НОВО! Едукин нови уџбеник музичке културе за четврти разред основне школе (Мирјана Смрекар Станковић, Соња Цветковић)

После Музичке сликовнице, Музичке вртешке и Музичке слагалице представљамо вам уџбеник за четврти разред основне школе У свету мелодија и стихова.

            Ликови Марија и Лазар прате нас од првог разреда, те ће се и у четвртом разреду обраћати ученицима и дружити се са њима.

Уџбеник У свету мелодије и стихова својим илустрацијама и текстовима прилагођен је ученицима четвртог разреда. Свака наставна јединица конципирана је тако да се јасно уочавају исходи. У средишту пажње је ученик – активира се његова заинтересованост, а до сазнања долази кроз игру.

Пружa могућност за двосмерну комуникацију са дететом, подстичући га да самостално или у групи вршњака трага за одговорима на постављена питања, самостално поставља питања или испољава своја осећања кроз разне форме уметничког изражавања.

 • Садржаји су усклађени са Наставним програмом предмета Музичка култура за 4. разред основне школе.
 • Ученицима је сналажење у уџбенику олакшано тиме што је садржај јасно тематски и ликовно-графички подељен (1. Полазак у школу; 2. Иде јесен; 3. Зимске чаролије; 4. Пролећни звуци; 5. Ковчежић знања).
 • Уџбеник је проткан стиховима који на оригиналан начин представљају одређене музичке појмове и као такав представља прави изазов за  дете.
 • Одговара потребама савремене наставе и ученика као активног учесника у наставном процесу, креиран тако да  подстиче активно учење и отвара путеве ка функционалном знању.
 • Функционалност уџбеника омогућавају садржаји који иницирају разноврсне активности ученика путем подстицајних питања, аналитичких и истраживачких, креативних задатака.
 • Уџбеник прате: а) ЦД, са свим примерима за певање и слушање музике; б) стручна подршка намењена наставницима (припремљен годишњи план, месечни планове и предлог дневних припрема у електронској форми, које ће наставник моћи да прилагођава потребама свог одељења).

Ученицима и наставницима биће на располагању и интерактивни дигитални уџбеник.

Кликом на линк https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/muzicko_4 можете прелистати извод из садржаја уџбеника.

НОВИ ЕДУКИН УЏБЕНИК ИЗ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Са великим задовољством најављујемо нови уџбеник из природе и друштва за четврти разред аутора Зорице Веиновић, Вере Матановић и Владимира Бокића. Уџбеник на изузетан начин одговара на изазове планираних исхода и садржаја реформисаног наставног плана и програма овог предмета. Овај јасно структурурани материјал подређен је учениковим потребама за јасноћом и прегледношћу. Подељен је у више тематских целина. Свака има јасну структуру и чине је:

 • насловна страница на којој се ученику речју и сликом најављује шта ће да научи у оквиру теме;
 • систем од неколико чврсто структурисаних лекција;
 • кратко упутство како да се ученик (израдом мапе кључних појмова) подсети наученог;
 • тест којим се проверава научено.

Ради лакшег сналажења у уџбенику свакој теми је додељена одређена боја, а  свака лекција обухвата више различитих рубрика и својим концептом подсећа на један методички добро организован наставни час, будући да садржи рубрику чија је улога да речју и сликом мотивише, емоционално и интелектуално припреми ученика за учење. Обухвата предлог да се ученик подсети раније наученог или искуства из свакодневног живота које може да му помогне да прати лекцију.

Основни текст лекције примерен је узрасту ученика, осмишљен тако да га стави у позицију активног учесника у процесу учења. Томе доприносе: питања која од ученика очекују критичку рецепцију и повезивање нових информација са свакодневним искуством, знањем из претходних разреда и садржајима других лекција и тематских целина у уџбенику; задаци да се прочитано провери огледом, реши проблемска ситуација или проучи илустрација уз текст; рубрике са занимљивостима, истраживачким задацима и задацима да се научено повеже са очувањем животне средине; задатке на крају лекције да се ученик најпре подсети и провери научено, а затим и задатке да самостално или кроз сарадњу са другима продуби или примени научено (кроз предлоге нових истраживања, експеримената, мини пројеката).

