ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИЦИ – СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ЗА ГИМНАЗИЈЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Одобрени дигитални уџбеници на Мозаик платформи бесплатно доступни свим наставницима и ученицима

ПРВИ РАЗРЕД

Дигитални уџбеник Читанка за први разред

 • Садржински у потпуности одговара штампаном уџбенику, у који су интерполирани мултимедијални, видео и аудио садржаји, 3Д анимације, галерије слика и тестови.
 • Сваки сегмент текста (нарочито дефиниције, питања, задатке и синтезе) наставник може да прикаже издвојено и увећано.
 • Постојеће илустрације додатно су обогаћене галеријама слика, којима се подиже опсег и ниво функционалног образовног садржаја у вези са биобиблиографијом писца, рукописима, првим издањима дела и чувеним илустрацијама односно књижевним мотивима у ликовним уметностима, са значајним листовима и часописима.
 • Осим са ликовним уметностима, изразита је корелација са наставом историје, са музичком и сценском уметношћу и где год је то било могуће доступни су видео и аудио садржаји, или се упућује на одговарајуће линкове које, у договору са наставником, ученик може да активира.
 • Изузетне ЗД анимације омогућавају ученицима да сагледају културу старог света, средњег века и хуманизма и ренесансе, од античких богова и првих позоришта до Шекспировог Глоб театра.
 • Кратки тестови ученицима пружају прилику за самоевалуацију, а помоћу доступних алатки наставник може самостално да сагласно акуелним наставним потребама креира додатне задатке, тестове и занимљиве игре.

 

Дигитални уџбеник Српски језик за први разред

 • Садржински у потпуности одговара штампаном уџбенику, у који су интерполирани, колико сама природа садржаја уџбеника допушта, одређени мултимедијални, видео и аудио садржаји, 3Д анимације (нпр. говорних органа, настајања гласа), галерије слика и тестови.
 • Сваки сегмент текста, нарочито дефиниције, задатке и синтезе, наставник може да прикаже издвојено и увећано.
 • Кратки тестови ученицима пружају прилику за самоевалуацију, а помоћу доступних алатки наставник може самостално да сходно акуелним наставним потребама креира додатне задатке, тестове и занимљиве игре.

 

ДРУГИ РАЗРЕД одобрени уџбеници

ЧИТАНКА И ГРАМАТИКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД

 

У ПРИПРЕМИ

УЏБЕНИК ПСИХОЛОГИЈЕ за други разред гимназије и други и трећи разред подручја рада економија, право и администрација

НОВИ ЕДУКИН КОМПЛЕТ УЏБЕНИКА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Ауторски и уреднички тим Едуке припремиo је нови комплет уџбеника из српског језика за четврти разред. Комплет се састоји из ЧИТАНКЕ, ПОУКА О ЈЕЗИКУ и РАДНЕ СВЕСКЕ. Према основним методичким опредељењима ови уџбеници се надовезују на наше уџбенике за претходне разреде. То значи да су вођени идејом о снажној унутарпредметној корелацији у којој се преплићу настава књижевности, језика и језичке културе.

Текстови у Читанци повезани су према тематско-мотивском принципу. Прати их богата методичка апаратура, више него довољна за ваљану организацију часа или рад код куће. Питања су позиционирана на маргину поред књижевног текста, тако да је ученику одмах јасно на који део текста се односе. Поред развијене мреже књижевних појмова, које се ученици непрекидно подсећају у одељку „Учимо и подсећамо се“, Читанка садржи одељке „Задаци из мале школе писања“ – који ученицима помажу да артикулишу различите вештине везане за писмено изражавање, те одељак „Повежи“ – који им омогућава да успоставе корелацију са садржајима других предмета и области свакодневног живота. Као и у претходним разредима, и у овом уџбенику заступљен је одељак који активира дететово лично искуство повезано са обрађиваним књижевним текстом: „А шта ти кажеш о“. Сваки текст започиње мотивационом препоруком неког наслова обрађиваног писца и подстицањем ученика да наслов потражи у својој библиотеци, са позивом „Читај више!“.

Питања су најконкретније везана за обрађивани текст, ученика враћају тексту и уче га да у њему тражи одговоре. Одељци у којима се подстиче уочавање корелације препуни су занимљивости из историје културе, сликарства, науке, па подстичу радозналост и даље истраживање различитих тема. Свако поглавље завршава се графички прегледном систематизацијом, а на крају Читанке налази се подела књижевности којом ученици треба да владају на крају првог циклуса образовања. Читанка, у складу са новим захтевима програма, издваја личности значајних жена – па се на крају сваког поглавља афирмишу сликарке, научнице, аритекте, лекарке, књижевнице.

Поуке о језику дате су прегледно, са великим бројем функционалних вежбања. Након понављања и проширивања садржаја из претходних разреда везаних за врсте речи, у Поукама је детаљно и прегледно обрађена служба речи у реченици. Као и у случају Читанке, и у овом уџбенику заступљени су „Задаци из мале школе писања“ који функционализују и повезују граматичка и правописна знања са вештинама из културе изражавања.

На крају уџбеника налази се одељак „Припремамо се за пети разред“ у ком је дат кратак репетиторијум свих садржаја из језика којим ученик треба да влада на крају првог циклуса образовања.

Радна свеска представља квалитетну допуну основним уџбеницима. Акценат је стављен на утврђивање садржаја из језика, правописа и језичке културе. Књижевност је заступљена кроз обраду дела из лектире и одломака из дужих дела – романа за децу. Ови делови употпуњавају сродне делове Читанке и уводе ученике у праћење лектире и одговарајући рад на дужем тексту. На крају Радне свеске дат је кратак подсетник за самооцењивање сопственог напретка из области језика, књижевности и језичке културе. Такође, свака лекција и у Поукама о језику и у Радној свесци праћена је табелом са исходима која ученику треба да помогне да прати сопствени напредак.

