EDUKINI MATERIJALI ZA ELEKTRONSKI PODRŽANO UČENjE

Upoznajte nove Edukine materijale za elektronski podržano učenje, zvanično odobrene i dostupne za rad od ove školske godine.

 DIGITALNI UDžBENICI

Za prvi i peti razred osnovne škole

 • pregledno struktuiran sadržaj dostupan na svim ekranima (desktop i laptop računari, tableti, telefoni)
 • visok nivo interaktivnosti(interaktivni nalozi i zadaci u lekcijama i testovi za proveru, sa povratnom informacijom o tačnosti)
 • multimedijalni sadržaji: animacije, audio-vizuelni sadržaji, galerije slika, filmovi
 • mogućnost dodavanja sadržaja
 • podrška štampanim udžbenicima, pogodni za samostalni rad učenika i rad na času
 • praćeni podrškom za nastavnika u vidu interaktivnih kontrolnih zadataka za proveru znanja i priprema za čas

Odobreni digitalni udžbenici:

prvi razred:

 • Čitanka za prvi razred osnovne škole
 • Svet oko nas za prvi razred osnovne škole
 • Matematika za prvi razred osnovne škole
 • Engleski jezik za prvi razred osnovne škole

peti razred:

 • Tehnika i tehnologija za peti razred osnovne škole
 • Istorija za peti razred osnovne škole
 • Engleski jezik za peti razred osnovne škole

 

EDUKINI KURSEVI NA MUDL PLATFORMI

 nastali u saradnji sa stručnjacima iz Mudl mreže Srbije

 • pokrivaju celo gradivo predmeta
 • dinamično digitalno okruženje omogućuje nastavniku da kurs menja u skladu sa svojim profesionalnim potrebama i prema interesovanjima učenika
 • najviša ocena metodičke zasnovanosti

 

Odobreni kursevi na mudl platformi:

 •  Biologija za peti razred osnovne škole
 • Istorija za peti razred osnovne škole
 • Engleski jezik za peti razred osnovne škole
 • Srpski jezik za peti razred osnovne škole
 • Informatika za peti razred osnovne škole

NOVA EDUKINA DODATNA SREDSTVA U ELEKTRONSKOM OBLIKU
1.    Vesela matematika plus za prvi razred osnovne škole
2.    Svet oko nas za prvi razred osnovne škole
3.    Nauči kroz vežbanja – srpski jezik (priprema za maturu)
4.    Interaktivna vežbanja uz Čitanku za 5. razred osnovne škole
5.    Interaktivna vežbanja uz Gramatiku za 5. razred osnovne škole

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENjE EDUKINOG PORTALA

Poštovani korisnici Edukinih udžbenika,

        Od 3. septembra 2018. godine, bićete u mogućnosti da uz šifru koja će vam biti dodeljena, pristupite sadržajima za stručnu podršku na Edukinom novom portalu.

        Na Edukinom portalu ćete za razred u kome radite (nastavnici razredne nastave) ili za predmet koji predajete (nastavnici predmetne nastave) naći materijale koje smo pripremili kao stručnu podršku za vaš rad (priručnici i dnevne pripreme za sve predmete, priručnik za projektnu nastavu, priručnici za inkluzivnu nastavu, portfolija, edicija zbornika Čas za ugled,  pripreme, planovi, dodatni materijali za rad na času i sl.). Na portalu ćete takođe naći i linkove koji vas vode na dve različite platforme („IS Sava“ i Moodle“) na kojima su raspoređeni ODOBRENI Edukini digitalni udžbenici i dodatni digitalni materijali.

Da bismo svim korisnicima olakšali proceduru pristupa ovim materijalima, kao i povezivanje (sa portala) sa dve platforme na kojima su Edukini digitalni udžbenici, ovde vam je dostupno detaljno uputstvo sa redosledom koraka:

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENjE EDUKINOG PORTALA

UPOZNAJTE NOVE EDUKINE DODATNE MATERIJALE ZA RAD U PRVOM I PETOM RAZREDU

Ove školske godine Eduka je pripremila čitav niz dodatnih materijala za rad usklađenih sa novim planom nastave i učenja za prvi i peti razred osnovne škole.

Funkcionalni, pregledni, orijentisani na ishode i prilagođeni zahtevanim standardima, Edukini dodatni materijali predstavljaju sigurnog saveznika u učionici.

