OBRAZOVANjE U FINSKOJ

OBRAZOVANjE U FINSKOJ

Kako u našoj javnosti u poslednje vreme raste interesovanje za obrazovne inovacije u Finskoj, prenosimo tekst koji se uopšteno bavi vrednovanjem obrazovanja u finskom društvu.

Školovanje je besplatno i obavezno od 7 do 16 godina. U Finskoj više od 99,2 % dece završi obavezno osnovnoškolsko obrazovanje, gotovo 90 % ih stekne diplomu srednje škole, više od polovine mladih Finaca ima magistraturu, dok većina odraslih učestvuje u nekoj aktivnosti čitavog života. Zaključak: učenje je hobi broj jedan u Finskoj!

Read more

OCENjIVANjE BEZ SUZA

OCENjIVANjE BEZ SUZA

Ocenjivanje i vrednovanje rada učenika se s pravom smatra važnim aspektom nastave. Mađarski psiholog Čiksentmihoji, proučavajući motivaciju učenika za učenje, naglasio je značaj uvida u postignuti rezultat, kao i osećaj kontrole nad rezultatom vlastitog rada. Drugim rečima, ako su pred učenikom izazovi koji su sinhronizovani sa njegovim sposobnostima (nisu preterano visoki ni niski), ako se oni postepeno povećavaju, a o svakom dostignutom nivou učenik odmah dobija povratnu informaciju (ocenu), razviće se visok nivo motivacije za učenje.

Read more

ZA ĐAKE: ŠTA TREBA DA ZNAMO O ISPITIVANjU I OCENjIVANjU U ŠKOLI, O NAŠIM PRAVIMA I OBAVEZAMA

ZA ĐAKE: ŠTA TREBA DA ZNAMO O ISPITIVANjU I OCENjIVANjU U ŠKOLI, O NAŠIM PRAVIMA I OBAVEZAMA

Iako nam ponekad može izgledati kao da ocena postoji samo da bismo je sakrili od roditelja, ona zapravo treba da ispuni nekoliko važnih funkcija:
•    da bude objektivna i pouzdana mera napredovanja učenika;
•    da podstiče učenika na aktivni odnos prema obrazovnom procesu;
•    da osposobljava učenika za objektivnu procenu sopstvenih postignuća, kao i postignuća drugih učenika;
•    da bude pokazatelj efikasnosti rada nastavnika i škole.
Učenik osnovne škole mora biti ocenjen najmanje četiri puta tokom polugodišta – naravno, iz svakog predmeta ponaosob. Svaka ocena je javna; učenik ima pravo da zna šta je dobio, ali i zašto je dobio baš tu ocenu. Ako nastavnik odbije da obrazloži svoju odluku, učenik ima pravo da podnese prigovor na ocenu.

Read more

Pedagoško prostranstvo

PEDAGOŠKO PROSTRANSTVO

1.1  Šarolika slika

Kada se osvrnemo na pedagoške institucije s kojima smo sarađivali, vidimo da pedagoški svet nikako nije jedinstven. Naravno, nacionalne, političke i kulturne osobenosti određivale su okvire, ali razlike unutar jedne zemlje često su bile veće od razlika između različitih zemalja.

Read more