Овај исцрпни уџбенички комплет, који је урадио ауторски тим опробаних методичара и практичара (др Нада Тодоров, др Моња Јовић, Ивана Јухас, Јасна Игњатовић, Стеванија Кеча), представљаће подршку наставнику али и велику помоћ ученику – не само да успешно савлада садржаје четвртог разреда већ и да се припреми за изазове који га чекају у даљем школовању.  Поред тога, он представља разигран и занимљив водич кроз свет књижевности и језика, подстичући радозналост и креативност и код наставника и код ученика.

Комплет је праћен дигиталним верзијама на престижној Мозаик платформи, обогаћен великим бројем мултимедијалних садржаја и интерактивних задатака.

Делове уџбеника можете погледати пратећи следеће линкове:

http://www.eduka.rs/upload/document/2020/NL/citanka4deo.pdf

http://www.eduka.rs/upload/document/2020/NL/pouke4deo.pdf

http://www.eduka.rs/upload/document/2020/NL/srpski4rsdeo.pdf

НОВИ ОДОБРЕНИ ЕДУКИН УЏБЕНИК ИЗ ФИЗИКЕ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Уџбеник ФИЗИКА 8, ауторке Наде Станчић

Интегрални део уџбеника чине:

 • збирка задатака и
 • приручник лабораторијских вежби.

Наставно градиво систематизовано је и дидактички обликовано тако да ученику омогући:

 • самостално индивидуално и кооперативно конструисање физичких појмова и њихово повезивање у систем;
 • самостално индивидуално и кооперативно извођење једноставних експеримената средствима из домаћег и школског окружења;
 • упознавање и сталну примену методологије саобразно методологији истраживања у физици;
 • поређење сопствених мисаоних, емпиријских и експерименталних запажања и закључака са запажањима и закључцима релевантних физичара;
 • стално преиспитивање разумевања градива;
 • стално утврђивање и проверу знања.

Наставни садржаји су изложени јасно и прегледно, а методичка апаратура функционално усмерена на остваривање предвиђених исхода. Успоставља унутарпредметну и међупредметну корелацију, акцентује повезивање физичких појава са животном стварношћу и са другим наукама и дисциплинама у савременом свету, као и систематизацију знања неопходног на завршном испиту и у даљем школовању. Посебну вредност представља и настојање ауторке да подстицајно осмишљеним захтевима и налозима код ученика развија и негује интересовање за истраживања у области физике и њој сродних наука и дисциплина.

Уџбеник прати и дигитално издање на Мозаик платформи.

Део уџбеника можете погледати пратећи следећи линк:

http://www.eduka.rs/upload/document/2020/NL/fizika8deo.pdf

Срдачан поздрав из Едуке!

НОВИ ЕДУКИН УЏБЕНИК ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Биологија за 8 разред, УЏБЕНИК

Ауторке: Весна Милетић, Душица Комановић

 • Едукин уџбеник Биологија за 8. разред прати нови Програм наставе и учења и омогућава постизање исхода који су прописани за овај разред. По концепцији и дизајну уџбеник је савремен, интерактиван, занимљив и примерен узрасту.
 • Богато дугогодишње наставничко искуство ауторки функционално је примењено на тексту уџбеника успостављањем чврсте везе са контекстом рада у учионици, у прилагођавању садржаја ритму и дужини часа.
 • Основно градиво је, као и у претходним разредима, подељено у пет области: Јединство грађе и функције као основа живота, Човек и здравље, Порекло и разноврсност живота, Наслеђивање и еволуција и Живот у екосистему.
 • Основни текст је поткрепљен сегментом Занимљива биологија, који садржи низ примера, чињеница и идеја које олакшавају усвајање знања, буде љубав према природи и радозналост да се открива даље те пружа могућност ученику да употпуни своја знања.
 • Одељак Биолози истраживачи подстиче ученике да кроз вежбе, пројекте, дебате и акције развију функционална знања и унапреде интеракцију са другим ученицима. Утиче позитивно на социјализацију, ствара осећај одговорности за успех групе, а ученике мотивишу да откривају нове путеве сазнања.
 • Уџбеник помаже ученицима да науче како се учи, да напредују у учењу сопственим темпом, да развијају унутрашњу мотивацију (потребу за сазнавањем) и иницијативу, да развијају вештину комуникације, аргументовани дијалог, толерантно понашање и солидарност.
 • Сегмент Биолози креативци отвара могућност повезивања наставних садржаја биологије са садржајима осталих предмета: српским језиком, ликовном културом, техником и технологијом, информатиком… Од ученика се тражи да нацртају стрип, направе моделе, искористе материјал за рециклажу.
 • На крају сваке лекције налази се сегмент Биолошке мозгалице, са задацима подељеним и обележеним на три нивоа знања, који ученицима омогућавају проверу наученог односно самоевалуацију. У ту сврху доследно су кроз уџбеник креирани и налози Биолози паметнице (садржи сажете чињенице из лекције), Разумеш ли? (питања за сажету репродукцију знања), Брзо и кратко, учи се лако (мапе ума за брже и лакше учење на визуелан начин). Важни појмови односно кључне речи такође су посебно истакнути поред основног текста.
 • Вертикално унутарпредметно (али и међупредметно) повезивање наставних садржаја омогућава и дидактички елемент Поглед уназад на крају сваке лекције. Од ученика се захтева да се подсете наставних садржаја из ранијих разреда или из других предмета, што ће допринети лакшем савладавању градива актуелне лекције. Тиме се знања унутар предмета надограђују, а затим води ка међупредметном повезивању.
 • У припреми је и дигитални уџбеник на Mozaik платформи.