Odobreni dodatni materijali za prvi razred osnovne škole

 1. srpski jezik

Ivana Juhas, Jasmina Ignjatović, Mudrica, srpski jezik, zbirka zadataka za prvi razred osnovne škole

Tatjana Kovačev, Čitalica – pisalica, vežbanka za srpski jezik za prvi razred osnovne škole

Ivana Juhas, Radna sveska uz Bukvar i Čitanku za prvi razred osnovne škole

Monja Jović, Radna sveska uz Čitanku za prvi razred osnovne škole

  2. matematika

Ivana Juhas, Jasmina Ignjatović, Mudrica, matematika, zbirka zadataka za prvi razred osnovne škole

 3. svet oko nas

Ivana Juhas, Jasmina Ignjatović, Mudrica, svet oko nas, zbirka zadataka za prvi razred osnovne škole

 

Dodatni materijali za peti razred osnovne škole:

Slađana Tanasijević, Testovi iz engleskog jezika

Zoran Lapčević, Testovi iz tehnike i tehnologije

Marela Manojlović, Snežana Babunović, Radna sveska iz srpskog jezika

AKREDITOVANI SEMINARI EDUKA BGD

EDUKA BGD – društvo za unapređenje obrazovanja je osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti ličnog i profesionalnog razvoja učesnika u oblasti obrazovanja i vaspitanja, unapređivanja vaspitno-obrazovnog procesa, kao i izrade projekata iz oblasti obrazovanja i vaspitanja.

Društvo EDUKA BGD realizuje sledeće seminare stručnog usavršavanja, registrovane u važećem Katalogu programa stručnog usavršavanja Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja:

 

1.Kreativne radionice

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1158

2.Internet kao sredstvo savremene nastave i učenja primenom bloga i Facebooka-a u nastavi

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=925

3.Nastava na tri nivoa složenosti orijentisana na obrazovne standarde

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=873

4.Tipovi zadataka u nastavi

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1176

5.Funkcionalna primena informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1143

6.Članak po članak, problem po problem do rešenja

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1147

7.Pisanje projekata – osposobljavanje učesnika za aktivnu ulogu u projektnom finansiranju

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1123

8.Interdisciplinarno tumačenje književnog dela u nastavi srpskog jezika i književnosti u osnovnoj i srednjoj školi

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1224

9.Od školske priredbe do pozorišne scene

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1110

 

Kontakt osoba: Ivana Milošević
Tel. 065 2261436

EDUKA NA MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI I SAJMU „NOVE TEHNOLOGIJE U OBRAZOVANjU“

EDUKA NA MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI I SAJMU

„NOVE TEHNOLOGIJE U OBRAZOVANjU“, Belekspocentar, od 8. do 9. juna 2018.

 

Kao i prethodnih godina, Izdavačka kuća Eduka ima zadovovoljstvo da vas pozove da posetite naš štand na Međunarodnoj konferenciji i sajmu „Nove tehnologije u obrazovanju“ i upoznate se sa našim novim materijalima za e-učenje i nastavu.

Konferencija se organizuje po peti put zaredom sa ciljem unapređenja kvaliteta obrazovanja u ovom delu sveta kroz upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT). Događaj će se održati u Belekspocentru i prostorijama hotela „Holidej In“ u Beogradu, od 8. do 9. juna 2018.

Konferencija je jedinstvena prilika za profesionalni razvoj nastavnog i nenastavnog osoblja u predškolskim ustanovama, školama, univerzitetima i drugim organizacijama.

Dođite da podstaknete svoju kreativnost, osavremenite proces učenja i na što bolji način iskoristite mogućnosti koje nove tehnologije pružaju.

Upoznajte Edukine stručnjake koji su u prethodnom periodu vredno radili na novim digitalnim udžbenicima, kursevima na mudl platformi, elektronskim dodacima za nastavu i učenje i dr.

Rado ćemo vas ugostiti na našem štandu i razmeniti dragocena iskustva i ideje!

Čekamo vas u BELEKSPOCENTRU, od 8. do 9. juna 2018.

