NOVI EDUKIN UDžBENIK IZ PRIRODE I DRUŠTVA ZA ČETVRTI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Sa velikim zadovoljstvom najavljujemo novi udžbenik iz prirode i društva za četvrti razred autora Zorice Veinović, Vere Matanović i Vladimira Bokića. Udžbenik na izuzetan način odgovara na izazove planiranih ishoda i sadržaja reformisanog nastavnog plana i programa ovog predmeta. Ovaj jasno struktururani materijal podređen je učenikovim potrebama za jasnoćom i preglednošću. Podeljen je u više tematskih celina. Svaka ima jasnu strukturu i čine je:

  • naslovna stranica na kojoj se učeniku rečju i slikom najavljuje šta će da nauči u okviru teme;
  • sistem od nekoliko čvrsto strukturisanih lekcija;
  • kratko uputstvo kako da se učenik (izradom mape ključnih pojmova) podseti naučenog;
  • test kojim se proverava naučeno.

Radi lakšeg snalaženja u udžbeniku svakoj temi je dodeljena određena boja, a  svaka lekcija obuhvata više različitih rubrika i svojim konceptom podseća na jedan metodički dobro organizovan nastavni čas, budući da sadrži rubriku čija je uloga da rečju i slikom motiviše, emocionalno i intelektualno pripremi učenika za učenje. Obuhvata predlog da se učenik podseti ranije naučenog ili iskustva iz svakodnevnog života koje može da mu pomogne da prati lekciju.

Osnovni tekst lekcije primeren je uzrastu učenika, osmišljen tako da ga stavi u poziciju aktivnog učesnika u procesu učenja. Tome doprinose: pitanja koja od učenika očekuju kritičku recepciju i povezivanje novih informacija sa svakodnevnim iskustvom, znanjem iz prethodnih razreda i sadržajima drugih lekcija i tematskih celina u udžbeniku; zadaci da se pročitano proveri ogledom, reši problemska situacija ili prouči ilustracija uz tekst; rubrike sa zanimljivostima, istraživačkim zadacima i zadacima da se naučeno poveže sa očuvanjem životne sredine; zadatke na kraju lekcije da se učenik najpre podseti i proveri naučeno, a zatim i zadatke da samostalno ili kroz saradnju sa drugima produbi ili primeni naučeno (kroz predloge novih istraživanja, eksperimenata, mini projekata).

Učenje olakšava i spisak ključnih, odnosno važnih reči i pojmova u svakoj lekciji, a tamo gde je potrebno i objašnjenja nepoznatih i manje poznatih reči. Posebnu vrednost čine rubrike: Zanimljivost – sa zanimljivim podatkom u vezi sa temom lekcije; Ako želiš više – sa dodatnim zadatkom u vezi sa lekcijom za naprednije učenike da nešto istraže na Internetu, enciklopediji ili drugim izvorima; Za čuvare prirode – rubrika sa nalozima da se tema lekcije poveže sa aktuelnim problemima u životnoj sredini, njihovim mogućim rešenjima i konceptom održivog razvoja i pozivom na akciju.

Na kraju udžbenika nalazi se i geografska karta Srbije, čije korišćenje predstavlja preduslov kvalitetnog učenja o domovini (pre svega u okviru prve teme), kao i razvoja kartografske pismenosti.

Udžbenik podstiče učenike da samostalno ili kroz saradnju sa drugima istražuju različite izvore informacija, rešavaju problemske situacije, uče kroz igru, eksperimente, mini projekte i tako bolje razumeju prirodne i društvene događaje, pojave i procese, a naučeno primene u svakodnevnom životu. Etičkim i vaspitno obojenim sadržajim, zahtevima i nalozima, udžbenik doprinosi i razvijanju odgovarajućeg sistema vrednosti: očuvanju i razvoju nacionalnog i kulturnog identiteta prihvatanju različitosti, razvoju odgovornog odnosa prema sebi, drugima i životnoj sredini te prihvatanju i praktikovanju održivog načina života. Deo udžbenika možete pogledati prateći sledeći link:

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/priroda_i_drustvo_4b_7-20