ENGLESKI JEZIK za 8. razred OVER THE MOON 8

Osma godina učenja

Autorke: Lara Štambuk i Gordana Rakić

Najnovijim udžbenikom za osmi razred naš tim iskusnih autora, zajedno sa ilustratorima i dizajnerima, uspešno je zaokružio EDUKINU seriju udžbenika za engleski jezik za osnovnu školu. Ponosni smo što su EDUKINI udžbenici za engleski jezik sve popularniji među nastavnicima zahvaljujući kreativnosti, preglednosti, doslednoj koncepciji, zanimljivim tekstovima i adekvatnoj vizuelnoj opremljenosti.

 OSNOVNI UDžBENIČKI KOMPLET ČINE:

 1.  OVER THE MOON 8, ENGLESKI JEZIK ZA 8. RAZRED – udžbenik
 2. OVER THE MOON 8, ENGLESKI JEZIK ZA 8. RAZRED – radna sveska
 3. AUDIO CD 1 (koji prati udžbenik i koji dobija nastavnik uz Priručnik, CD 2 (koji učenici dobijaju uz radnu svesku)

 OSNOVNE ODLIKE:

U udžbeniku OVER THE MOON 8 važna stavka su pažljivo obrađene tematske jedinice. Tekstovi su zanimljivi i neki od njih imaju karakter tekstova iz popularnog časopisa National Geographic i time dosledno prati prethodni udžbenik za sedmi razred. Učenike ovog uzrasta je ponekada teško zainteresovati, tako da će temama zastupljenim u ovom udžbeniku nastavnicima biti znatno olakšan posao. Prednost ovog udžbenika je i povezanost sa ostalim nastavnim predmetima (maternji jezik, književnost, istorija, geografija, muzika, umetnost, biologija) čime se realizuje međupredmetna kompetencija.

 • Udžbenik je vrlo dobro organizovan i na pregledan način zaokružuje celo gradivo osnovne škole.
 • Svaka lekcija počinje uvodnom stranicom na kojoj su jasno naznačeni Unit Objectives, Key Vocabulary i vežbanje za uvođenje teme Get Ready.
 • Svaka lekcija se sastoji od 8 odeljaka: Lead-in, A – Reading, B – Grammar, C – Listening and Speaking, D – Grammar, E – Across cultures, F – Writing i Fun page / Revision.

Lead-in – Kroz kviz učenici se na vrlo stimulativan i zanimljiv način pripremaju za temu i leksiku teksta koji sledi u glavnom delu A. Kviz ujedno omogućuje učenicima da prošire sopstveno znanje na inspirativan način.

A Reading – Tekstovi u delu A su podsticajni, edukativni, a tematski i jezički prilagođeni uzrastu učenika, uz mnoštvo vežbanja za uvežbavanje i sistematizaciju leksike.

B Grammar – Gramatika je obrađena na savremen, induktivan način. Gramatičke strukture se prvo javljaju kontekstualno u tekstu. Zatim se kroz vizuelno isticanje tih gramatičkih struktura, kontrastiranje i sl. učenicima skreće pažnja na njihovu formu i upotrebu. Time se obezbeđuje veća interakcija od strane samih učenika i trajnije usvajanje gramatičkih struktura koje se bazira na rasuđivanju, povezivanju i uočavanju. Vežbanja su veoma raznovrsna, a poslednje vežbanje je u većini slučajeva personalizovano, što učenicima daje mogućnost da koriste ciljne jezičke strukture u saradnji sa drugim učenicima.

C Listening and Speaking – Razvijanje jezičke veštine slušanja kroz zanimljive dijaloge koje karakteriše savremen, neformalan jezik. Dijalozi takođe obiluju korisnim izrazima koji su vizuelno istaknuti na kraju lekcije i koje učenici imaju priliku da dodatno uvežbaju kreiranjem sopstvenih dijaloga.

D Grammar – Uvežbavanje i utvrđivanje jezičkih struktura uvedenih u delu C.

E Across cultures – Kulturološki kutak koji nudi učenicima mogućnost novih saznanja i proširivanja vokabulara, kao i priliku da pokažu svoju kreativnost izradom projekta vezanim za temu.

