ЕДУКИНИ УЏБЕНИЦИ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ОД ПЕТОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Едукини уџбеници из српског језика су већ готово двадесет година добро познати учитељима у Србији, који их годинама радо користе у настави. Програмом од петог до осмог разреда кућа је почела да се бави пре десет година, пратећи промене у образовним визијама Министарства просвете, све до најновијих промена у наставним плановима и програмима. Едукине предметне уреднице, др Јелена Журић и др Моња Јовић, развијале су током година посебан поглед на то како треба да изгледа ваљан комплет уџбеника из књижевности и језика: шта он треба да понуди наставнику, а шта ученику.

У том смислу, један од најважнијих одлика Едукиних комплета произилази из става да сви делови уџбеничког комплета – читанка, граматика и радна свеска – чврсто и доследно треба да буду повезани према темељном принципу унутарпредметне корелације. Садржаји из области књижевности укључују и разматрање језичких појава, као што се језичкa правила у граматици тумаче најпре на књижевним лингвометодичким предлошцима. Сходно томе је и  водич кроз области Едукиних уџбеника граматике увек писац: Јован Јовановвић Змај (у петом разреду), Исидора Секулић (у шестом), Бранислав Нушић (у седмом) а Доситеј Обрадовић и Вук Караџић (у осмом разреду). Повезивање области књижевности, језика и језичке културе доприноси томе да ученици постигну планиране исходе и компетенције учења, али и да развијају и трајно негују љубав према читању и култури говора и писменог изражавања.

Даље, најважнији методички налози треба да буду концентрисани на подстицање критичког мишљења и на ослобађање стваралачког потенцијала ученика. Пред ученицима је увек истакнута могућност избора истраживачких и креативних задатака, што наставницима отвара разнолика поља за интегративну, мултидисциплинарну или пројектну наставу.

На ова два темељна принципа изграђени су сви Едукини уџбеници књижевности и језика, од скора доступни и у дигиталном издању. Дигитални уџбеници су обогаћени, осим великим бројем задатака и тестова, и додатним визуелним и акустичким садржајима (видеом, 3Д анимацијама, музичким композицијама, галеријама слика) погодним и за корелативне и интердисциплинарне приступе у настави језика и књижевности.

У описаном духу обликовани су и нови уџбеници за осми разред, који ће бити доступни од наредне школске године.

Читанка за осми разред носи наслов Магија читања  и у прстенастој композицији обухвата, осим текстова из обавезног програма школске и домаће лектире, и већину текстова из изборног програма. Прво и последње поглавље носе наслов Магија књиге и заправо представљају пролог и епилог: уџбеник почиње есејима о важности књиге и читања, а завршава се текстовима који ученицима омогућавају да испоље своје аналитичке, истраживачке и стваралачке способности. Сваки књижевни текст прати пажљиво осмишљена методичка апаратура која поступно води ученика од разумевања прочитаног до тумачења књижевног дела.

Велики број предложених задатака отвара могућности за индивидуални и групни рад, за унутарпредметне и међупредметне корелације, интердисциплинарне приступе и пројектну наставу. Пажљиво изабрани ликовно-графички прилози кореспондирају са књижевним текстовима, њихова улога је сазнајна, образовна, али и надахњујућа. Истакнута је повезаност књижевности са другим уметностима и усмерена тако да негује и развија првенствено естетичке компетенције и потребу ученика за стваралачким изражавањем.

Уџбеник Српски језик и језичка култура са вежбањима обухвата све садржаје предвиђене програмом, уз пажљиво одабране задатке за обнављање, утврђивање и систематизацију наставних садржаја. Водичи кроз уџбеник су Доситеј Обрадовић и Вук Караџић: осим у првом поглављу, посвећеном историји језика, у ком је више пажње посвећено њиховом раду – они остају до краја уџбеника присутни у изабраним цитатима, важним за разумевање језика и културе усменог и писменог изражавања.

Уџбеник је знатним делом конципиран и као својеврсни репетиторијум наставних садржаја усвојених у претходним разредима (фонетика, морфологија, синтакса), уз назнаке да следи обнављање, систематизација – што је погодно да се на самом часу ученици уз помоћ табеларних и других графичких приказа подсете основних правила и примене их на одабраним вежбама и задацима. У целини, сви методички налози подстичу ученике на богаћење речника, развијање језичког осећања и способности ваљаног усменог

Радна свеска у потпуности кореспондира са наставним садржајима обухваћеним читанком и граматиком, прегледно их систематизујући по областима и кроз разнолике типове задатака. Повезује и обједињује у унутарпредметној корелацији све садржаје потребне и неопходне за остваривање предвиђених исхода и за припремање ученика за завршни испит.

Настава књижевности и језика представља темељ разумевања свих других области и предмета изучавања. Ученик који ваљано влада језичким вештинама, разуме прочитано и уме да се артикулисано изрази – те ће вештине користити у савладавању свих других вештина и знања. За наставника књижевности и језика велики је изазов спроводити тако захтевне циљеве имајући на располагању изнимно мали број часова.

Отуда је подршка настави у виду квалитетно обликованог уџбеничког комплета више него драгоцена.

Делове уџбеника можете прелистати пратећи следеће линкове:

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/_d0_a1_d1_80_d0_bf_d1_81_d0_ba_d0_b8_20_d1_98_d0_b

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/srpski_20jezik_20gramatika_208_20123-138

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/radna_20sveska_208_2064-71