NOVI EDUKIN UDžBENIK IZ BIOLOGIJE ZA OSMI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Biologija za 8 razred, UDžBENIK

Autorke: Vesna Miletić, Dušica Komanović

 • Edukin udžbenik Biologija za 8. razred prati novi Program nastave i učenja i omogućava postizanje ishoda koji su propisani za ovaj razred. Po koncepciji i dizajnu udžbenik je savremen, interaktivan, zanimljiv i primeren uzrastu.
 • Bogato dugogodišnje nastavničko iskustvo autorki funkcionalno je primenjeno na tekstu udžbenika uspostavljanjem čvrste veze sa kontekstom rada u učionici, u prilagođavanju sadržaja ritmu i dužini časa.
 • Osnovno gradivo je, kao i u prethodnim razredima, podeljeno u pet oblasti: Jedinstvo građe i funkcije kao osnova života, Čovek i zdravlje, Poreklo i raznovrsnost života, Nasleđivanje i evolucija i Život u ekosistemu.
 • Osnovni tekst je potkrepljen segmentom Zanimljiva biologija, koji sadrži niz primera, činjenica i ideja koje olakšavaju usvajanje znanja, bude ljubav prema prirodi i radoznalost da se otkriva dalje te pruža mogućnost učeniku da upotpuni svoja znanja.
 • Odeljak Biolozi istraživači podstiče učenike da kroz vežbe, projekte, debate i akcije razviju funkcionalna znanja i unaprede interakciju sa drugim učenicima. Utiče pozitivno na socijalizaciju, stvara osećaj odgovornosti za uspeh grupe, a učenike motivišu da otkrivaju nove puteve saznanja.
 • Udžbenik pomaže učenicima da nauče kako se uči, da napreduju u učenju sopstvenim tempom, da razvijaju unutrašnju motivaciju (potrebu za saznavanjem) i inicijativu, da razvijaju veštinu komunikacije, argumentovani dijalog, tolerantno ponašanje i solidarnost.
 • Segment Biolozi kreativci otvara mogućnost povezivanja nastavnih sadržaja biologije sa sadržajima ostalih predmeta: srpskim jezikom, likovnom kulturom, tehnikom i tehnologijom, informatikom… Od učenika se traži da nacrtaju strip, naprave modele, iskoriste materijal za reciklažu.
 • Na kraju svake lekcije nalazi se segment Biološke mozgalice, sa zadacima podeljenim i obeleženim na tri nivoa znanja, koji učenicima omogućavaju proveru naučenog odnosno samoevaluaciju. U tu svrhu dosledno su kroz udžbenik kreirani i nalozi Biolozi pametnice (sadrži sažete činjenice iz lekcije), Razumeš li? (pitanja za sažetu reprodukciju znanja), Brzo i kratko, uči se lako (mape uma za brže i lakše učenje na vizuelan način). Važni pojmovi odnosno ključne reči takođe su posebno istaknuti pored osnovnog teksta.
 • Vertikalno unutarpredmetno (ali i međupredmetno) povezivanje nastavnih sadržaja omogućava i didaktički element Pogled unazad na kraju svake lekcije. Od učenika se zahteva da se podsete nastavnih sadržaja iz ranijih razreda ili iz drugih predmeta, što će doprineti lakšem savladavanju gradiva aktuelne lekcije. Time se znanja unutar predmeta nadograđuju, a zatim vodi ka međupredmetnom povezivanju.
 • U pripremi je i digitalni udžbenik na Mozaik platformi.

Biologija za 8 razred, RADNA SVESKA

 • Radna sveska prati gradivo udžbenika, sadrži 10 do 12 različitih zadataka u svakoj lekciji, kao i zadatak Zabavi se i utvrdi svoje znanje.
 • Pored zadataka podeljenih i obeleženih na tri nivoa znanja, postoje i dva zadatka za IOP1 i IOP2, kao i po dva zadatka istraživačkog tipa za nadarene učenike koji nastavu prate po IOP-u 3.
 • Zadaci su urađeni tako da imaju naloge različitog tipa: dopuni rečenicu, poveži pojmove, obeleži sliku, upiši u tabelu, zaokruži T ili N, objasni…
 • Sadrži i pažljivo probrane tekstove koji objašnjavaju neki biološki pojam ili činjenicu, aktuelne u svakodnevnom životu ili sadrže zanimljivosti iz sveta biologije. Ispod teksta su i pitanja koja proveravaju razumevanje pročitanog.
 • Uspostavljena je korelacija sa drugim predmetima (srpskim jezikom, likovnom kulturom, geografijom, matematikom).
 • Učenike će zabaviti rebusi, osmosmerke, igre asocijacija i druge kreativne igre. Mini-projekat posebno angažuje znanja i umenja učenika, koji samostalno može da izabere da li će ga uraditi kod kuće ili u školi, individualno ili grupno.
 • Radnu svesku prate Rešenja zadataka.

Biologija za 8 razred, KONTROLNI ZADACI

 •  Kontrolni zadaci za učenike po oblastima u 2 grupe sadrže po 10 pitanja na tri nivoa znanja.
 • Kreirani su kao pomoć nastavnicima pri izradi četrdesetpetominutne provere znanja.
 • Na kraju svakog testa nalazi se i bodovna skala, tako da i sami učenici imaju uvid u način bodovanje zadataka prema težini.
 • Testovi sadrže i Rešenja.

Biologija za 8 razred, METODIČKI PRIRUČNIK

 •  Udžbenik, Radnu svesku, Kontrolne zadatke i digitalni udžbenik na Mozaik platformi prati sveobuhvatni Metodički priručnik koji su kreairale autorke udžbeničkog kompleta.
 • Pored globalnih, operativnih planova i dnevnih priprema, svakoj lekciji priključeni su nastavni listići u kojima se nalaze dodatne vežbe, pitanja, zanimljivosti.
 • Metodički priručnik nudi i inicijalni test, testove po standardima i testove za učeničku samoprocenu.
 • Uvrštena su i 4 testa za proveru znanja sa bodovanjem i skalom za ocenjivanje.

Deo udžbenika možete prelistati prateći sledeći link

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/biologija_8_deo