F Writing – Razvijanje veštine pisanja kroz širok spektar formi i stilova (imejl, deskripcija, naracija, pismo žalbe itd.). Učenicima je dat jasan model, kao i smernice na osnovu kojih će samostalno pisati sastav.

Na kraju neparnih lekcija nalazi se Fun Page sa interesantnim aktivnostima koje su u čvrstoj sprezi sa leksikom određene lekcije, korisnim odeljkom DID YOU KNOW? i idiomima koji su namenski ilustrovani u cilju lakšeg razumevanja i usvajanja. Parne lekcije se završavaju odeljkom za obnavljanje gradiva (Revision). Nakon poslednje lekcije nalazi se EXIT TEST kojim se zaokružuje celokupno gradivo.

Na kraju udžbenika nalaze se lista reči sa fonetskom transkripcijom i prevodom (Wordlist), spisak korisnih izraza (Expression Bank) i spisak fonetskih simbola (Phonetic Symbols).

RADNA SVESKA u potpunosti prati sadržaj udžbenika. Sve aktivnosti u radnoj svesci osmišljene su tako da uvežbavaju vokabular, izgovor i gramatičke strukture koje se nalaze u udžbeniku. Vežbanja su raznovrsna i gradirana. Uputstva su jasna i precizna. Na kraju radne sveske nalaze se Grammar and Vocabulary Summary, Self Check Answers i Irregular Verbs. Radnu svesku prati CD 2.

STRUČNA PODRŠKA UZ UDžBENIK:

 1. Priručnik za nastavnike sa detaljnim opisom časa i CD-om 1 koji sadrži audio-zapis celokupnog udžbenika. (*Učenici dobijaju CD 2 uz Radnu svesku.)
 2. Godišnji i operativni planovi i dnevne pripreme (zasebno u štampanoj formi, na CD-u i na Edukinom portalu).
 3. DIGITALNI UDžBENIK

Udžbenički komplet OVER THE MOON 8, kao i sva EDUKINA izdanja, prati digitalni udžbenik i daje mu novi nivo zahvaljujući izuzetno dinamičnim, interaktivnim vežbanjima koja su pažljivo metodički koncipirana. Digitalni udžbenik takođe obiluje bogatim i zanimljivim 3D materijalom i video snimcima koji su posebno inspirativni za učenike ovog uzrasta i koji mogu da im približe tematiku, pogotovo na kulturološkom nivou.

Digitalni udžbenik na MOZA platformi ima izrazito dobar grafički dizajn koji aktivnosti na ekranu čini zanimljivim, kreativnim i podsticajnim.

DODATNI MATERIJAL ČINE:

 1. GRAMATIKA ENGLESKOG JEZIKA ZA OSNOVNU ŠKOLU (Slađana Tanasijević), ODOBRENO, (JASNA I KONCIZNA STRUKTURA, JEDINA GRAMATIKA SA VEŽBANjIMA NA SRPSKOM TRŽIŠTU, OBUHVATA CELO GRADIVO OSNOVNE ŠKOLE, VEOMA TRAŽENA)
 2. TESTOVI ENGLESKOG JEZIKA ZA 8. RAZRED (Slađana Tanasijević), NEODOBRENO. (Baterija od 12 testova, uključujući finalni koji su prigodni kao inicijalni u narednom razredu na početku školske godine, rađeni za dve grupe učenika, prilagođeni novom Planu i programu.)
 3. PDF verzije udžbenika, priručnika, dnevnih priprema na Edukinom portalu

U kakvoj su vezi Če Gevara i obrazovne reforme u Srbiji

Postoje knjige koje predstavljaju poslednji bedem odbrane od destruktivnih ideologija koje svet guraju u propast. Postoje knjige koje predstavljaju putokaz – na koji se način braniti od totalitarističkih tendencija uvijenih u oblande demokratskih procesa, odnosno kojim sredstvima menjati globalni poredak nepravde i trasirati put opštedruštvenom ozdravljenju?