Биологија за 8 разред, РАДНА СВЕСКА

 • Радна свеска прати градиво уџбеника, садржи 10 до 12 различитих задатака у свакој лекцији, као и задатак Забави се и утврди своје знање.
 • Поред задатака подељених и обележених на три нивоа знања, постоје и два задатка за ИОП1 и ИОП2, као и по два задатка истраживачког типа за надарене ученике који наставу прате по ИОП-у 3.
 • Задаци су урађени тако да имају налоге различитог типа: допуни реченицу, повежи појмове, обележи слику, упиши у табелу, заокружи Т или Н, објасни…
 • Садржи и пажљиво пробране текстове који објашњавају неки биолошки појам или чињеницу, актуелне у свакодневном животу или садрже занимљивости из света биологије. Испод текста су и питања која проверавају разумевање прочитаног.
 • Успостављена је корелација са другим предметима (српским језиком, ликовном културом, географијом, математиком).
 • Ученике ће забавити ребуси, осмосмерке, игре асоцијација и друге креативне игре. Мини-пројекат посебно ангажује знања и умења ученика, који самостално може да изабере да ли ће га урадити код куће или у школи, индивидуално или групно.
 • Радну свеску прате Решења задатака.

Биологија за 8 разред, КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ

 •  Контролни задаци за ученике по областима у 2 групе садрже по 10 питања на три нивоа знања.
 • Креирани су као помоћ наставницима при изради четрдесетпетоминутне провере знања.
 • На крају сваког теста налази се и бодовна скала, тако да и сами ученици имају увид у начин бодовање задатака према тежини.
 • Тестови садрже и Решења.

Биологија за 8 разред, МЕТОДИЧКИ ПРИРУЧНИК

 •  Уџбеник, Радну свеску, Контролне задатке и дигитални уџбеник на Мозаик платформи прати свеобухватни Методички приручник који су креаирале ауторке уџбеничког комплета.
 • Поред глобалних, оперативних планова и дневних припрема, свакој лекцији прикључени су наставни листићи у којима се налазе додатне вежбе, питања, занимљивости.
 • Методички приручник нуди и иницијални тест, тестове по стандардима и тестове за ученичку самопроцену.
 • Уврштена су и 4 теста за проверу знања са бодовањем и скалом за оцењивање.

Део уџбеника можете прелистати пратећи следећи линк

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/biologija_8_deo

ЕДУКИНИ УЏБЕНИЦИ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ОД ПЕТОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Едукини уџбеници из српског језика су већ готово двадесет година добро познати учитељима у Србији, који их годинама радо користе у настави. Програмом од петог до осмог разреда кућа је почела да се бави пре десет година, пратећи промене у образовним визијама Министарства просвете, све до најновијих промена у наставним плановима и програмима. Едукине предметне уреднице, др Јелена Журић и др Моња Јовић, развијале су током година посебан поглед на то како треба да изгледа ваљан комплет уџбеника из књижевности и језика: шта он треба да понуди наставнику, а шта ученику.

У том смислу, један од најважнијих одлика Едукиних комплета произилази из става да сви делови уџбеничког комплета – читанка, граматика и радна свеска – чврсто и доследно треба да буду повезани према темељном принципу унутарпредметне корелације. Садржаји из области књижевности укључују и разматрање језичких појава, као што се језичкa правила у граматици тумаче најпре на књижевним лингвометодичким предлошцима. Сходно томе је и  водич кроз области Едукиних уџбеника граматике увек писац: Јован Јовановвић Змај (у петом разреду), Исидора Секулић (у шестом), Бранислав Нушић (у седмом) а Доситеј Обрадовић и Вук Караџић (у осмом разреду). Повезивање области књижевности, језика и језичке културе доприноси томе да ученици постигну планиране исходе и компетенције учења, али и да развијају и трајно негују љубав према читању и култури говора и писменог изражавања.

Даље, најважнији методички налози треба да буду концентрисани на подстицање критичког мишљења и на ослобађање стваралачког потенцијала ученика. Пред ученицима је увек истакнута могућност избора истраживачких и креативних задатака, што наставницима отвара разнолика поља за интегративну, мултидисциплинарну или пројектну наставу.

На ова два темељна принципа изграђени су сви Едукини уџбеници књижевности и језика, од скора доступни и у дигиталном издању. Дигитални уџбеници су обогаћени, осим великим бројем задатака и тестова, и додатним визуелним и акустичким садржајима (видеом, 3Д анимацијама, музичким композицијама, галеријама слика) погодним и за корелативне и интердисциплинарне приступе у настави језика и књижевности.

У описаном духу обликовани су и нови уџбеници за осми разред, који ће бити доступни од наредне школске године.

Читанка за осми разред носи наслов Магија читања  и у прстенастој композицији обухвата, осим текстова из обавезног програма школске и домаће лектире, и већину текстова из изборног програма. Прво и последње поглавље носе наслов Магија књиге и заправо представљају пролог и епилог: уџбеник почиње есејима о важности књиге и читања, а завршава се текстовима који ученицима омогућавају да испоље своје аналитичке, истраживачке и стваралачке способности. Сваки књижевни текст прати пажљиво осмишљена методичка апаратура која поступно води ученика од разумевања прочитаног до тумачења књижевног дела.

