НОВИ ЕДУКИН УЏБЕНИК ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Са великим задовољством најављујемо нови уџбеник из математике наше дугогодишње ауторке Софије Зарупски. Уџбеник на изузетан начин одговара на изазове планираних исхода и садржаја реформисаног наставног плана и програма. Овај јасно структурурани материјал подређен је учениковим потребама и подељен на два дела, 4а и 4б.
Тематске целине имају јасну структуру и свака је обележена различитом бојом ради лакшег сналажења. На почетку сваке тематске целине најавном страном ученици се упућују на то који ће се садржаји учити.
Структура уџбеника уважава методику предмета, тако да су на почетку наставе целине садржаји намењени понављању раније учених садржаја који су неопходни за усвајање новог градива. Затим следе садржаји намењени учењу нових садржаја, увежбавање истих и провери наученог. На крају сваке теме је дата систематизација, Сад знам много више, кроз најзанимљивији и систематично одабран низ примера.
Лекције су систематично урађене а задаци за вежбање су дати по нивоима (основни, средњи и напредни). Водило се рачуна да задаци буду тематски осмишљени, реално изводљиви, јасно формулисани, недвосмислени, функционални и да афирмишу различите методе и стилове учења.
У уџбенику су осмишљени задаци и за групни рад и за рад у пару, чиме се омогућава да у настави буду заступљени различити облици рада.
На крају уџбеника су дата решења тежих задатака.
Особеност уџбеника јесте да брижљиво одабраним задацима подстичу и развијају функционална знања. Решавајући задатке ученици увиђају примену математичког знања у свакодневом животу. Још једна од особености уџбеника јесте одлично уклопљена корелација са садржајем других предмета, чиме се постиже да знања буду трајнија и утемељенија, а сам приступ учењу занимљивији. Такође, подстиче се истраживачки приступ те се ученици упућују на различите изворе знања како би дошли до тражених података која су им неопходна за решавање задатака. Садржаји појединих задатака су усмерени ка буђењу еколошке свести.
Рукопис обилује занимљивим илустрацијама: сликама, графиконима, шемама, које су примерене узрасту ученика четвртог разреда и функционално повезане са садржајем.
Концепт уџбеника јесте да се ученицима приближе математички садржаји кроз задатке који су провокативни, нешаблонски и захтевају проблемски начин размишљања како би се дошло до решења, као на пример у задацима Чик израчунај.
Математика 4 ауторке Софије Зарупски је усмерена на развијање дивергентног мишљења, решавање како теоријских тако и практичних проблема, акцентујући важност примене математичких знања у свакодневном животу.
Да бисте прелистали одређене садржаје уџбеника потребно је да кликнете на дати линк.
https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/mat_204a_20deo