kuću „Eduka“ putem imejla da biste se redovno i blagovremeno informisali u vezi sa vašim predmetom i na vreme obezbedili svoj besplatan primerak udžbeničkog kompleta i pratećih materijala.

Vama i vašim učenicima želimo uspešan rad uz udžbenički komplet za Tehniku i tehnologiju Izdavačke kuće „Eduka“.

Sajamske promocije

Dragi prijatelji, kolege, saradnici,

Pozivamo vas da nam se pridružite na 62. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu.

Dođite da upoznate naša nova izdanja i razmenite mišljenja sa urednicima i saradnicima Izdavačke kuće „Eduka“.

Pored štandova u Hali 1 i Hali 2a, bićete u prilici da posetite sledeće promocije:

Četvrtak, 26.10.

Sala „Borislav Pekić“

11.00–11.50 – „Čas za ugled 3“, predstavljanje zbornika za razrednu i predmetnu nastavu;  govore prof. dr Olivera Radulović, mr Vesna Popović i urednici Eduke

 

Četvrtak, 26.10.

Sala „ Aleksandar Vučo“

13.00–13.50 EDUKA – Predstavljanje elektronskih izdanja „Eduka: e-učenje i nastava“; govore autori i urednici Eduke

 

Petak 27.10.

Sala „Vasko Popa“

18.00–18.50 EDUKA – Predstavljanje novog naslova iz Edukine edicije „Pedagoška raskršća“: Noam Čomski, „O pogrešnom obrazovanju“; govore: prof dr Rajna Dragićević, Zoran Ćirjaković i urednici Eduke

 

Čekamo vas na Sajmu!

 

Vaša EDUKA

 

REZULTATI EDUKINOG KONKURSA ČAS ZA UGLED 2017.

REZULTATI EDUKINOG KONKURSA ČAS ZA UGLED 2017.


NAGRAĐENI RADOVI


RAZREDNA NASTAVA

PRVA NAGRADA

Danica Kocevska i Slavojka Milošević, „Kad porastem, biću naučnik” (projektna nastava, tematski dan), OŠ „Mihajlo Pupin”, Veternik

DRUGA NAGRADA

Zvonimirka Jovičić,„Zavisnost razlike od promene umanjioca” (Matematika), OŠ „Moša Pijade”, Žagubica

TREĆA NAGRADA

1. Mladen Gligorijević, „Osnovne karakteristike tečnosti” (Priroda i društvo), OŠ „Goran Ostojić, Jagodina

2. Ljiljana Spasić, „Deljenje zbira i razlike brojem” (Matematika), OŠ „Kosta Stamenković”, Srpski Miletić

           

PREDMETNA NASTAVA

PRVA NAGRADA

Danica Gavrilović, „Program za tehničko crtanje SketchUp”, OŠ „Svetozar Marković Toza”, Novi Sad

DRUGA NAGRADA

1.Mr Maja Anđelković Šeguljev, „Primer kombinovanja metoda u nastavi”(Integrativna metoda u nastavi zasnovana na korelaciji: Biologija, Srpski jezik, Matematika, Fizika / Poznavanja prirode, Likovna kultura, Muzička kultura, Informatika), OŠ„Sveti Sava”, Beograd

2. Snežane Bogićević, „Pitagorina teorema“, OŠ „Jovan Dučić”, Beograd

TREĆA NAGRADA

1. Ksenija Dragaš, „Merenje sistematizacija”, OŠ „Đura Jakšić”, Čurug

2. Lidija Đoković (Stefanović), „Deca Ive Andrića”, OŠ „Jošanička Banja”, Jošanička Banja
Read more

Vaspitanje je onakvo kakvo nam je društvo. I obrnuto.

Prof. dr Boško Vlahović: Vaspitanje je onakvo kakvo nam je društvo. I obrnuto.