Велики број предложених задатака отвара могућности за индивидуални и групни рад, за унутарпредметне и међупредметне корелације, интердисциплинарне приступе и пројектну наставу. Пажљиво изабрани ликовно-графички прилози кореспондирају са књижевним текстовима, њихова улога је сазнајна, образовна, али и надахњујућа. Истакнута је повезаност књижевности са другим уметностима и усмерена тако да негује и развија првенствено естетичке компетенције и потребу ученика за стваралачким изражавањем.

Уџбеник Српски језик и језичка култура са вежбањима обухвата све садржаје предвиђене програмом, уз пажљиво одабране задатке за обнављање, утврђивање и систематизацију наставних садржаја. Водичи кроз уџбеник су Доситеј Обрадовић и Вук Караџић: осим у првом поглављу, посвећеном историји језика, у ком је више пажње посвећено њиховом раду – они остају до краја уџбеника присутни у изабраним цитатима, важним за разумевање језика и културе усменог и писменог изражавања.

Уџбеник је знатним делом конципиран и као својеврсни репетиторијум наставних садржаја усвојених у претходним разредима (фонетика, морфологија, синтакса), уз назнаке да следи обнављање, систематизација – што је погодно да се на самом часу ученици уз помоћ табеларних и других графичких приказа подсете основних правила и примене их на одабраним вежбама и задацима. У целини, сви методички налози подстичу ученике на богаћење речника, развијање језичког осећања и способности ваљаног усменог

Радна свеска у потпуности кореспондира са наставним садржајима обухваћеним читанком и граматиком, прегледно их систематизујући по областима и кроз разнолике типове задатака. Повезује и обједињује у унутарпредметној корелацији све садржаје потребне и неопходне за остваривање предвиђених исхода и за припремање ученика за завршни испит.

Настава књижевности и језика представља темељ разумевања свих других области и предмета изучавања. Ученик који ваљано влада језичким вештинама, разуме прочитано и уме да се артикулисано изрази – те ће вештине користити у савладавању свих других вештина и знања. За наставника књижевности и језика велики је изазов спроводити тако захтевне циљеве имајући на располагању изнимно мали број часова.

Отуда је подршка настави у виду квалитетно обликованог уџбеничког комплета више него драгоцена.

Делове уџбеника можете прелистати пратећи следеће линкове:

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/_d0_a1_d1_80_d0_bf_d1_81_d0_ba_d0_b8_20_d1_98_d0_b

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/srpski_20jezik_20gramatika_208_20123-138

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/radna_20sveska_208_2064-71

 

 

НОВИ УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТИ ЗА ТЕХНИКУ И ТЕХНОЛОГИЈУ ЗА 7. И 8. РАЗРЕД

Едука са поносом представља нове уџбеничке комплете из технике и технологије за 7. и 8. разред иза којих стоји наставнички и ауторски рад Зорана Лапчевића. Уџбеници су савремени, једноставни за разумевање и прате актуелни Програм наставе и учења овог предмета.
Аутор је посветио изузетну пажњу како текстуалном тако и визуелном елементу олакшавајући на тај начин ученицима изучавање наставног градива и осмишљавајући га тако да ученика подстакне на савладавање најновијег алгоритамског и предузетничког начина размишљања и решавања проблема.
Појмови су прецизно појашњени, а илустрације, фотографије, цртежи и текстови којима обилује уџбеник пружају прегледан и функционалан визуелни доживљај. Ученици добијају могућност да на занимљив али и њима примерен начин уче о технологијама те да једнога дана заиста и пожеле да се њима и професионално баве.
Уџбеници ученика воде кроз форму подсећања на претходно реализовано наставно градиво, дајући му савете и препоруке за даљи рад, а за оне који желе да знају више аутор је обезбедио квалитетне материјале и у виду линкова на интернету како би олакшао сналажење и реализацију жељеног, те проширио ученикова сазнања. Нарочито су подстицајни предлози како би нешто могло да се самостално уради, пропраћени одговарајућим вежбама и питањима те систематизацијом на крају.
Уџбенике прати конструкторски материјал који представља не само избор материјала неопходних за извођење практичних радова, већ и цртеже и упутства, нарочито важне у погледу економичног коришћења у циљу израде више модела и макета, како у току редовне наставе, тако и часова слободних активности. Цртежи модела и макета у упутству не обавезују ученике на израду, већ им са понуђеним материјалима пружају могућност да у потпуности искажу своју креативност, маштовитост и стваралачку способност тако што ће осмислити модел/макету по сопственој замисли.
У току реализације практичних радова код ученика се подстиче и критички дух, важан приликом даљег процеса наставе и учења и развоја ученика. Користећи се овим конструкторским материјалом ученици могу да одлуче да ли ће радити самостално, у пару или групи, чиме се подстиче осећај заједништва. Кроз тимски рад се долази до још бољих идејних решења, што је врло важно у овом наставном предмету.
Аутор поручује да постоји могућност израде радова од преосталог материјала у слободном времену ученика у циљу постизања креативности, стваралачког духа и самосталности. Комплет за конструкторско моделовање пружа могућност ученицима да додатно унапреде предузетничке вештине.
Ови одлично обликовани наставни материјали написани су од стране аутора иза ког стоји дугогодишње педагошко и наставничко искуство и биће драгоцен савезник у учионици.

