NOV EDUKIN UDžBENIK IZ MUZIČKE KULTURE ZA 8. RAZRED

Boris Marković, Iz muzičke kutije – muzička kultura za osmi razred

Iz muzičke kutije – udžbenik za muzičku kulturu za osmi razred nastao je na temeljima potvrđenih pedagoških praksi kod nas i u svetu. Prateći novi Program nastave i učenja, autor udžbenika Boris Marković usmerio je nastavne sadržaje ka ostvarivanju zadatih ishoda, inventivno pristupio obradi muzičkih primera i istakao interaktivnu ulogu udžbenika.
Nastavna tema Čovek i muzika – romantizam, impresionizam i muzika savremenog doba – potkrepljena je relevantnim primerima za slušanje (dva kompakt-diska), slikovnim prikazima i zadacima koji pospešuju samostalni i istraživački rad učenika. Oblast (duvački) Muzički instrumenti počinje izvođenjem eksperimenata koji potvrđuju zakonitosti fizike (akustike) i učenicima olakšavaju razumevanje nastajanja tona na duvačkim instrumentima. Instrumenti se upoznaju auditivno, kroz poznate kompozicije, i vizuelno, kroz slikovne prikaze instrumenata. Oba poglavlja završavaju testom sa različitim tipovima zadataka, razvrstanim prema nivoima postignuća.
Oblast izvođenja muzike obuhvata notne primere umetničke muzike romantizma, džeza, žanrova popularne muzike, tradicionalne pesme različitih naroda koji žive u Srbiji, kao i vokalno-instrumentalne aranžmane pesama Gusta mi magla i Mndra mja, prilagodljive različitim sposobnostima učenika. Određen broj notnih primera potkrepljen je snimljenom instrumentalnom pratnjom, što učeniku omogućava samostalno uvežbavanje. Udžbenik Iz muzičke kutije usmeren je na korelaciju sa nastavnim temama drugih predmeta, na projektnu nastavu, kao i na ostvarivanje drugih kompetencija, poput digitalne i preduzetničke. S tim u vezi, u poslednjem poglavlju akcenat je stavljen ne samo na muzičko stvaralaštvo u užem smislu, već i na istraživački rad i upoznavanje delatnosti kao što su muzičko novinarstvo, menadžment u umetnosti, graditeljstvo, dizajn.
Udžbenik možete prelistati prateći sledeći link:
Iz muzičke kutije, muzička kultura, udžbenik, autor: Boris Marković