НОВИ ЕДУКИН КОМПЛЕТ УЏБЕНИКА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Ауторски и уреднички тим Едуке припремиo је нови комплет уџбеника из српског језика за четврти разред. Комплет се састоји из ЧИТАНКЕ, ПОУКА О ЈЕЗИКУ и РАДНЕ СВЕСКЕ. Према основним методичким опредељењима ови уџбеници се надовезују на наше уџбенике за претходне разреде. То значи да су вођени идејом о снажној унутарпредметној корелацији у којој се преплићу настава књижевности, језика и језичке културе.

Текстови у Читанци повезани су према тематско-мотивском принципу. Прати их богата методичка апаратура, више него довољна за ваљану организацију часа или рад код куће. Питања су позиционирана на маргину поред књижевног текста, тако да је ученику одмах јасно на који део текста се односе. Поред развијене мреже књижевних појмова, које се ученици непрекидно подсећају у одељку „Учимо и подсећамо се“, Читанка садржи одељке „Задаци из мале школе писања“ – који ученицима помажу да артикулишу различите вештине везане за писмено изражавање, те одељак „Повежи“ – који им омогућава да успоставе корелацију са садржајима других предмета и области свакодневног живота. Као и у претходним разредима, и у овом уџбенику заступљен је одељак који активира дететово лично искуство повезано са обрађиваним књижевним текстом: „А шта ти кажеш о“. Сваки текст започиње мотивационом препоруком неког наслова обрађиваног писца и подстицањем ученика да наслов потражи у својој библиотеци, са позивом „Читај више!“.

Питања су најконкретније везана за обрађивани текст, ученика враћају тексту и уче га да у њему тражи одговоре. Одељци у којима се подстиче уочавање корелације препуни су занимљивости из историје културе, сликарства, науке, па подстичу радозналост и даље истраживање различитих тема. Свако поглавље завршава се графички прегледном систематизацијом, а на крају Читанке налази се подела књижевности којом ученици треба да владају на крају првог циклуса образовања. Читанка, у складу са новим захтевима програма, издваја личности значајних жена – па се на крају сваког поглавља афирмишу сликарке, научнице, аритекте, лекарке, књижевнице.

Поуке о језику дате су прегледно, са великим бројем функционалних вежбања. Након понављања и проширивања садржаја из претходних разреда везаних за врсте речи, у Поукама је детаљно и прегледно обрађена служба речи у реченици. Као и у случају Читанке, и у овом уџбенику заступљени су „Задаци из мале школе писања“ који функционализују и повезују граматичка и правописна знања са вештинама из културе изражавања.

На крају уџбеника налази се одељак „Припремамо се за пети разред“ у ком је дат кратак репетиторијум свих садржаја из језика којим ученик треба да влада на крају првог циклуса образовања.

Радна свеска представља квалитетну допуну основним уџбеницима. Акценат је стављен на утврђивање садржаја из језика, правописа и језичке културе. Књижевност је заступљена кроз обраду дела из лектире и одломака из дужих дела – романа за децу. Ови делови употпуњавају сродне делове Читанке и уводе ученике у праћење лектире и одговарајући рад на дужем тексту. На крају Радне свеске дат је кратак подсетник за самооцењивање сопственог напретка из области језика, књижевности и језичке културе. Такође, свака лекција и у Поукама о језику и у Радној свесци праћена је табелом са исходима која ученику треба да помогне да прати сопствени напредак.

Овај исцрпни уџбенички комплет, који је урадио ауторски тим опробаних методичара и практичара (др Нада Тодоров, др Моња Јовић, Ивана Јухас, Јасна Игњатовић, Стеванија Кеча), представљаће подршку наставнику али и велику помоћ ученику – не само да успешно савлада садржаје четвртог разреда већ и да се припреми за изазове који га чекају у даљем школовању.  Поред тога, он представља разигран и занимљив водич кроз свет књижевности и језика, подстичући радозналост и креативност и код наставника и код ученика.

Комплет је праћен дигиталним верзијама на престижној Мозаик платформи, обогаћен великим бројем мултимедијалних садржаја и интерактивних задатака.

Делове уџбеника можете погледати пратећи следеће линкове:

http://www.eduka.rs/upload/document/2020/NL/citanka4deo.pdf

http://www.eduka.rs/upload/document/2020/NL/pouke4deo.pdf

http://www.eduka.rs/upload/document/2020/NL/srpski4rsdeo.pdf