Делове уџбеника можете погледати пратећи следеће линкове:
https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/tit7_20deo
https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/tit8_20deo

НОВИ ЕДУКИН УЏБЕНИК ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Са великим задовољством најављујемо нови уџбеник из математике наше дугогодишње ауторке Софије Зарупски. Уџбеник на изузетан начин одговара на изазове планираних исхода и садржаја реформисаног наставног плана и програма. Овај јасно структурурани материјал подређен је учениковим потребама и подељен на два дела, 4а и 4б.
Тематске целине имају јасну структуру и свака је обележена различитом бојом ради лакшег сналажења. На почетку сваке тематске целине најавном страном ученици се упућују на то који ће се садржаји учити.
Структура уџбеника уважава методику предмета, тако да су на почетку наставе целине садржаји намењени понављању раније учених садржаја који су неопходни за усвајање новог градива. Затим следе садржаји намењени учењу нових садржаја, увежбавање истих и провери наученог. На крају сваке теме је дата систематизација, Сад знам много више, кроз најзанимљивији и систематично одабран низ примера.
Лекције су систематично урађене а задаци за вежбање су дати по нивоима (основни, средњи и напредни). Водило се рачуна да задаци буду тематски осмишљени, реално изводљиви, јасно формулисани, недвосмислени, функционални и да афирмишу различите методе и стилове учења.
У уџбенику су осмишљени задаци и за групни рад и за рад у пару, чиме се омогућава да у настави буду заступљени различити облици рада.
На крају уџбеника су дата решења тежих задатака.
Особеност уџбеника јесте да брижљиво одабраним задацима подстичу и развијају функционална знања. Решавајући задатке ученици увиђају примену математичког знања у свакодневом животу. Још једна од особености уџбеника јесте одлично уклопљена корелација са садржајем других предмета, чиме се постиже да знања буду трајнија и утемељенија, а сам приступ учењу занимљивији. Такође, подстиче се истраживачки приступ те се ученици упућују на различите изворе знања како би дошли до тражених података која су им неопходна за решавање задатака. Садржаји појединих задатака су усмерени ка буђењу еколошке свести.
Рукопис обилује занимљивим илустрацијама: сликама, графиконима, шемама, које су примерене узрасту ученика четвртог разреда и функционално повезане са садржајем.
Концепт уџбеника јесте да се ученицима приближе математички садржаји кроз задатке који су провокативни, нешаблонски и захтевају проблемски начин размишљања како би се дошло до решења, као на пример у задацима Чик израчунај.
Математика 4 ауторке Софије Зарупски је усмерена на развијање дивергентног мишљења, решавање како теоријских тако и практичних проблема, акцентујући важност примене математичких знања у свакодневном животу.
Да бисте прелистали одређене садржаје уџбеника потребно је да кликнете на дати линк.
https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/mat_204a_20deo

УПОЗНАЈТЕ НОВИ ЕДУКИН УЏБЕНИК ГЕОГРАФИЈЕ ЗА 8. РАЗРЕД, Ауторка: Кристина Ђорђевић

Едука са задовољством представља нови прегледни уџбеник географије за осми разред, креиран да буде сигуран савезник ученику и наставнику, олакшавајући изазове предмета на овом узрасту.

Уџбеник у потпуности прати нови програм наставе и учења кроз шест тематских целина: Географски положај, границе и величина територије Републике Србије; Физичко-географске одлике Републике Србије; Друштвено-географске одлике Републике Србије; Природна и културна баштина Републике Србије; Географија завичаја и Срби у региону и дијаспори.

Основни текст одговара узрасту ученика и има оптималну количину садржаја да би се остварили исходи и циљеви предмета. У садржају је очигледна вертикална повезаност у оквиру наставног предмета, али и хоризонтална повезаност са другим наставним предметима.

Уз основни текст, уџбеник је опремљен прегледном и функционалном дидактичко-методичком апаратуром, са следећим елементима:

 • Да се подсетимо – ученик се упућује на претходно стечена знања, која ће му помоћи да боље схвати ново градиво и да повеже знања стечена у оквиру других наставних предмета.
 • Кључне речи – упућују у садржај наставне јединице.
 • Непознате речи – њиховим истицањем ученик усваја стручне термине, али и обогаћује речник и стиче општу културу.
 • Занимљивости – побуђују радозналост ученика, подстичу га да развија своја интересовања и да истражује, да осим о географским садржајима допуни знања и из опште културе.
 • Информиши се – упућивање ученика на литературу и на интернетске изворе како би се развијале и неговале заинтересованост  и пракса за коришћење других извора знања и самостална истраживања.
 • Питања и задаци – налазе се на крају сваке наставне јединице и омогућавају ученику да усвојено знање обнови, да трајно усвоји градиво, и да самостално процени успешност  у савладавању наставних садржаја.
 • Научили смо – на крају сваке теме дата је систематизација градива у виду резимеа, што ученику помаже да развија логичко размишљање и систематичност у учењу.

Пројектни задаци дају посебан квалитет уџбенику, зато што код ученика буде радозналост, самосталност у истраживању и посвећеност истраживачком учењу. Теме за презентацију унапређују информатичку писменост и подстичу тимски дух, односно рад у групи. Упућивање на одабране сајтове на крају сваке наставне јединице сигуран је путоказ који помаже ученику да се снађе у обиљу разних информација.

У уџбенику су пажљиво биране фотографије, чија је сврха да основни садржај оживе и истакну специфичности, али и лепоту географских појава и одлика наше земље. Графикони, табеле, карте, клима-дијаграми, статистички дијаграми омогућују активно учење, поређење појмова, логичко закључивање и размишљање, учење са разумевањем и трајност стицања знања. На крају сваке теме су и неме карте, које служе да се примени научено и да се лакше савлада градиво.