Zmaja od Noćaja je ulica u centru Beograda koja krije stare predratne zgrade, i u jednoj od njih redakciju Eduke, jedne od najcenjenijih domaćih izdavačkih kuća. Kada se popnete strmim stepenicama do same redakcije, učiniće vam se da ste ušli u dom nekog dobrog domaćina. Taj osećaj pojačava se kad se nađete u kancelariji osnivača Eduke, profesora Boška Vlahovića. Vremešan čovek, sa širokim osmehom, divnim odnosom prema svojim zaposlenima i veoma raspoložen za priču. Ali ne o sebi.

Valjda baš zbog toga što o sebi malo govori, ako guglate osnivača Eduke, pretraživač vam neće dati nijedan rezultat. Tek ako profesora Boška Vlahovića potražite pod punim imenom i prezimenom, samo će jedan link iskočiti i odvesti vas na sajt Srpske akademije obrazovanja. Tu ćete otkriti ko je profesor Vlahović. Borac za drugačije obrazovanje u Srbiji. Jedan od nosilaca reformi obrazovnog sistema od sredine prošlog veka. Profesor Opšte pedagogije, Obrazovne tehnologije i Interdisciplinarnog seminara za pedagogiju i psihologiju na Učiteljskom fakultetu u Beogradu.

Čovek koji je davne 1978. godine pisao magistarski rad na temu Tehnološka modernizacija nastave i učenja. Da, pre bezmalo 40 godina borio se da obrazovanje bude moderno, da se nastavnicima rad olakša, a učenicima usvajanje znanja učini lakim i lepim. On o tome ne govori. Tokom čitavog razgovora, kada govori o sebi, on priča samo o periodu kada je bio učitelj u selu, o đacima, o svojim kolegama, o tome kako je bilo nekad a kako danas. O svemu što je za naše obrazovanje uradio – nećete čuti ni reč.

Baš zbog te fokusiranosti na đaka i učitelja, Eduka je jedan od izdavača udžbenika kome nastavnici veruju.

U prosveti ste, na različitim pozicijama, proveli ceo radni vek. Prošli ste put od učitelja u malom mestu do univerzitetskog profesora, naposletku osnovali Eduku, koja je uspela da postane jedan od najznačajnijih izdavača udžbenika u Srbiji. Imajući u vidu to bogato i atipično iskustvo, šta vidite kao stalne probleme naše škole, koje, uprkos naporima, još uvek nismo rešili?

Naše društvo i dalje ne uspeva da u znanju, novim idejama i nauci prepozna najvrednije proizvode – novu ekonomiju, a to znači i sigurniju i srećniju budućnost. To je osnovni razlog što nam škola još uvek istrajava u klišeima stare pedagogije. Primerice, pre bezmalo dvadeset godina Evropska unija je u okviru Lisabonske deklaracije usvojila odluku o strategijama učenja uz primenu savremene informacione tehnologije, kao ključnog pravca daljeg razvoja obrazovanja. To su uradile i sve njene članice. Naravno, to nije dovoljno. Temelj promišljanja škole mora ostati pedagoški: tehnologija u tome može da pomogne. U fokusu društva mora biti obrazovanje i, u okviru toga, inovativna škola.
Read more

TEST: Maturanti, proverite da li ste spremni za prijemni ispit iz SRPSKOG JEZIKA

 Srpski jezik – završni ispit za malu maturu

Nakon matematike, rešili smo da testiramo i vaše znanje srpskog jezika i književnosti. U tome nam je pomogla izdavačka kuća „Eduka”, njihova zbirka za pripremu završnog ispita iz crpskog jezika i urednica Jelena Žurić. U nastavku je 20 pitanja, onakvih kakva očekuju đake na maloj maturi za dve nedelje. Ovo je odličan način da maturanti provere svoje znanje.

