Let’s move on! 4 Edukin novi udžbenički komplet za engleski jezik za četvrti razred osnovne škole (Elvira Savai, Lara Štambuk)

OSNOVNI UDžBENIČKI KOMPLET ČINE:

 1. LETS MOVE ON! 4, ENGLESKI JEZIK ZA 4. RAZRED – udžbenik
 2. LETS MOVE ON! 4, ENGLESKI JEZIK ZA 4. RAZRED – radna sveska
 3. AUDIO CD

 OSNOVNE ODLIKE:

Udžbenik se sastoji od devet poglavlja u kojima se obrađuju teme koje su bliske deci ovog uzrasta:

 • Introduction – Welcome back
 • Unit 1 – Let’s play!
 • Unit 2 – At the museum
 • Unit 3- Maths class
 • Unit 4 – At the Olympics
 • Unit 5 – On an excursion
 • Unit 6 – The animal kingdom
 • Unit 7 – At the supermarket
 • Unit 8 – At a birthday party
 • Unit 9 – Keep up the good work!
 • Halloween
 • Saint Valentine’s Day
 • Wordlist

Udžbenik se odlikuje maštovitim ilustracijama, pažljivo odabranim fotografijama i zanimljivim likovima koji privlače dečju pažnju i stimulišu njihovu maštu i radoznalost. Na početku nastavnih jedinica dijalozi u obliku stripa uvode učenike u gramatičke sadržaje i leksiku predviđene tom nastavnom jedinicom. Novi pojmovi i leksička građa su jasno istaknugi i ilustrovani u svakom poglavlju.

Svaka lekcija se sastoji iz šest delova A F.

Posebna pažnja posvećena je koncipiranju tekstova u delu F kojim se tematski i leksički zaokružuje lekcija i pravi kulturološka poveznica. Deo F završava se Projektom.

RADNA SVESKA, koja je takođe u boji, dosledno prati sadržaj udžbenika. Vežbanja su raznovrsna i gradirana. Spelovanje se uvežbava kroz originalno osmišljenu aktivnost koju su imali i u trećem razredu Mr Cans Spelling Game koja je snimljena na audio CD-u i čije razrešenje učenici dobijaju na kraju školske godine. Na kraju svake tematske celine nalazi se lekcija za obnavljanje i sistematizaciju gradiva NOW I KNOW, izrada projekta i mogućnost samoevaluacije.

Gramatičke jedinice se uvode induktivno, što znači prvo u jezičkom kontekstu, a tek onda zvanično i to kroz vizuelni, tabelarni prikaz u odeljku Mrs Brown’s Grammar Revision na kraju svake lekcije. Na taj način učenik na kraju školske godine ima kompletan prikaz gramatike koja je obrađena u toku godine i lako je može obnoviti.

Sistem naslova i podnaslova je organizovan tako da omogućava kako učenicima tako i nastavnicima lako snalaženje i preglednost. Grafička i likovna opremljenost doprinose boljem razumevanju sadržaja.

Audio CD sadrži tekstove, dijaloge, pesmice, recitacije i vežbanja u udžbeniku i radnoj svesci. Učenik dobija CD uz udžbenički komplet. Sve audio zapise čitaju izvorni govornici kako bi učenici što bolje usvojili fonološki sistem engleskog jezika i imali mogućnost da podražavaju izvorni izgovor.

 

STRUČNA PODRŠKA UZ UDžBENIK:

 1. Priručnik za nastavnike sa detaljnim opisom časa.

Godišnji i operativni planovi i dnevne pripreme (zasebno u štampanoj formi, na CD-u i na Edukinom portalu).

 1. DIGITALNI UDžBENIK

Udžbenički komplet LETS MOVE ON! 4  prati digitalni udžbenik i daje mu novi nivo zahvaljujući dinamičnim, interaktivnim vežbanjima i bogatom i zanimljivom 3D materijalu i korisnim video snimcima.

Digitalni udžbenik na MOZA platformi ima izrazito dobar grafički dizajn koji učenicima ovog uzrasta približava aktivnosti na ekranu i čini ih zanimljivim, kreativnim i podsticajnim.

 1. Svakom učeniku poklanjamo komplet testova za 4. razred (videti detaljnije ispod).

DODATNI MATERIJAL ČINE:

 1. GRAMATIKA ENGLESKOG JEZIKA ZA OSNOVNU ŠKOLU (Slađana Tanasijević), ODOBRENO, (JASNA I KONCIZNA STRUKTURA, JEDINA GRAMATIKA SA VEŽBANjIMA NA SRPSKOM TRŽIŠTU, OBUHVATA CELO GRADIVO OSNOVNE ŠKOLE, VEOMA TRAŽENA).
 2.  TESTOVI ENGLESKOG JEZIKA ZA 4. RAZRED (Slađana Tanasijević), NEODOBRENO. (Baterija od 14 testova, uključujući finalni koji su prigodni kao inicijalni u narednom razredu na početku školske godine, rađeni za dve grupe učenika, prilagođeni novom Planu i programu.)
 3. PDF verzije udžbenika, priručnika, dnevnih priprema na Edukinom portalu

Delove udžbenika i radne sveske možete prelistati prateći sledeće linkove:

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/engleski_20jezik_204_20udzbenik_2056-61

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/engleski_20jezik_204_20radna_20sveska_2070-77