Систематизацију и утврђивање стечених знања омогућава тест на крају сваког поглавља. Тако уџбеник не само што у потпуности пружа знања предвиђена наставним садржајима него је истовремено и радни уџбеник, у који је функционално уклопљена радна свеска, што ће олакшати наставницима свеобухватнију припрему за час и остваривање предвиђених исхода.

Уџбеник је написан са циљем да оствари исходе и задатак предмета, да мотивише и инспирише ученика у трагању за новим сазнањима, и развије љубав према сопственој домовини.

Део уџбеника можете прелистати пратећи следећи линк:

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/pdf_20file_20deo

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЧАС ЗА УГЛЕД 6 (2020)

                          Драге колегинице и колеге,

                   Са великим задовољством обавештавамо вас да је Едукин конкурс ЧАС ЗА УГЛЕД 6 успешно приведен крају.

                   Извињавамо вам се због тога што се на објављивање резултата чекало дуже од предвиђеног рока. Захваљујемо вам на стрпљењу и разумевању. И иначе сложен процес прегледања и вредновања пристиглих радова додатно је компликован ванредним околностима у којима (сви ми) радимо. Надамо се да ћете разумети нашу потребу да радимо приљежно и савесно: уз све предвиђене и непредвиђене објективне околности, заиста је требало и додатног времена како би се прегледању пристиглих радова и доношењу одлука посветила достојна пажња.

Нажалост, ове године је, из разумљивих разлога, изостала и промоција зборника ЧАС ЗА УГЛЕД 6, планирана за Школски дан на Београдском међународном сајму књига. Зборнике ћемо ипак представити у догледно време – уживо, или онлајн, у зависности од могућности којима будемо располагали. Пратите нас на Едукином сајту и порталу, на Фејсбуку и Инстаграму – где ћемо објављивати даље информације и где ће бити постављена електронска издања зборника.

Свима вама од свег срца захваљујемо на учешћу, добитницима награда честитамо – и све вас позивамо да и убудуће учествујете на нашим конкурсима и да са нама сарађујете.

У Београду,                                                                    Срдачно и с поштовањем,

2. новембра 2020.                                                                 Уреднички тим Едуке

 

НАГРАЂЕНИ РАДОВИ

РАЗРЕДНА НАСТАВА

 1. Прва награда

Марија Којић, „Новац”, први разред; ОШ ,,Мирослав Антићʺ, Београд

 1. Друга награда

Миа Кришановић, „Мрав добра срца”, четврти разред; ОШ ,,Бранко Ћопић”, Видиковачки венац, Београд

 1. Трећа награда

Ђурђица Стојковић, ,,Домовина се брани лепотом и чашћу и знањем”, четврти разред; ОШ ,,Јован Поповић” Сусек, издвојено одељење у Баноштору

 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

 1. Прва награда

Весна Андрејевић и Јелена Ћетковић, ,,Мој отац трамвај вози”, Александар Вучо, пети разред;  ОШ ,,Стеван Синђелићʺ из Каменице, Ниш и ОШ ,,Карађорђе” Матејевац, Ниш

 1. Друга награда

Јелена Мркић и Татјана Тајдић, Вилијем Шекспир „Ромео и Јулија“/Life and kulture: William Shakespeare „Romeo and Juliet“, осми разред; ОШ „Моша Пијаде”, Иваново

 1. Трећа награда

Сања Парезановић, „Јединство грађе и функције као основа живота”, пети разред, ОШ „Петар Лековић”, Пожега

 

Награде се састоје у новчаном износу и дипломи: за прво место 35 000, за друго – 25 000 и за треће – 15 000 динара, у разредној и у предметној настави.

Свим колегиницима и колегама чији су радови уврштени у зборнике ЧАС ЗА УГЛЕД 6 додељује се похвалница – као посебно признање за запажено учешће на конкурсу.

 

СПИСАК РАДОВА ЗА ЗБОРНИК РАЗРЕДНА НАСТАВА

ПРВИ РАЗРЕД

 1. Александра Филиповић, Северне занимљивости, 1. разред; Основна школа „Црњански”, Јагодина;
 2. Марија Којић, Новац, 1. разред; ОШ ,,Мирослав Антић”,Београд;
 3. Биљана Ристовић, Ивана Миленковић и Александра Ивезић – Биљке свуда око мене, 1. разред; ОШ ,,Иво Андрић”, Београд, Раковица;
 4. Мирјана Боторић, Шума – биљке и животиње, 1. разред; Основна школа ,,Кирило Савић”, Ивањица;

ДРУГИ РАЗРЕД

 1. Љиљана Пејчић, Слово, глас, слово, реч, реченица, 2. разред; ОШ ,,Јован Аранђеловић” у Црвеној Реци;
 2. Љиљана Спасић, Азбука лепог понашања у природи, 2. разред; ОШ „Коста Стаменковић”, Српски Милетић;
 3. Тијана Милисављевић, Дигитална прича Мерење времена, 2. разред; ОШ „Први мај” Влајковци, Грашевци;
 4. Ивана Павковић, Одређивање непознатог броја (множење, дељење), 2. разред; OШ ,,Јован Дучић”;
 5. Аленка Орешчанин, Мапа за спас планете Земље, 2. разред; ОШ ,,Марија Трандафил” Ветерник;
 6. Наташа Глигић, „Бајка о рибару и рибици”, 2. разред; ОШ ,,Жарко Зрењанин”, Качарево;

ТРЕЋИ РАЗРЕД

 1. Сузана Мијаиловић, Чаробни свет Рака Кројача, 3. разред; Основна школа ,,Црњански”, Јагодина;