Nauči kroz vežbanja podstiče kreativnost i razvija samostalnost učenika

Edukin materijal namenjen učenju srpskog jezika

Nauči kroz vežbanja

podstiče kreativnost i razvija samostalnost učenika

 

U časopisu Lingvističke aktuelnosti (br. 30) Instituta za srpski jezik SANUobjavljen je prikaz našeg inovativnog izdanja iz vanudžbeničkog programa za predmet Srpski jezik i književnostNauči kroz vežbanja autorke Sanje Grković.

 http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/2111

Bojana Simić Tufegdžić (Lajkovac)

 

Sanja Grković: NAUČI KROZ VEŽBANjA. Beograd, Eduka, 2017.

U širokoj ponudi školskih priručnika i udžbenika kojima nas iz-davačke kuće svakodnevno obasipaju, pravo osveženje predstavljaju Testo-vi i Elektronska zbirka zadataka iz srpskog jezika, objedinjeni pod nazi-vom Nauči kroz vežbanja. U pitanju je sasvim nov, moderan i kvalitetan materijal, funkcionalan i efikasan u procesu učenja i provere znanja, namenjen učenicima petog, šestog, sedmog i osmog razreda osnovne škole.

Materijal je usklađen sa Nastavnim planom i programom u osnovnoj školi i sastoji se iz dve celine: Testova i Elektronske zbirke zadataka (CD). Preporuka autora je da se najpre rade zadaci iz Elektronske zbirke, jer je gradivo u njoj tako izdeljeno da odgovara nastavnim sadržajima koji se postepeno usvajaju u starijim razredima. Ona sadrži vežbanja i podsetnike (koji su gramatika u malom), a zadaci su raznoliki po težini i po obliku. Učenik ima mogućnost da odmah dobije informaciju o tačnosti svojih odgovora. Posle svake od šest oblasti (istorija jezika, fonetika, morfologija, građenje (tvorba) reči i značenje reči, sintaksa i pravopis), učenik može da proveri ishode, pri čemu mu se sugeriše na koje zadatke i teme treba da se vrati i ponovo ih prouči kroz vežbanja. Zbirka sadrži i Zanimljivosti koje služe da neguju radoznalost, da zadovolje šira interesovanja učenika i da podstiču na kreativnost i jezičko mišljenje. Tek kada učenik ispuni sve zahteve predviđene ishodima (samoprocena), može pristupiti testovima. Provera tačnosti odgovora iz testova pokazaće učeniku u kojoj meri je savladao gradivo. Prate ih obrazovni standardi i rešenja.

Materijal Nauči kroz vežbanja namenjen je učenicima osnovne škole (od petog do osmog razreda), dragocen je tokom pripremanja učenika za završni ispit, ali i za takmičenja. Elektronska zbirka je pogodna i za grupni rad na računaru, kao i za rad na takozvanoj „pametnoj tabli“.

U eri vladavine kompjuterske tehnologije, materijal Nauči kroz ve-žbanja olakšava usvajanje gradiva iz gramatike srpskog jezika i pravopi-sa, na inovativan i zanimljiv način podstiče kreativnost i razvija samo-stalnost učenika.

NAGRADNI KONKURS „ČAS ZA UGLED“ 4

NAGRADNI KONKURS „ČAS ZA UGLED“ 4

ZA VASPITAČE, NASTAVNIKE OSNOVNE ŠKOLE I SREDNjOŠKOLSKE NASTAVNIKE

 

Izdavačka kuća „Eduka“ iz Beograda četvrtu godinu zaredom raspisuje nagradni konkurs „Čas za ugled“, namenjen nastavnicima, za najbolje pripreme uglednih časova u osnovnoj školi. Od ove godine konkurs je otvoren i za vaspitače i za srednjoškolske nastavnike.

Propozicije konkursa:

 1. Priprema (koja nije prethodno publikovana) treba da odgovara Nastavnom programu za određeni predmet i razred, da bude funkcionalna, primenljiva u nastavnoj praksi i da odražava kreativan pristup – uz poštovanje odgovarajućih standarda. Prednost će imati radovi koji imaju inovativni karakter (heurističko učenje, projektno orijentisano učenje, učenje putem rešavanja problema, dijaloški i interdisciplinarno usmereno učenje, učenje kroz igru i sl.) – odnosno radovi u kojima se demonstrira aktivno i kreativno učenje, a u okviru partnerskog, grupnog i timskog rada.
 2. Uz pripremu je poželjno poslati i odgovarajuće elektronske priloge i dodatke (u formi koja autorima najviše odgovara), iz domena IKT.
 3. Tekst pripreme treba da bude do pet strana formata: a) standardni: A4; margine 2,5 cm; b) font: Times New Roman; v) veličina slova: 12 pt; g) razmak između redova: 1,5.
 4. Najuspelije pripreme biće objavljene u elektronskom izdanju Zbornika „Čas za ugled“ (predškolsko obrazovanje, razredna nastava, predmetna nastava).
 5. Najbolje pripreme biće novčano nagrađene (prvo, drugo i treće mesto).
 • Konkurs je otvoren do 15. maja 2018. godine. Rezultati konkursa biće objavljeni oko 15. septembra 2018. godine. Promocija izdanja i dodela nagrada održaće se na Školski dan, u vreme održavanja Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu, poslednje nedelje oktobra.

Način slanja:

 • Elektronsku verziju rukopisa u Word formatu poslati na

imejl: caszaugled.eduka@eduka.rs ili na adresu: Zmaja od Noćaja broj 10, 11 000 Beograd, sa naznakom ZA KONKURS ČAS ZA UGLED.

NAPOMENE:

Molimo vas da u mejlu, u naslovu, napišete svoje ime i prezime, naslov nastavne jedinice i razred, a u poruci obavezno dostavite svoj broj telefona, i ime i adresu škole u kojoj radite. Slobodno nam se možete obratiti za sve dodatne informacije – preko imejla ili na telefone: 011/2629 903, 011/3286 443 i 011/3287 277. Pratite nas na sajtu, portalu i na Fejsbuku.

 

Želimo vam mnogo uspeha u radu, i na našem konkursu!

Srdačno,

Urednički tim „Eduke“

Čitanka i gramatika za četvrti razred gimnazija i srednjih stručnih škola

NOVA EDUKINA ČITANKA ZA ČETVRTI RAZRED GIMNAZIJA I SREDNjIH STRUČNIH ŠKOLA, autorki dr Olivere Radulović, dr Jelene Angelovski i Jelene Žurić.

 • Pregledno su i jasno postavljeni elementi metodičko-didaktičke aparature.
 • Aparatura udžbenika raznovrsna je i podjedna­ko inspirativna za rad na času i za samosta­lan rad učenika.
 • Nalozi i zadaci su osmišljeni prema stan­dardima za osnovni, srednji i napredni nivo postignuća.
 • Interdisciplinarni pristup – povezivanje književnosti sa drugim umetnostima – raz­vija i bogati receptivne i stvaralačke po­tencijale učenika.
 • Pored ključnih reči, motivacionog uvoda u čitanje teksta, pitanja za razgovor o delu i njegovo tumačenje, navoda iz relevantne sekundarne literature, sinteze gradiva, za­dataka za rad na času ili kod kuće, zanimlji­vosti povezanih sa pojedinom književnom pojavom i biobibliografskih beležaka – autorke su uvele i posebne segmente: izvode iz ključnih (auto)poetičkih zapisa svakog od zastupljenih stvaralaca; navode iz relevant­nih tekstova posvećenih jeziku određenog književnog dela i njenog autora, kao i izbore iz tekstova koji se odnose na duh vremena u kome delo nastaje, većinom probranih iz opusa savremenika.
 • Pomenute inovacije unose sadržaje neop­hodne za savremeno tumačenje književnog teksta, ili na njih upućuju, budući da su ana­litičko-sintetički pristupi u većini posvećeni tumačenju paradigmatičnih dela koja su obeležila kako domaću tako i evropsku (svetsku) književnost XX veka.

 

GRAMATIKA ZA ČETVRTI RAZRED GIMNAZIJA I SREDNjIH STRUČNIH ŠKOLA autorke dr Duške Klikovac

 • Probrani lingvometodički predlošci, za kojima slede objašnjenja, primeri i definicije, koji su grafički jasno međusobno odvojeni.
 • Vežbanja, podeljena na „sasvim laka“, „prilično laka“ i „malo teža“ (ukupno 278); njima su priključeni i naročito osmišljeni zadaci za učenike koji žele da saznaju više, kao i izdvojeni, opsežniji zadaci, pod naslovom Čitam i razmišljam, čime se stimuliše i proverava sposobnost učenika za interpretaciju teksta, izdvajanje ključnih informacija, kao i prepoznavanje obrađenih jezičkih fenomena.
 • Osnovni tekst je u svim poglavljima propraćen, u zasebnim okvirima iliodeljenim segmentima, kvizom, šalama, poslovicima, kratkim zanimljivim podacima i pitanjima, objašnjenjima značenja i porekla stranih reči, kao i nizom kraćih tekstova koji se bave različitim jezičkim fenomenima. Poslednje poglavlje, pod naslovom Koliko znam, sadrži 161 zadatak za samostalnu proveru znanja, grupisan po oblastima.
 • Na kraju su data rešenja zadataka, rečnik i registar imena i pojmova.