Knjiga koja objedinjuje i jedno i drugo, jeste studija pod nazivom “Če Gevara, Paulo Freire i pedagogija revolucije”, Kanađanina Pitera Meklarena, levičara i profesora na Kalifornijskom Univerzitetu u Los Anđelesu. Reč je o studiji koja afirmiše kritičku pedagogiju kao sredstvo prevazilaženja neoliberalizovanog kapitalizma u kojem živimo i delamo; Kapitalizma koji prosvetne radnike pretvara u lako zamenljive operativce i potrošnu (obaška jeftinu) radnu snagu, dok njihove učenike osposobljava za ulogu slabo obrazovane po(s)luge neoliberalnog poretka.

Živimo, naime, u neoliberalnom svetu u kojem se plate smanjuju a dohodak prenosi iz rada u kapital, gde se korporacije bore za prednost u jeftinom radu i sticanje državno subvencionisanog pristupa resursima, dok istovremeno napuštaju društvene obaveze prema siromašnima. Živimo u svetu u kojem slobodno tržište uništava radnička prava, guši građanske slobode i razara demokratiju dok od ove ne ostano samo puko glasanje. Takozvano slobodno tržište rastura javni sektor, privatizuje infrastrukturu i određuje socijalne potrebe. Povređuje zemlju, zagađuje vazduh, pretvara i vodu u profit. I, naposletku, menja prosvetiteljske principe pedagogije podređujući ih potrebama tržišta, kapitala, profita… Svemu ovome se, prema profesoru Meklarenu, ljudi mogu odupreti i to uz pomoć kritičke (revolucionarne) pedagogije.

Uzimajući za referentni okvir dvojicu blaženopočivših levičara – Ernesta Če Gevaru i Paula Freirea, koji su (prvi puškom, a drugi perom), krenuli da ruše nepravedni svetski poredak, Meklaren zapravo ispisuje manifest kritičke pedagogije, čiji je rodonačelnik upravo “čovek sa sedom bradom” – Brazilac Freire, a inspirator “čovek sa crnom beretkom” – Argentinac Če Gevara.

Ernesto Če Gevara je svojom internacionalističkom borbom za pravedniji svet pokazao snagu, volju i mogućnosti pojedinca (i revolucionarne pedagogije), da menjaju kapitalistički poredak.

Paolo Freire je svojim revolucionarnim radom na opismenjavanju odraslih u Brazilu, Tanzaniji, Gvineji Bisao, Angoli, Mozambiku…, kao i radom na afirmisanju projekata poput narodnog obrazovanja, ukazivao na značaj koje kritička pedagogija, škola i obrazovanje imaju za oslobađanje ljudi, ali i za njihovo suprotstavljanje neoliberalnom poretku.

Profesor Meklaren, zapravo, smatra da u današnjem neoliberalnom poretku, ideje i primeri Ernesta Če Gevare i Paula Freirea, mogu pomoći obrazovnim radnicima širom sveta da škole u kojima rade i deluju pretvore u sedišta društvene pravde i revolucionarne prakse. U tom kontekstu valja istaći da je Freireov pedagoški projekat upravo pokrenut da bi se “životi smestili u učionicu”, a znanje upotrebilo kao oružje kojim će biti promenjen svet – budući da jedino pretvaranje znanja u delovanje može transformisati život.

Nevolja je u tome što u vremenu kada reč “revolucija” postaje tabu, a poslovni interesi postaju bitniji od ljudskog dostojanstva, škole postaju regrutni centri u kojima se učenici pripremaju za čuvare kapitalističke države. Stoga se zadatak kritičke pedagogije upravo i sastoji u tome da prepozna slučajeve u kojima oni koji sprovode obrazovne reforme nepromišljeno deluju u skladu sa interesima svetskog kapitalizma! Bilo da se radi o izvršnoj vlasti, školi ili univerzitetu!