Учење олакшава и списак кључних, односно важних речи и појмова у свакој лекцији, а тамо где је потребно и објашњења непознатих и мање познатих речи. Посебну вредност чине рубрике: Занимљивост – са занимљивим податком у вези са темом лекције; Ако желиш више – са додатним задатком у вези са лекцијом за напредније ученике да нешто истраже на Интернету, енциклопедији или другим изворима; За чуваре природе – рубрика са налозима да се тема лекције повеже са актуелним проблемима у животној средини, њиховим могућим решењима и концептом одрживог развоја и позивом на акцију.

На крају уџбеника налази се и географска карта Србије, чије коришћење представља предуслов квалитетног учења о домовини (пре свега у оквиру прве теме), као и развоја картографске писмености.

Уџбеник подстиче ученике да самостално или кроз сарадњу са другима истражују различите изворе информација, решавају проблемске ситуације, уче кроз игру, експерименте, мини пројекте и тако боље разумеју природне и друштвене догађаје, појаве и процесе, а научено примене у свакодневном животу. Етичким и васпитно обојеним садржајим, захтевима и налозима, уџбеник доприноси и развијању одговарајућег система вредности: очувању и развоју националног и културног идентитета прихватању различитости, развоју одговорног односа према себи, другима и животној средини те прихватању и практиковању одрживог начина живота. Део уџбеника можете погледати пратећи следећи линк:

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/priroda_i_drustvo_4b_7-20

Гугл учионица

Драге учитељице и учитељи,
Са жељом да вам олакшамо рад у школи и онлајн наставу, делимо са вама припремљене материјале за часове које можете користити:

 •  у раду у школи
 • на Гугл учионици
 • за дељење путем Едмода и Вајбера

Аутори материјала су корисници Едукиних уџбеника, ваше колеге из наставе и праксе.
Рађени у складу са захтевима формативног оцењивања, који као важну компоненту садрже и развој способности самопроцене код ученика.

 • Презентације (дате у прилозима) можете преузимати на своје рачунаре и дорађивати их. Постављате их у форми документа на Гугл учионицу, Едмодо или их шаљете ученицима на мејл.
 • Гугл упитнике/тестове користите на два начина : а) као тестове који служе за вежбање и припрему за проверу знања са повратном информацијом за ученика,  б) као модел за креирање сопствених тестова, ако желите лично прегледате ученичке радове. Упинике користите копирањем линка и дељењем на Гугл учионици, путем Вајбера или Едмода.
 • Игре и квизови ће послужити као микротестови, петоминутне провере знања и разонода ученика кроз учење.  Користите их копирањем линка и дељењем на Гугл учионици, путем Вајбера или Едмода.

Достављени материјали су усклађени су са Планом за ванредне ситуације који је прописао ЗУОВ.

Пратећи следеће линкове можете видети и преузети материјале.

први разред https://www.eduka.rs/za-nastavnike/gugl-ucionica/gugl-ucionica-prvi-razred
други разред https://www.eduka.rs/za-nastavnike/gugl-ucionica/gugl-ucionica-drugi-razred
трећи разред https://www.eduka.rs/za-nastavnike/gugl-ucionica/gugl-ucionica-treci-razred
четврти разред https://www.eduka.rs/za-nastavnike/gugl-ucionica/gugl-ucionica-cetvrti-razred

 

Срдачан поздрав из Едуке!

Нови уџбеник историје за седми разред основне школе у издању Едуке

Од ове школске године ђаци у Србији уче по новом наставном плану и програму за седми разред. То значи да ће у реалној и виртуелној учионици бити у прилици да користе нова наставна средства – штампане и дигиталне уџбенике.Један од таквих материјала је и Историја за седми разред основне школе са одабраним историјским изворима, ауторки Невене Грбовић и Милице Омрчен, у издању Издавачке куће Едука из Београда.

Ово издање показује квалитете претходног уџбеника истих ауторки. Језиком прилагођеним узрасту садржај се излаже на прегледан начин, без оптерећивања непотребним подацима. Свака страница у уџбенику је графички уређена тако да су јасно визуелно одвојени обавезни садржаји од осталих делова текста – занимљивости, анегдота, задатака за најнадареније ученике, задатака за тимски рад, објашњења непознатих појмова, питања и задатака за вежбање.

