O biblioteci „Pedagoška raskršća“

O biblioteci „Pedagoška raskršća“

 

Jedan od najvažnijih stručnih projekata izdavačke kuće Eduka je na našem tržištu jedinstvena biblioteka „Pedagoška raskršća“ u kojoj se objavljuju naslovi iz primenjene pedagogije i filozofije obrazovanja. Osmišljavajući ovu biblioteku Eduka se veoma visoko pozicionirala kao izdavač stručne pedagoške literature koja u značajnoj meri nedostaje u našoj sredini.

Svetski bestseleri vrhunskih stručnjaka, koji nam pomažu da razrešimo nedoumice vezane za modele vaspitanja dece, najbolje postupanje u učionici, te najuspešniji rad sa decom u inkluzivnoj školi ili decom koja ispoljavaju probleme u ponašanju – veoma su traženi. Nastavnički poziv podrazumeva stalne izazove koji upućuju na neprekidno stručno usavršavanje, i mnogi naslovi ove biblioteke služe upravo tome.

Kao izdavač školskih knjiga, posebno udžbenika, za sve nivoe obrazovanja, Eduka je orijentisana na povezivanje dobre školske prakse  (prvenstveno aktivnog učenja) sa teorijom pedagoških nauka.

Pokretanjem Biblioteke „Pedagoška raskršća“, Eduka tako nastoji da osnaži sopstveni pristup  udžbeničkoj literaturi, ali i da podstakne domaću javnost da veću pažnju posveti pedagoškoj teoriji i praksi. Niz stranih i domaćih naslova iz oblasti filozofije obrazovanja i praktične pedagogije omogućuju da informacije o savremenoj pedagoškoj misli stignu brže do stručne javnosti, škola, nastavnika i roditelja.  Biblioteka otvara mogućnost za sticanje uvida u savremena naučna i naučno-popularna dela sa ovom tematikom.

            Ime bibloteke sugeriše neminovnost uvažavanja različitosti unutar pedagoškog diskursa i otvaranje prostora za dijalog, a jedan od ključnih podsticaja za pokretanje biblioteke Pedagoška raskršća jeste potreba da se doprinese daljem usavršavanju pedagoških radnika u obrazovnim organizacijama u pravcu one, u svetu priznate i prisutne,  filozofije i prakse obrazovanja, te onih pedagoških ideja na temelju kojih ovaj izdavač nastoji da koncipira i dalje razvija svoje udžbenike i druge izvore znanja. To su ideje o izgrađivanju misleće, svesne, aktivne, kreativne, humane, moralne, kritički usmerene, samostalne ličnosti, odnosno ideje o inovativnoj školi, o paradigmi u okviru koje se rešavaju pitanja novog kvaliteta obrazovanja. Reč je o viđenju cilja obrazovanja kao osposobljavanja mladih za život, za umeće i rada i življenja; kao puta ka emancipaciji ličnosti kroz sticanje njenog identiteta i samoostvarivanja.

 

Više o pojedinačnim naslovima možete saznati ovde.

 

http://eduka.rs/eduka-prodavnica/pedagoska-raskrsca