Tehnika i tehnologija 5

TEHNIKA I TEHNOLOGIJA  5. razred

 

Poštovani nastavnici Tehnike i tehnologije,

 

Tehnika i tehnologija je nastavni predmet koji je sa novim planom i programom nastave i učenja prisutan od ove školske godine, ali svoju pravu implementaciju doživeće od septembra 2018. godine sa novim udžbeničkim kompletom koji je za vas i vaše učenike pripremila Izdavačka kuća „Eduka“ u saradnji sa dugogodišnjim autorom, vašim kolegom Zoranom D. Lapčevićem.

Udžbenički komplet u potpunosti prati novi, savremeni pristup nastavi i učenju zasnovanom na obrazovnim ishodima, tj. jasnim i preciznim iskazima o tome šta učenik treba da zna, da uradi po završetku procesa učenja. Udžbenički komplet omogućava i učenje za funkcionalno znanje koje se razvija kontinuirano, traje duže i primenljivo je u svakodnevnom životu.

Udžbenički komplet čine:

 • udžbenik – u fazi odobrenja;
 • radna sveska – ODOBRENO;
 • materijal za konstruktorsko oblikovanje – u fazi odobrenja.

Udžbenik i radna sveska savremenim sadržajem, dizajnom i jednostavnim korišćenjem omogućavaju učenicima da steknu, utvrde i provere znanja predviđena planom i programom za ovaj predmet.

Materijal za konstruktorsko modelovanje omogućava učenicima da stečena teorijska znanja primene kroz praktičan rad, razviju sopstvenu kreativnost, preduzetnički duh i stvaralaštvo.

Udžbenički komplet prate i dodatni materijali koji nastavnicima pružaju metodičku podršku u nastavi, kao što su: metodički priručnik za nastavnike, multimedija, globalni i operativni planovi rada, neposredne pripreme za čas, testovi za proveru znanja učenika, testovi za pripremu učenika za takmičenja, stručno usavršavanje putem akreditovanih seminara i dr.

Kontaktirajte izdavačku kuću „Eduka“ putem imejla da biste se redovno i blagovremeno informisali u vezi sa vašim predmetom i na vreme obezbedili svoj besplatan primerak udžbeničkog kompleta i pratećih materijala.

Vama i vašim učenicima želimo uspešan rad uz udžbenički komplet za Tehniku i tehnologiju Izdavačke kuće „Eduka“.

Sajamske promocije

Dragi prijatelji, kolege, saradnici,

Pozivamo vas da nam se pridružite na 62. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu.

Dođite da upoznate naša nova izdanja i razmenite mišljenja sa urednicima i saradnicima Izdavačke kuće „Eduka“.

Pored štandova u Hali 1 i Hali 2a, bićete u prilici da posetite sledeće promocije:

Četvrtak, 26.10.

Sala „Borislav Pekić“

11.00–11.50 – „Čas za ugled 3“, predstavljanje zbornika za razrednu i predmetnu nastavu;  govore prof. dr Olivera Radulović, mr Vesna Popović i urednici Eduke

 

Četvrtak, 26.10.

Sala „ Aleksandar Vučo“

13.00–13.50 EDUKA – Predstavljanje elektronskih izdanja „Eduka: e-učenje i nastava“; govore autori i urednici Eduke

 

Petak 27.10.

Sala „Vasko Popa“

18.00–18.50 EDUKA – Predstavljanje novog naslova iz Edukine edicije „Pedagoška raskršća“: Noam Čomski, „O pogrešnom obrazovanju“; govore: prof dr Rajna Dragićević, Zoran Ćirjaković i urednici Eduke

 

Čekamo vas na Sajmu!

 

Vaša EDUKA