Izvor:
http://zelenaucionica.com/test-maturanti-proverite-da-li-ste-spremni-za-prijemni-ispit-iz-srpskog-jezika/

 

NOVE EDUKINE ZBIRKE ZADATAKA ZA NADARENE MATEMATIČARE ZA TREĆI I ČETVRTI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

NOVE EDUKINE ZBIRKE ZADATAKA ZA NADARENE MATEMATIČARE ZA TREĆI I ČETVRTI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

 • Matematika za mlade matematičare, učenike trećeg razreda osnovne škole
 • Matematika za mlade matematičare, učenike četvrtog razreda osnovne škole

Zbirke  zadataka autora Marka M. Ignjatovića

Jedinstvene zbirke zadataka za nadarene matematičare u mlađim razredima osnovne škole namenjene su mladim matematičarima koji samostalnim radom, radom u sekcijama ili na dodatnoj nastavi žele da rešavaju zanimljive zadatke, složenije od onih sa kojima se susreću u redovnoj nastavi.

Sadržaj zbirki zadataka približen je redovnoj i dodatnoj nastavi sa povećanim zahtevima, podsticajan je i inovativan.

Za rešavanje zadataka iz zbirki potrebno je da učenik besprekorno savlada gradivo na redovnim časovima, kako bi mogao da krene korak dalje u istraživanju ovog predmeta. Ljubav prema matematici, uz dosta truda i samostalnog rada doneće izuzetne rezultate i podstaći učenika na dalje usavršavanje u ovoj oblasti.

Zabavni, motivišući, inovativni i složeni zadaci podstiču intelektualni rast i pripremaju učenika za sledeće matematičke izazove.

Predstavljanje ČITANKE za treći razred gimnazija i srednjih stručnih škola

Drage koleginice i kolege,

 

 

S velikim zadovoljstvom pozivamo vas na predstavljanje ČITANKE za treći razred gimnazija i srednjih stručnih škola naših autorki dr Olivere Radulović i Jelene Žurić.

O strukturi udžbenika, o metodičko-didaktičkoj aparaturi i o specifičnostima nastavnog pristupa materiji određenoj Nastavnim planom i programom govoriće, pored autorki, i recenzentkinje / evaluatorke ČITANKE 3 – dr Jelena Angelovski i dr Jelena Ratkov Kvočka.

U nadi da ćemo i dalje uspešno sarađivati, srdačno vas očekujemo.

 

 

Urednički tim Eduke

 

 

Raspored promocija udžbenika

 • Beograd, četvrtak, 4.5.2017. u 19 časova, Prva ekonomska škola Beograd (amfiteatar), ul. Cetinjska br. 5-7 (ugao Cetinjske i Bulevara despota Stefana).
 • Novi Sad, ponedeljak, 8.5.2017. u 20 časova, E-Gimnazija, Radnička br.20
 • Kragujevac, utorak, 9.5.2017. 19 časova, Prva kragujevačka gimnazija,

Ul. Daničićeva br.1

 • Niš, četvrtak, 11.5.2017. 18 časova, Učiteljski dom u Nišu, uč. Kralja Stefana Prvovenčanog br. 2

 

 

Prijave na e-mail:

Ivana.milosevic@eduka.rs

 

 

 

 

 

 

 

 

Gramatika engleskog jezika Slađane Tanasijević

Gramatika Slađane Tanasijević predstavlja poduhvat, jer je to prva gramatika engleskog jezika u našoj sredini posle skoro 40 godina od objavljivanja Gramatike Ljubice Popović i Vere Mirić. Mnoge gramatike, sem pomenute, nisu zadovoljavale pedagoške kriterijume pored naučnih. Pisana odličnim srpskim jezikom, jednostavnim stilom, Gramatika se svom čitaocu obraća prisnim tonom poput dobrog nastavnika u učionici.‘‘

Recenzent prof. dr Smiljka Stojanović, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu

U proteklom periodu izdavačka kuća Eduka je razvijala po mnogo čemu jedinstven program dodatnih sredstava u nastavi engleskog jezika. Posebno se ističu Gramatika engleskog jezika za osnovnu školu  i zbirke testova za proveru znanja iz engleskog jezika za  osnovnu školu od 3. do 8. razreda.
Read more