Садржаји су пажљиво бирани, тако да одговарају искуству детета на том узрасту и буду применљиви у различитим животним ситуацијама. Обе ауторке имају иза себе вишегодишњи рад у учионици и то се види у начину излагања садржаја и способности да се ученику пружи јасан увид у  природу и циљ онога што се учи. Наставницима историје је познато да се највећи изазов наставе огледа у понуди количине информација оптималне за број часова и узраст ученика; али и подршци ученику да савлада релевантну мрежу појмова овог предмета, која ће му помоћи да размишља у историјском контексту.

Дигиталну верзију уџбеника потражите ОВДЕ. Ту можете пронаћи и демо лекције, за уџбенике за шести и седми разред.

Ове школске године суочени смо и са многим другим изазовима, и у том контексту дигитални уџбеници заузимају посебно место. Штампани уџбеник историје праћен је дигиталним издањем на престижној Мозаик платформи. Уџбеник располаже са преко 60 мултимедијалних елемената од којих су већина интерактивни 3Д прикази. Поред тога, свака лекција садржи интерактивна питања и задатке за проверу знања. Ученик одмах добија повратну информацију о тачности, што представља одлично средство за самопроцену и даљи напредак.

Уџбеник на Мозаик платформи изузетан је савезник у реалној и виртуелној учионици. Изванредни 3Д прикази доприносе не само очигледној настави, у којој ученик може на јединствен начин доживети различите аспекте свакодневног живота у прошлости, ходати древним улицама, видети како је изгледала одећа или грађевине, бити на месту значајних битака и преломних догађаја – већ и истраживачком учењу и критичком мишљењу.

Историја за седми разред Милице Омрчен и Невене Грбовић нуди много и ученику и наставнику. Писана из позиције некога ко добро познаје стварне потребе учионице, ова методички изузетно обликована књига представљаће поузданог савезника у савладавању  појмова из историје и изградњи свести о значају изучавања овог важног предмета.

извор: Зелена учионица

Информатика 8

Драге колеге,

 

Обавештавамо Вас да ће лекције из нашег уџбеника информатике за осми разред бити присутне на Мудл платформи. Оне ће бити сукцесивно постављане, једна по једна, у периоду одобравања уџбеника, како би се наставницима олакшао рад у новим измењеним околностима.

Сви наставници који су били уписани на Едукине курсеве из информатике за пети, шести и седми разред, биће аутоматски уписани и на овај курс.

Ово је начин да наша кућа и аутори Информатике изађу у сусрет колегама којима су потребни материјали усклађени са новим ванредним планом за осми разред.

Желимо вам срећан и успешан почетак школске године.

Срдачан поздрав из Едуке

Срећан почетак школске године!

Драги учитељи и наставници,

Желимo вам срећан и успешан почетак школске године. Свесни смо да ће се ове године настава одвијати у посебним околностима и да ће то представљати изазов за наставнике, родитеље и ученике.

Непрекидно се догађају промене на које у интересу ученика треба да одговоримо што спремније. Последње такве промене везане су за доношење нових јединствених планова по којима ће се одвијати настава.

Наша кућа већ годинама уназад корисницима наших издања обезбеђује приручнике са плановима и наставним припремама. Трудићемо се да наше постојеће планове и прирпеме прилагодимо новој ситуацији.

Позивамо вас да пратите наш сајт на ком ће прво бити истакнуте припреме за септембар, организоване према најновијим захтевима Министарства просвете.

У новој школској години учинићемо све да наши онлајн материјали буду што доступнији, а наставници што боље упућени у њихово коришћење.

Трудићемо се да будемо ту за сва ваша питања и недоумице.

Надајмо се да ће овогодишња настава, без обзира на начин одвијања, ученицима пружити довољно подстицајних садржаја, а наставницима осећање професионалне испуњености.

Срдачан поздрав из Едуке

Нови Едукини уџбеници за упознавање дигиталног света

НОВИ ЕДУКИНИ УЏБЕНИЦИ ЗА УПОЗНАВАЊЕ ДИГИТАЛНОГ СВЕТА

Сви смо сведоци динамичних и брзих промена света у ком одрастају наша деца. За нове генерације искуство дигиталног окружења постаје сасвим природно. Са друге стране, родитељи и стручњаци који раде у образовању покушавају да оснаже позитивне а умање негативне одлике овог незаустављивог процеса.

