НОВИ ОДОБРЕНИ ЕДУКИН УЏБЕНИК ИЗ ФИЗИКЕ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Уџбеник ФИЗИКА 8, ауторке Наде Станчић

Интегрални део уџбеника чине:

  • збирка задатака и
  • приручник лабораторијских вежби.

Наставно градиво систематизовано је и дидактички обликовано тако да ученику омогући:

  • самостално индивидуално и кооперативно конструисање физичких појмова и њихово повезивање у систем;
  • самостално индивидуално и кооперативно извођење једноставних експеримената средствима из домаћег и школског окружења;
  • упознавање и сталну примену методологије саобразно методологији истраживања у физици;
  • поређење сопствених мисаоних, емпиријских и експерименталних запажања и закључака са запажањима и закључцима релевантних физичара;
  • стално преиспитивање разумевања градива;
  • стално утврђивање и проверу знања.

Наставни садржаји су изложени јасно и прегледно, а методичка апаратура функционално усмерена на остваривање предвиђених исхода. Успоставља унутарпредметну и међупредметну корелацију, акцентује повезивање физичких појава са животном стварношћу и са другим наукама и дисциплинама у савременом свету, као и систематизацију знања неопходног на завршном испиту и у даљем школовању. Посебну вредност представља и настојање ауторке да подстицајно осмишљеним захтевима и налозима код ученика развија и негује интересовање за истраживања у области физике и њој сродних наука и дисциплина.

Уџбеник прати и дигитално издање на Мозаик платформи.

Део уџбеника можете погледати пратећи следећи линк:

http://www.eduka.rs/upload/document/2020/NL/fizika8deo.pdf

Срдачан поздрав из Едуке!