Revolucionarna pedagogija ide i korak dalje te suprotstavlja odnose moći/znanja njihovim protivrečnostima. Na primer, zamislimo da se u ovdašnjim školama javno govori učenicima viših razreda o sledećem protivrečju – da je suverenitet isključivo u rukama građana koji ga prema ustavu obavljaju preko slobodno izabranih predstavnika, ali da predstavnici naroda, umesto da rade u interesu građana, zapravo rade u interesu međunarodnih finansijskih institucija (poput MMF-a), koje opet rade u interesu transnacionalnih korporacija.
Cilj borbe, sa stanovišta revolucionarne pedagogije, jeste usmeravanje đaka u pravcu zasnivanja društva socijalne pravde, kroz organizovane oblike političkog udruživanja, a u cilju prevazilaženja ideologije slobodnog tržišta. No, za to je potrebno razbiti imaginarnu moć potrošačkih identiteta unutar kapitalizma (sve smo više potrošači unutar šoping-molova, a sve manje kritički usmereni građani unutar javnog prostora dijaloga). Nikako drukčije nego uz obilatu pomoć kritički orijentisanih nastavnika širom sveta koji će u školama proizvoditi aktivne građane i ljude, a ne pasivne egoiste i potrošače firmiranih proizvoda.

Inauguracija dualnog obrazovanja u vaspitno-obrazovni sistem Srbije, postepeno izbacivanje humanističkih predmeta iz srednjih stručnih škola, uvođenje preduzetničkog obrazovanja, rezanje plata prosvetnim radnicima, konsultovanje privrednika oko nastavnih planova i programa…, primeri su obrazovno-vaspitnih “reformi” koje se mogu opaziti i u drugim zemljama unutar globalizovanog (neoliberalnog) poretka. Ili, kako kaže Meklaren – neoliberalno obrazovanje ponovo nameće robni status radnicima tako što učenike tretira kao ljudski kapital globalizovanog tržišta.

Uprkos procesu neoliberalizacije pedagogije koji se zakonski vaspostavlja u državi Srbiji, ali još više zbog izuzetnog kritičkog potencijala koji knjiga Pitera Meklarena o pedagogiji revolucije ima za istinsko revolucionisanje pedagogije, odnosno za suprotstavljanje neoloiberalnoj hegemoniji u obrazovanju – preporučujem pomenutu knjigu/studiju svakom ovdašnjem prosvetnom radniku!
Istovremeno, glasno podržavam smelu odluku izdavačke kuće Eduka – da objavljuje naslove domaćih i stranih autora iz oblasti pedagoških nauka, koji se bave razvojnim promenama u savremenom obrazovanju, a u cilju daljeg podizanja kvaliteta obrazovanja u Srbiji

Boris Jašović

Preuzeto sa Zelena učionica

UDžBENIK ENGLESKOG JEZIKA OVERTHEMOON 6

UDžBENIK ENGLESKOG JEZIKA OVERTHEMOON 6 ZA ŠESTI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

 

Udžbenički komplet OVERTHEMOON6, autora Božidara Nikića, sastoji se od udžbenika, radne sveske, dva audio CD-a i Priručnika za nastavnike sa detaljnim metodološkim uputstvima, testovima (uključujući INICIJALNI) i njihovim rešenjima, rešenjima svih vežbanja u udžbeniku i radnoj svesci, transkripcijom audio-zapisa (CD 1, CD 2) i dodatnim materijalom za fotokopiranje.

Udžbenik je usklađen sa Nastavnim planom i programom Ministarstva prosvete i tematski je potpuno prilagođen uzrastu i interesovanjima učenika.

Udžbenik sadrži uvodni deo i osam lekcija, odnosno tematskih celina.

Svaka lekcija se obrađuje osam školskih časova, sa izuzetkom uvodnog dela i osme lekcije. Naime, svaka lekcija sastoji se od sedam delova: A, B, C, D, E, F i G, dok je osmi čas posvećen zabavnim aktivnostima (neparne lekcije) i revizijama (parne lekcije). Nakon svake revizije, predviđeni su testovi koji se nalaze na kraju Priručnika.

Udžbenički komplet predstavlja nadogradnju i proširivanje znanja iz prethodnih razreda i uvodi nove jezičke strukture i leksiku kroz autentične, zanimljive tekstove i dijaloge napisane savremenim jezikom. Sve teme obrađene su tako da motivišu i obrazuju učenike, a ujedno su u korelaciji sa drugim predmetima.