Имајући на уму комплексност ових промена као и потребу за стицањем дигиталних компетенција, од скора је осмишљен нови школски предмет под називом Дигитални свет, који ће ученике од првог разреда основне школе на артикулисан и утемељен начин уводити у основе дигиталне писмености. На часовима Дигиталног света ученици ће бити у прилици да се оспособе за безбедну и правилну употребу дигиталних уређаја за учење, комуникацију, сарадњу, као и да  развијају алгоритамски начин размишљања.

Као и у случају досадашњих веома успешних уџбеника информатике за старије разреде основне школе, Издавачка кућа Едука је и овог пута рад на уџбенику за овај предмет поверила стручном тиму информатичара и методичара: Катарини Алексић, Катарини Вељковић и Дарку Крсмановићу. Уџбеник који ће бити на располагању од идуће школске године покрива све аспекте предвиђене наставним планом и програмом предмета и у том смислу представља не само занимљивог и подстицајног сапутника за дете, већ и компетентног водича за учитеља који се први пут сусреће са овим предметом у учионици.

Кроз уџбеник ученици ће моћи да упознају различит изглед дигиталних уређаја и њихову улогу у разнородним занимањима. Увидеће предности учења уз помоћ дигиталних уџбеника, разликоваће креативно изражавање са дигиталним уређајима и без њих, као и одлике дигиталне комуникације.

Веома важни садржаји, кроз које нови уџбеник пажљиво води ученике, сагледавају коришћење дигиталних уређаја као умножавање прилика за учење и стицање искуства ученика у области науке, културе и уметности. Како већина деце дигиталне уређаје користи за различите видове забаве, аутори су посебну пажњу посветили овом програмском садржају. Од посебног је интереса област која покрива однос дигиталног уређаја и нашег здравља: вида, положаја тела и времена пред екраном, развијајући код детета одговорност према сопственом здрављу и свест о значају умерености.

Деца ће имати могућност да сазнају више о томе како да се заштите од непримерених садржаја и захтева са интернета. Научиће да заштите своју личност и приватност  при комуникацији помоћу дигиталних уређаја. Знаће како да потраже помоћ у случају контакта са непримереним дигиталним садржајем, непознатим, злонамерним особама или особама које комуницирају на неприхватљив начин.

Нови уџбеник подржава све видове реализације наставе, јер су аутори свесни различитих услова у којима се настава одвија. Исходи предмета оствариви су са различитим нивоима расположивости дигиталним уређајима намењеним ученицима за коришћење укључујући и могућност да уређајем располаже само наставник.

За већину учитеља и родитеља у питању је област која се тек упознаје. За већину деце у питању је област која представља свакодневни хоризонт њиховог света. Наш заједнички посао је овладавање изазовима које тај нови свет доноси, на корист наше деце. То ћемо учинити тако што ћемо деци пружити компетентно и сигурно вођство у освајању ове области.

Верујемо да ће томе на прави начин допринети уџбеник који припрема овако стручан тим људи, са вишегодишњим искуством у овој области и непосредном раду са децом.

 

 

Продужење рока за наградни конкурс „Час за углед 6“

Поштовани наставници,

Обавештавамо вас да смо рок за наградни конкурс „Час за углед 6“ продужили до 1. јула 2020.

Позивамо вас да нам и даље шаљете своје радове.

 

 

ЕДУКИН  КОНКУРС „ЧАС ЗА УГЛЕД“ 6

Издавачка кућа „Едука” из Београда шесту годину заредом расписује наградни конкурс „Час за углед” 6, намењен наставницима, за најбоље припреме угледних часова у основној и средњој школи и то за:

 1. час интегративне наставе;
 2. час електронски подржане наставе;
 3. час пројектне наставе.

Сваки наставник може да пошаље од једне до три припреме.Конкурс подразумева додељивање награде за прво, друго и треће место. Најуспелије припреме биће објављене заједно са награђеним припремама.

Пропозиције конкурса

1. Припрема (која није претходно публикована) треба да одговара Наставном програму за одређени предмет и разред, да буде функционална, применљива у наставној пракси и да одражава креативан приступ – уз поштовање одговарајућих стандарда. Предност имају радови иновативног карактера, у којима се демонстрира активно и креативно учење, а у оквиру партнерског, групног и тимског рада.