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

 1. Ђурђица Стојковић, Домовина се брани лепотом и чашћу и знањем, 4. разред; ОШ ,,Јован Поповић” Сусек, издвојено одељење у Баноштору;
 2. Јелена Живановић, Научили смо у четвртом разреду, 4. разред; ОШ ,,Мирослав Антић”, Београд, Чукурица;
 3. Миа Кришановић, „Мрав добра срца”, 4. разред; ОШ ,,Бранко Ћопић”, Видиковачки венац, Београд;
 4. Милица Антић и Миа Кришановић, Наелектриши се знањем, 4. разред; ОШ ,,Бранко Ћопић”, Видиковачки венац, Београд;
 5. Снежана Ковач, Воде – природна богатства Србије, 4. разред; ОШ ,,Петар Петровић Његош”, Врбас;
 6. Ненад Голубовић, „Чворак”, Иван Крилов, 4. разред; Основна школа ,,Владимир Перић Валтер”, Пријепоље;
 7. Звонимирка Јовичић, У дечјем свету, комбиновано одељење 3. и 4. разред; ОШ ,,Моша Пијаде” у Жагубици.

КОМБИНОВАНО ОДЕЉЕЊЕ

 1. Јелена Бабић, „Јежева кућица”, комбиновано одељење 1. и 3. разред;

 

СПИСАК РАДОВА ЗА ЗБОРНИК ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

ОСНОВНА ШКОЛА

Биологија

 1. Сања Парезановић, Јединство грађе и функције као основа живота, 5. разред, ОШ Петар Лековић, Пожега.

Физика

 1. Драган Голубовић, Агрегатна стања, чврсто стање, 7. разред, ОШ ,,8. октобар” и ,,Синиша Јанић” из Власотинца и одељењу за математичке таленте ОШ “Вук Караџић” у Лесковцу;
 2. Синиша Д. Ћулафић, Систематизација теме Магнетно поље, 8. разред, ОШ „Миша Стојковић” Гај, Ковин.

Француски језик

 1. Марко Груичић, Присвојни придеви и заједничке именице везане за породицу, 5. разред, ОШ ,,Вук Караџић” Кладово

Географија

 1. Иван Цветковић, Вулкани и земљотреси, 5. разред, ОШ ,,Јован Аранђеловић”, Црвена Река

Математика

 1. Јованка Свркота, Прости и сложени бројеви, 5. разред, Основна школа „Јован Поповић”, Нови Сад;
 2. Сања Ћеранић, Основне операције са целим бројевима, 6. разред, ОШ „Зага Маливук”, Крњача.

Српски језик

 1. Др Оливера Крупеж, Мотив колективног лика у „Сеобама” (тематска настава); Мотив сеобе у „Сеобама” (тематска настава), ОШ „Милица Павловић”, Чачак;
 2. Бојана Ракоњац, „Аги и Ема”, Игор Коларов или Петаци у улици Храстова, ОШ ,,Ђорђе Симеоновић” Подгорац;
 3. Лидија Ђоковић, Јасминка Петровић: Бонтон, 8. разред; Мирослав Антић, „Шашава песма” (интердисциплинарни час), ОШ ,,Иво Лола Рибар”, Краљево;
 4. Олгица Спасојевић, Одлике реализма у књижевности, 8. разред, Основна школа „Петар Лековић”, Пожега;
 5. Весна Андрејевић из ОШ ,,Стеван Синђелић” из Каменице, Ниш  и Јелена Ћетковић из ОШ ,,Карађорђе” Матејевац, Ниш – „Мој отац трамвај вози”, Александар Вучо, 5. разред;
 6. Душанка Шупут Тричковић, „То сам ја” (мало другачија аутобиографија), ОШ „Коста Стаменковићˮ, Српски Милетић;
 7. Иван Јевтовић, Народна епска песма „Мали Радојица” (двочас) Основна школа ,,Карађорђе”, Топола;
 8. Јована Илић, Писмо, ОШ „1. мај”, Вртогош;
 9. Бојана Анђелић, Писмо, ОШ „Петефи Шандор”, Нови Сад;
 10. Мр Маја Анђелковић Шегуљев, Марк Твен, „Том Сојер”, ОШ „Свети Сава”, Београд;
 11. Марија Ристивојевић, „Вече” Ђура Јакшић, ОШ „Херој Иван Мукер”, Смедеревска Паланка;
 12. Марија Рушпић, Рекламе – манипулативност и језичке особине, ОШ „Јошаничка Бања”;
 13. Марјан Живковић, Односне реченице, ОШ „Бранислав Нушић”, Ратаје, Врање;
 14. Љиљана Ивановић Јованчевић (српски језик и књижевност), Маријана Павловић (енглески језик), Богаћење речника –   кратке народне умотворине, ОШ „Рада Миљковић”, Јагодина;
 15. Татјана Крповић, Аорист, ОШ „Миливоје Боровић”, Мачкат;
 16. Верица Ж. Симић, „Јабука на друму” Вељка Петровића (обрада), ОШ „Карађорђе”, Топола;
 17. Александра Томић, „Прича о Светом Сави”, Матија Бећковић, ОШ „Петар Петровић Његошˮ, Зрењанин;
 18. Јасмина Сенић, Обредне лирске народне песме, ОШ „Никола Тесла”, Београд;
 19. Mili Hilmo Selimotić, Žan Batist Poklen Molijer, „Građanin plemić”, interpretacija odlomka, JU VII osnovna škola, Mostar.