Sve četiri jezičke veštine podjednako su zastupljene, a vežbanja su gradirana od lakših ka težim. Vrlo su raznovrsna i omogućuju realizaciju svih oblika rada na času: frontalnog, individualnog, grupnog i u paru. Poseban akcenat stavljen je na timski rad i interakciju između učenika s ciljem da se lakše usvaja strani jezik i da se razvijaju komunikativne kompetencije.

Ono što udžbenik OVERTHEMOON 6  čini posebnim jeste priča i likovi u njoj. Kroz udžbenik se prate dogodovštine četvoro dece (OliverLark, RobinWoods, LucyRivers, AmberSummers) koja pohađaju internat u Engleskoj, direktorke internata (CynthiaFrost) i domara (LeeBurns), a svi tekstovi i dijalozi su, bilo da je reč o onima namenjenim čitanju, slušanju ili vežbanju jezičkih funkcija, povezani i čine logičnu celinu. Stiče se utisak da učenici prate delove romana koji odiše misterijom i neizvesnošću budući da se često tekstovi i dijalozi prekidaju kada je najzanimljivije, što svakako može da podstakne interesovanje i motivaciju učenika kroz iščekivanje nastavka priče.

Osim zabavnog karaktera tekstova i dijaloga proisteklog iz ovakve postavke i maštovitih ilustracija koje motivišu i podstiču učenike da uče engleski jezik, udžbenik obiluje i savremenim tekstovima sa korisnim i zanimljivim informacijama koje doprinose unapređenju njihove opšte kulture.

S obzirom na to da učenje stranog jezika podrazumeva i upoznavanje kulture i običaja govornog područja čiji jezik se uči, svaka lekcija sadrži poseban odeljak gde učenici mogu saznati više o zemljama u kojima se govori engleski jezik, ali i o drugim kulturama.

Ono što će učenicima nesumnjivo predstavljati zadovoljstvo jesu zabavne aktivnosti (FunPage) nakon svake druge lekcije, koje obiluju zagonetkama, šalama, ukrštenicama, igrama, logičkim zadacima i drugim interaktivnim aktivnostima.

Udžbenički komplet OVERTHEMOON 6 ima čvrstu i jasnu strukturu u kojoj su svi elementi jezika logički povezani i proizlaze jedan iz drugog. To će vam omogućiti da uz malo pripreme i uz pozitivan pristup motivišete svoje učenike i pripremite ih za upotrebu jezika u realnim životnim situacijama.

 

 

KAKO SE PRIPREMITI ZA MALU MATURU: EDUKIN PROGRAM

Svake godine osmaci u Srbiji brinu zbog završnog ispita. Njihovu brigu dele  roditelji i nastavnici koji predaju završnim razredima osnovne škole. Za đake je ovo mali ispit zrelosti i prvo suočavanje sa izborom u kom će se pravcu kretati njihova dalja profesionalna interesovanja. Strepnja hoće li se uspeti sa upisom u željenu školu predstavlja stres za roditelje i decu.

Završni ispit tako često postaje veći i strašniji u zabrinutoj fantaziji roditelja i đaka nego u realnosti. Ključ za rasterećenje ovog pomalo mučnog iščekivanja je blagovremena priprema. Kako će probni završni ispit biti organizovan već 7. i 8. aprila, a sadašnji osmaci malu maturu polažu 14, 15. i 16. juna–kraj zimskog raspusta predstavlja pravo vreme za otpočinjanje blagovremene pripreme za malu maturu.

Read more

PRIPREMITE SE ZA MALU MATURU – DIGITALNO

Među ovogodišnjim izlagačima na sajmu koji prati Međunarodnu konferenciju „Nove tehnologije u obrazovanju“ našla se i izdavačka kuća Eduka iz Beograda koja je predstavila svoj program elektronskih dodataka uz udžbenike. Na ovom značajnom događaju, koji se organizuje četvrti put zaredom, nastavni kadar ima priliku da se upozna sa mogućnostima koje pružaju nove tehnologije.
Read more

Konferencija Nove tehnologije u obrazovanju

Izdavačka kuća Eduka se nedavno po prvi put predstavila na Konferenciji Nove tehnologije u obrazovanju u organizaciji Britanskog saveta.

