НОВИ ЕДУКИН УЏБЕНИК ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Биологија за 8 разред, УЏБЕНИК

Ауторке: Весна Милетић, Душица Комановић

 • Едукин уџбеник Биологија за 8. разред прати нови Програм наставе и учења и омогућава постизање исхода који су прописани за овај разред. По концепцији и дизајну уџбеник је савремен, интерактиван, занимљив и примерен узрасту.
 • Богато дугогодишње наставничко искуство ауторки функционално је примењено на тексту уџбеника успостављањем чврсте везе са контекстом рада у учионици, у прилагођавању садржаја ритму и дужини часа.
 • Основно градиво је, као и у претходним разредима, подељено у пет области: Јединство грађе и функције као основа живота, Човек и здравље, Порекло и разноврсност живота, Наслеђивање и еволуција и Живот у екосистему.
 • Основни текст је поткрепљен сегментом Занимљива биологија, који садржи низ примера, чињеница и идеја које олакшавају усвајање знања, буде љубав према природи и радозналост да се открива даље те пружа могућност ученику да употпуни своја знања.
 • Одељак Биолози истраживачи подстиче ученике да кроз вежбе, пројекте, дебате и акције развију функционална знања и унапреде интеракцију са другим ученицима. Утиче позитивно на социјализацију, ствара осећај одговорности за успех групе, а ученике мотивишу да откривају нове путеве сазнања.
 • Уџбеник помаже ученицима да науче како се учи, да напредују у учењу сопственим темпом, да развијају унутрашњу мотивацију (потребу за сазнавањем) и иницијативу, да развијају вештину комуникације, аргументовани дијалог, толерантно понашање и солидарност.
 • Сегмент Биолози креативци отвара могућност повезивања наставних садржаја биологије са садржајима осталих предмета: српским језиком, ликовном културом, техником и технологијом, информатиком… Од ученика се тражи да нацртају стрип, направе моделе, искористе материјал за рециклажу.
 • На крају сваке лекције налази се сегмент Биолошке мозгалице, са задацима подељеним и обележеним на три нивоа знања, који ученицима омогућавају проверу наученог односно самоевалуацију. У ту сврху доследно су кроз уџбеник креирани и налози Биолози паметнице (садржи сажете чињенице из лекције), Разумеш ли? (питања за сажету репродукцију знања), Брзо и кратко, учи се лако (мапе ума за брже и лакше учење на визуелан начин). Важни појмови односно кључне речи такође су посебно истакнути поред основног текста.
 • Вертикално унутарпредметно (али и међупредметно) повезивање наставних садржаја омогућава и дидактички елемент Поглед уназад на крају сваке лекције. Од ученика се захтева да се подсете наставних садржаја из ранијих разреда или из других предмета, што ће допринети лакшем савладавању градива актуелне лекције. Тиме се знања унутар предмета надограђују, а затим води ка међупредметном повезивању.
 • У припреми је и дигитални уџбеник на Mozaik платформи.

Биологија за 8 разред, РАДНА СВЕСКА

 • Радна свеска прати градиво уџбеника, садржи 10 до 12 различитих задатака у свакој лекцији, као и задатак Забави се и утврди своје знање.
 • Поред задатака подељених и обележених на три нивоа знања, постоје и два задатка за ИОП1 и ИОП2, као и по два задатка истраживачког типа за надарене ученике који наставу прате по ИОП-у 3.
 • Задаци су урађени тако да имају налоге различитог типа: допуни реченицу, повежи појмове, обележи слику, упиши у табелу, заокружи Т или Н, објасни…
 • Садржи и пажљиво пробране текстове који објашњавају неки биолошки појам или чињеницу, актуелне у свакодневном животу или садрже занимљивости из света биологије. Испод текста су и питања која проверавају разумевање прочитаног.
 • Успостављена је корелација са другим предметима (српским језиком, ликовном културом, географијом, математиком).
 • Ученике ће забавити ребуси, осмосмерке, игре асоцијација и друге креативне игре. Мини-пројекат посебно ангажује знања и умења ученика, који самостално може да изабере да ли ће га урадити код куће или у школи, индивидуално или групно.
 • Радну свеску прате Решења задатака.

Биологија за 8 разред, КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ

 •  Контролни задаци за ученике по областима у 2 групе садрже по 10 питања на три нивоа знања.
 • Креирани су као помоћ наставницима при изради четрдесетпетоминутне провере знања.
 • На крају сваког теста налази се и бодовна скала, тако да и сами ученици имају увид у начин бодовање задатака према тежини.
 • Тестови садрже и Решења.

Биологија за 8 разред, МЕТОДИЧКИ ПРИРУЧНИК

 •  Уџбеник, Радну свеску, Контролне задатке и дигитални уџбеник на Мозаик платформи прати свеобухватни Методички приручник који су креаирале ауторке уџбеничког комплета.
 • Поред глобалних, оперативних планова и дневних припрема, свакој лекцији прикључени су наставни листићи у којима се налазе додатне вежбе, питања, занимљивости.
 • Методички приручник нуди и иницијални тест, тестове по стандардима и тестове за ученичку самопроцену.
 • Уврштена су и 4 теста за проверу знања са бодовањем и скалом за оцењивање.

Део уџбеника можете прелистати пратећи следећи линк

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/biologija_8_deo