Енглески језик

27. Ана Живковић, G – Writing: An email to an Internet friend, 5. разред,ОШ „Чегар” , Ниш;

28. Јелена Мркић и Татјана Тајдић, Вилијем Шекспир „Ромео и Јулија“/Life and kulture: William Shakespeare „Romeo and Juliet“, 8. разред, ОШ „Моша Пијаде”, Иваново;

29. Сања Симић де Граф, Жељка Марковић, Тијана Васић, Јелена Трипковић и Мирјана Марковић, Пројекат Европски дан језика, ОШ „Вук Караџић”, Лозница;

30. Зорана Петричевић, Fun Homes, 5. разред, ОШ „Октоих”, Подгорица.

Информатика и рачунарство

31. Смиљка Радуловић, Пројектна настава у 7. разреду основне школе, ОШ „Јожеф Атила”, Нови Сад

Пројектна настава

32. Ана Кајловиц, Данијела Пантовић, Горан Јањић, Милица Ускоковић, Звонко Нићифоровић, Верица Бјелица, Лидија Борбанди Варга, Радан Шарић, Наслеђе Косовског боја, 6. разред, ОШ „Братство јединство”, Панчево;

33. Јелена Лилић, Седам светских чуда старог света, Основна школа „Миливој Петковић Фећко”, Платичево.

 

СПИСАК РАДОВА ЗА ЗБОРНИК СРЕДЊА ШКОЛА

Електротехника и информатика

1.Драгана Богдановић и Драгана Милосављевић, Базе података и Извод функције, Техничка школа, Ивањица

Математика

2. Данијела Драмићанин Денић, Пирамида – постанак, врсте, пресеци, површина и запремина, Гимназија, Косовска Каменица

Пословна информатика

3. Драгана Богдановић и Анкица Вучетић, Рад са графиконима и Графичко приказивање статистичких података,  Техничка школа, Ивањица

Српски језик

4. Оливера Аризановић, Легенде у роману „На Дрини ћуприја” Иве Андрића – соба за бекство (escape room), Економска школа, Ниш;

5. Мср Марија В. Запутил, Радоје Домановић – „Вођа”, Пожаревачка гимназија,

СМШ „Стеван Мокрањац”, Пожаревац;

6. Faketa Džinić, Dante Aligijeri, „Božanstvena komedija” (Pakao), Mješovita srednja škola Čelić.

Уметнички предмети

7. Данка Степић Брковић и Катарина Богдановић, Валерски односи. Валерски кључеви и њихово осећајно значење. Организација и контрола валерских вредности, Уметничка школа, Ниш

Енглески језик

8. Биљана Пиповић, Save the Bees!, Гимназија „Стеван Јаковњевић”, Власотинце.

Пројектна настава

9. Валентина Милетић, Путовање кроз свет лековитог биља, Технолошка школа, Параћин;

10. Зорица Ивановић, Путујем и писце упознајем, Технолошка школа, Параћин.

 

 

 

Нови Едукини уџбеници из ликовне културе за четврти разред основне школе

У сусрет следећој школској години Издавачка кућа Едука са задовољством представља два уџбеника из ликовне културе за четврти разред. Први, наше дугогодишње ауторке Марие Бузаши Марганић, и други, настао као плод сарадње наше афирмисане ликовне уметнице и педагога Јелене Коштице и стручњака за графички дизајн Горана Ратковића.

Оба уџбеника су добро структурирана, прегледна и читљива, потпуно усклађена са Наставним планом и програмом и висококорелативана са обавезним и изборним предметима који се изучавају у четвртом разреду.

Сваки програмски садржај  пажљиво је уобличен  у појединачну ликовну причу. Дидактичко-методичка  апаратура, и посебно успешно конципиран Водич кроз уџбеник, одговарају узрасним карактеристикама ученика овог узраста.

Основни текст уџбеника је јасан, а појмови који се уводе изложени су на деци прихватљив начин. Јасно је истакнут ликовни проблем који се истражује. Могуће решење се нуди на бројним  примерима  из  ликовне  уметности, развијајући ликовну културу ученика.

У оба уџбеника исцрпно истраживање на пољу ликовне уметности допринело је одабиру најпримеренијих дела којима се ученицима може илустровати задати ликовни проблем, али и веома разновсним избором ученичких радова као могућих решења постављених ликовних задатака.

Богато искуство методичара ликовне културе у основној школи уверило је ауторку Мариу Бузаши Марганић да ће посматрање примера радова вршњака ученике охрабрити у истраживању могућности сопственог естетског креативног стваралаштва као одговора на задати проблем. Са друге стране, ауторски тим Коштица-Ратковић веома супешно ствара услове да ученици кроз садржај уџбеника буду у прилици да разумеју присутност ликовне културе у савременом свакодневном животу, да повезују ликовне појмове са сопственим искуством.

Едукини уџбеници из ликовне културе су позив на путовање кроз тајанствени свет стваралаштва помоћу задатака и тема који не дају готове одговоре,  већ наводе на оригинална решења, подстичући притом креативно,  ликовно  и апстрактно мишљење, као и стварање општег естетског укуса. Идеја да у креативном  чину нема погрешних решења тиме је спроведена у дело, и ово су књиге са којима ће се деца овог узраста одлично споразумевати.

Лакшем и квалитетнијем усвајању знања доприноси и графички дизајн оба уџбеника, који обилује ликовним приказима и уметничким репродукцијама које не само илуструју, већ и служе за систематизацију и боље разумевање савладаних садржаја и ликовних проблема.

Делове уџбеника можете прелистати пратећи следеће линкове:

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/buzasi_204_202020_20final

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/kostica-ratkovic_20likovno_204