UPOZNAJTE NOVI EDUKIN UDžBENIK GEOGRAFIJE ZA 8. RAZRED, Autorka: Kristina Đorđević

Eduka sa zadovoljstvom predstavlja novi pregledni udžbenik geografije za osmi razred, kreiran da bude siguran saveznik učeniku i nastavniku, olakšavajući izazove predmeta na ovom uzrastu.

Udžbenik u potpunosti prati novi program nastave i učenja kroz šest tematskih celina: Geografski položaj, granice i veličina teritorije Republike Srbije; Fizičko-geografske odlike Republike Srbije; Društveno-geografske odlike Republike Srbije; Prirodna i kulturna baština Republike Srbije; Geografija zavičaja i Srbi u regionu i dijaspori.

Osnovni tekst odgovara uzrastu učenika i ima optimalnu količinu sadržaja da bi se ostvarili ishodi i ciljevi predmeta. U sadržaju je očigledna vertikalna povezanost u okviru nastavnog predmeta, ali i horizontalna povezanost sa drugim nastavnim predmetima.

Uz osnovni tekst, udžbenik je opremljen preglednom i funkcionalnom didaktičko-metodičkom aparaturom, sa sledećim elementima:

  • Da se podsetimo – učenik se upućuje na prethodno stečena znanja, koja će mu pomoći da bolje shvati novo gradivo i da poveže znanja stečena u okviru drugih nastavnih predmeta.
  • Ključne reči – upućuju u sadržaj nastavne jedinice.
  • Nepoznate reči – njihovim isticanjem učenik usvaja stručne termine, ali i obogaćuje rečnik i stiče opštu kulturu.
  • Zanimljivosti – pobuđuju radoznalost učenika, podstiču ga da razvija svoja interesovanja i da istražuje, da osim o geografskim sadržajima dopuni znanja i iz opšte kulture.
  • Informiši se – upućivanje učenika na literaturu i na internetske izvore kako bi se razvijale i negovale zainteresovanost  i praksa za korišćenje drugih izvora znanja i samostalna istraživanja.
  • Pitanja i zadaci – nalaze se na kraju svake nastavne jedinice i omogućavaju učeniku da usvojeno znanje obnovi, da trajno usvoji gradivo, i da samostalno proceni uspešnost  u savladavanju nastavnih sadržaja.
  • Naučili smo – na kraju svake teme data je sistematizacija gradiva u vidu rezimea, što učeniku pomaže da razvija logičko razmišljanje i sistematičnost u učenju.

Projektni zadaci daju poseban kvalitet udžbeniku, zato što kod učenika bude radoznalost, samostalnost u istraživanju i posvećenost istraživačkom učenju. Teme za prezentaciju unapređuju informatičku pismenost i podstiču timski duh, odnosno rad u grupi. Upućivanje na odabrane sajtove na kraju svake nastavne jedinice siguran je putokaz koji pomaže učeniku da se snađe u obilju raznih informacija.

U udžbeniku su pažljivo birane fotografije, čija je svrha da osnovni sadržaj ožive i istaknu specifičnosti, ali i lepotu geografskih pojava i odlika naše zemlje. Grafikoni, tabele, karte, klima-dijagrami, statistički dijagrami omogućuju aktivno učenje, poređenje pojmova, logičko zaključivanje i razmišljanje, učenje sa razumevanjem i trajnost sticanja znanja. Na kraju svake teme su i neme karte, koje služe da se primeni naučeno i da se lakše savlada gradivo.

Sistematizaciju i utvrđivanje stečenih znanja omogućava test na kraju svakog poglavlja. Tako udžbenik ne samo što u potpunosti pruža znanja predviđena nastavnim sadržajima nego je istovremeno i radni udžbenik, u koji je funkcionalno uklopljena radna sveska, što će olakšati nastavnicima sveobuhvatniju pripremu za čas i ostvarivanje predviđenih ishoda.

Udžbenik je napisan sa ciljem da ostvari ishode i zadatak predmeta, da motiviše i inspiriše učenika u traganju za novim saznanjima, i razvije ljubav prema sopstvenoj domovini.

Deo udžbenika možete prelistati prateći sledeći link:

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/pdf_20file_20deo