УПОЗНАЈТЕ НОВИ ЕДУКИН УЏБЕНИК ГЕОГРАФИЈЕ ЗА 8. РАЗРЕД, Ауторка: Кристина Ђорђевић

Едука са задовољством представља нови прегледни уџбеник географије за осми разред, креиран да буде сигуран савезник ученику и наставнику, олакшавајући изазове предмета на овом узрасту.

Уџбеник у потпуности прати нови програм наставе и учења кроз шест тематских целина: Географски положај, границе и величина територије Републике Србије; Физичко-географске одлике Републике Србије; Друштвено-географске одлике Републике Србије; Природна и културна баштина Републике Србије; Географија завичаја и Срби у региону и дијаспори.

Основни текст одговара узрасту ученика и има оптималну количину садржаја да би се остварили исходи и циљеви предмета. У садржају је очигледна вертикална повезаност у оквиру наставног предмета, али и хоризонтална повезаност са другим наставним предметима.

Уз основни текст, уџбеник је опремљен прегледном и функционалном дидактичко-методичком апаратуром, са следећим елементима:

  • Да се подсетимо – ученик се упућује на претходно стечена знања, која ће му помоћи да боље схвати ново градиво и да повеже знања стечена у оквиру других наставних предмета.
  • Кључне речи – упућују у садржај наставне јединице.
  • Непознате речи – њиховим истицањем ученик усваја стручне термине, али и обогаћује речник и стиче општу културу.
  • Занимљивости – побуђују радозналост ученика, подстичу га да развија своја интересовања и да истражује, да осим о географским садржајима допуни знања и из опште културе.
  • Информиши се – упућивање ученика на литературу и на интернетске изворе како би се развијале и неговале заинтересованост  и пракса за коришћење других извора знања и самостална истраживања.
  • Питања и задаци – налазе се на крају сваке наставне јединице и омогућавају ученику да усвојено знање обнови, да трајно усвоји градиво, и да самостално процени успешност  у савладавању наставних садржаја.
  • Научили смо – на крају сваке теме дата је систематизација градива у виду резимеа, што ученику помаже да развија логичко размишљање и систематичност у учењу.

Пројектни задаци дају посебан квалитет уџбенику, зато што код ученика буде радозналост, самосталност у истраживању и посвећеност истраживачком учењу. Теме за презентацију унапређују информатичку писменост и подстичу тимски дух, односно рад у групи. Упућивање на одабране сајтове на крају сваке наставне јединице сигуран је путоказ који помаже ученику да се снађе у обиљу разних информација.

У уџбенику су пажљиво биране фотографије, чија је сврха да основни садржај оживе и истакну специфичности, али и лепоту географских појава и одлика наше земље. Графикони, табеле, карте, клима-дијаграми, статистички дијаграми омогућују активно учење, поређење појмова, логичко закључивање и размишљање, учење са разумевањем и трајност стицања знања. На крају сваке теме су и неме карте, које служе да се примени научено и да се лакше савлада градиво.

Систематизацију и утврђивање стечених знања омогућава тест на крају сваког поглавља. Тако уџбеник не само што у потпуности пружа знања предвиђена наставним садржајима него је истовремено и радни уџбеник, у који је функционално уклопљена радна свеска, што ће олакшати наставницима свеобухватнију припрему за час и остваривање предвиђених исхода.

Уџбеник је написан са циљем да оствари исходе и задатак предмета, да мотивише и инспирише ученика у трагању за новим сазнањима, и развије љубав према сопственој домовини.

Део уџбеника можете прелистати пратећи следећи линк:

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/pdf_20file_20deo