Sajam koji je pratio Konferenciju je bio jedinstvena prilika da Eduka predstavi sve ono na čemu je vredno radila u proteklom periodu.

Edukin obrazovni portal za učenike, nastavnike, direktore i stručne saradnike svojim sadržajima pruža svojevrsnu pomoć u radu svima koji na bilo koji način koriste Edukine udžbenike. To je mesto na kom se sabiraju primeri dobre nastavne prakse sa inovativnim idejama za rad u učionici i predstavlja podršku razvoju učenika i nastavnika, ali i direktora i stručnih saradnika u školama.

Izdanja Jespera Jula u Edukinoj biblioteci “Pedagoška raskršća”

IZDANjA JESPERA JULA U EDUKINOJ BIBLIOTECI PEDAGOŠKA RASKRŠĆA“

Jesper Jul je poznati danski terapeut i autor brojnih knjiga koje se bave problemom roditeljstva. Već gotovo dve decenije Jul radi na formulisanju novih paradigmi u vaspitanju dece i roditeljstvu, unapređujući načine podrške dečjem razvoju i socijalizaciji. Njegov osnovni cilj je da inspiriše, podrži i pomogne roditeljima i zaposlenima u obrazovanju kako bi nove generacije dece odrasle socijalno i mentalno zdrave, nudeći tako alternativu autoritarnim modelima kojima su deca često bila izložena u prošlosti.
Read more

Dodatna nastavna sredstva iz engleskog jezika

DODATNA NASTAVNA SREDSTVA IZ ENGLESKOG JEZIKA

,,Gramatika Slađane Tanasijević predstavlja poduhvat, jer je to prva gramatika engleskog jezika u našoj sredini posle skoro 40 godina od objavljivanja Gramatike Ljubice Popović i Vere Mirić. Mnoge gramatike, sem pomenute, nisu zadovoljavale pedagoške kriterijume pored naučnih. Pisana odličnim srpskim jezikom, jednostavnim stilom, Gramatika se svom čitaocu obraća prisnim tonom poput dobrog nastavnika u učionici.‘‘

Recenzent prof. dr Smiljka Stojanović, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu
Read more

Edukini materijali za pripremanje završnog ispita

EDUKINI MATERIJALI ZA PRIPREMANjE ZAVRŠNOG ISPITA

Svake godine hiljade učenika završava osnovne škole u Srbiji i odlučuje o daljem obrazovnom usmerenju. Ovo se doživljava kao veliki korak u životu  deteta i često predstavlja izvor brige kako za učenike, tako i za roditelje i nastavnike koji ulažu napor da decu što bolje pripreme za završni ispit.

Otuda je prisutna velika potreba za izvorima koji će omogućiti valjanu pripremu. Eduka unazad nekoliko godina razvija ovaj vid materijala za kojima potražnja svake godine raste.
Read more

O biblioteci „Pedagoška raskršća“

O biblioteci „Pedagoška raskršća“

 

Jedan od najvažnijih stručnih projekata izdavačke kuće Eduka je na našem tržištu jedinstvena biblioteka „Pedagoška raskršća“ u kojoj se objavljuju naslovi iz primenjene pedagogije i filozofije obrazovanja. Osmišljavajući ovu biblioteku Eduka se veoma visoko pozicionirala kao izdavač stručne pedagoške literature koja u značajnoj meri nedostaje u našoj sredini.

Svetski bestseleri vrhunskih stručnjaka, koji nam pomažu da razrešimo nedoumice vezane za modele vaspitanja dece, najbolje postupanje u učionici, te najuspešniji rad sa decom u inkluzivnoj školi ili decom koja ispoljavaju probleme u ponašanju – veoma su traženi. Nastavnički poziv podrazumeva stalne izazove koji upućuju na neprekidno stručno usavršavanje, i mnogi naslovi ove biblioteke služe upravo tome.
Read more