НОВИ ЕДУКИН УЏБЕНИК ИЗ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Са великим задовољством најављујемо нови уџбеник из природе и друштва за четврти разред аутора Зорице Веиновић, Вере Матановић и Владимира Бокића. Уџбеник на изузетан начин одговара на изазове планираних исхода и садржаја реформисаног наставног плана и програма овог предмета. Овај јасно структурурани материјал подређен је учениковим потребама за јасноћом и прегледношћу. Подељен је у више тематских целина. Свака има јасну структуру и чине је:

  • насловна страница на којој се ученику речју и сликом најављује шта ће да научи у оквиру теме;
  • систем од неколико чврсто структурисаних лекција;
  • кратко упутство како да се ученик (израдом мапе кључних појмова) подсети наученог;
  • тест којим се проверава научено.

Ради лакшег сналажења у уџбенику свакој теми је додељена одређена боја, а  свака лекција обухвата више различитих рубрика и својим концептом подсећа на један методички добро организован наставни час, будући да садржи рубрику чија је улога да речју и сликом мотивише, емоционално и интелектуално припреми ученика за учење. Обухвата предлог да се ученик подсети раније наученог или искуства из свакодневног живота које може да му помогне да прати лекцију.

Основни текст лекције примерен је узрасту ученика, осмишљен тако да га стави у позицију активног учесника у процесу учења. Томе доприносе: питања која од ученика очекују критичку рецепцију и повезивање нових информација са свакодневним искуством, знањем из претходних разреда и садржајима других лекција и тематских целина у уџбенику; задаци да се прочитано провери огледом, реши проблемска ситуација или проучи илустрација уз текст; рубрике са занимљивостима, истраживачким задацима и задацима да се научено повеже са очувањем животне средине; задатке на крају лекције да се ученик најпре подсети и провери научено, а затим и задатке да самостално или кроз сарадњу са другима продуби или примени научено (кроз предлоге нових истраживања, експеримената, мини пројеката).

Учење олакшава и списак кључних, односно важних речи и појмова у свакој лекцији, а тамо где је потребно и објашњења непознатих и мање познатих речи. Посебну вредност чине рубрике: Занимљивост – са занимљивим податком у вези са темом лекције; Ако желиш више – са додатним задатком у вези са лекцијом за напредније ученике да нешто истраже на Интернету, енциклопедији или другим изворима; За чуваре природе – рубрика са налозима да се тема лекције повеже са актуелним проблемима у животној средини, њиховим могућим решењима и концептом одрживог развоја и позивом на акцију.

На крају уџбеника налази се и географска карта Србије, чије коришћење представља предуслов квалитетног учења о домовини (пре свега у оквиру прве теме), као и развоја картографске писмености.

Уџбеник подстиче ученике да самостално или кроз сарадњу са другима истражују различите изворе информација, решавају проблемске ситуације, уче кроз игру, експерименте, мини пројекте и тако боље разумеју природне и друштвене догађаје, појаве и процесе, а научено примене у свакодневном животу. Етичким и васпитно обојеним садржајим, захтевима и налозима, уџбеник доприноси и развијању одговарајућег система вредности: очувању и развоју националног и културног идентитета прихватању различитости, развоју одговорног односа према себи, другима и животној средини те прихватању и практиковању одрживог начина живота. Део уџбеника можете погледати пратећи следећи линк:

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/priroda_i_drustvo_4b_7-20