2. Обавезно треба навести литературу, а припреме по могућности засновати на садржајима Едукиних уџбеника.

3. Уз припрему је пожељно послати и одговарајуће електронске прилоге и додатке (у форми која ауторима највише одговара), из домена ИКТ.

4. Текст припреме треба да буде до пет страна формата: а) стандардни: А4; маргине 2,5 cm; б) фонт: Times New Roman; в) величина слова: 12 pt; г) размак између редова: 1,5.

Конкурс је отворен до 15. јуна 2020. године.Резултати конкурса биће објављени око 30.септембра 2020. године. Промоција издања и додела награда одржаће се на Школски дан, у време Међународног сајма књига у Београду, последње недеље октобра.

Начин слања

Електронску верзију рукописа у Word формату послати на имејл: caszaugledrazredna@eduka.rs и caszaugledpredmetna@eduka.rs или на адресу: Змаја од Ноћаја број 10, 11 000 Београд, са назнаком ЗА КОНКУРС ЧАС ЗА УГЛЕД.

НАПОМЕНЕ: Молимо вас да у мејлу, у наслову, напишете своје име и презиме, наслов наставне јединице и разред, а у поруци обавезно доставите свој број телефона, као и име и адресу школе у којој радите. Слободно нам се можете обратити за све додатне информације – преко имејла или на телефоне: 011/2629 903, 011/3286 443 и 011/3287 277. Пратите нас на сајту и на Фејсбуку.

Желимо вам много успеха у раду, и на нашем конкурсу!

Срдачно,

Уреднички тим „Едуке”

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПЛАТФОРМИ ЕДУКА ДИГИТАЛ

Поштовани ученици, наставници и родитељи,

Од јуче је платформа Едука дигитал https://test.e-eduka.rs/ на којој се налазе наши дигитални уџбеници била мета константних хакерских напада. Том приликом је дошло до постављања неприкладних садржаја на саму платформу. Услед тога, привремено смо обуставили рад сајта. Брзом интервенцијом наших програмера даљи напади су спречени и садржаји уклоњени.

Желимо да се извинимо свима вама који сте услед ових атака на сајт имали непријатности и вама који сте морали да на кратко обуставите учење на даљину користећи наше дигиталне уџбенике.

Такође желимо да се захвалимо вама који сте нам се јавили и указали на проблем, као и на великом стрпљењу док се рад платформе не оспособи.

Платформа Едука дигитал сада функционише без проблема.

Да се одређени садржаји не би поново појављивали приликом вашег приступа платформи, пре следећег логовања, у вашем интернет претраживачу обришите историју претраживања (History/ Clear Recent History) и потом изнова укуцајте  https://test.e-eduka.rs/.

Издавачка кућа Едука ће и даље, као део друштвене одговорности, омогућавати бесплатан приступ свим дигиталним уџбеницима.

Ваша Едука

Нови уџбеник латинског језика за први разред гимназије

ОДОБРЕН!

Ain tū?

Аутори: Војин Недељковић, Маријана Бакић, Јелена Савић

Уџбеник латинског језика за први разред гимназије:

 • заснован на принципима и искуствима латинске наставе у савременој школи, прилагођен новим програмима Министарства просвете,
 • осетљив према нарочитом положају латинске наставе у склопу гимназијског курикулума,
 • погодан за повезивање наставе латинског с наставом матерњег језика, страних језика и историје
 • заснован на стварним елементима класичне цивилизације,
 • окренут поступној презентацији основног латинског лексикона  и функционалном и иновативном излагању граматике,
 • обогаћен разноврсним и издашним вежбањима,
 • функционално ликовно-графички обликован, уз сврсисходне илустрације,
 • допуњен систематском подршком разговору и истраживању, те индивидуалним и групним активностима различитих врста на разним нивоима интересовања.

Према садржају и методи, уџбеник латинског језика Ain tū? представља корак напред и иновацију у приступу настави латинског језика.

+ ПОСЕБНА СТРУЧНА ПОДРШКА ЗА НАСТАВНИКА

 • Приручник са годишњим и оперативним плановима и дневним припремама (у штампаној форми, на ЦД-у и на Едукином порталу: www.eduka-portal.rs)
 • Дигитални уџбеник