DIGITALNI UDžBENICI – SRPSKI JEZIK I KNjIŽEVNOST ZA GIMNAZIJE I SREDNjE ŠKOLE

Odobreni digitalni udžbenici na Mozaik platformi besplatno dostupni svim nastavnicima i učenicima

PRVI RAZRED

Digitalni udžbenik Čitanka za prvi razred

  • Sadržinski u potpunosti odgovara štampanom udžbeniku, u koji su interpolirani multimedijalni, video i audio sadržaji, 3D animacije, galerije slika i testovi.
  • Svaki segment teksta (naročito definicije, pitanja, zadatke i sinteze) nastavnik može da prikaže izdvojeno i uvećano.
  • Postojeće ilustracije dodatno su obogaćene galerijama slika, kojima se podiže opseg i nivo funkcionalnog obrazovnog sadržaja u vezi sa biobibliografijom pisca, rukopisima, prvim izdanjima dela i čuvenim ilustracijama odnosno književnim motivima u likovnim umetnostima, sa značajnim listovima i časopisima.
  • Osim sa likovnim umetnostima, izrazita je korelacija sa nastavom istorije, sa muzičkom i scenskom umetnošću i gde god je to bilo moguće dostupni su video i audio sadržaji, ili se upućuje na odgovarajuće linkove koje, u dogovoru sa nastavnikom, učenik može da aktivira.
  • Izuzetne ZD animacije omogućavaju učenicima da sagledaju kulturu starog sveta, srednjeg veka i humanizma i renesanse, od antičkih bogova i prvih pozorišta do Šekspirovog Glob teatra.
  • Kratki testovi učenicima pružaju priliku za samoevaluaciju, a pomoću dostupnih alatki nastavnik može samostalno da saglasno akuelnim nastavnim potrebama kreira dodatne zadatke, testove i zanimljive igre.

 

Digitalni udžbenik Srpski jezik za prvi razred

  • Sadržinski u potpunosti odgovara štampanom udžbeniku, u koji su interpolirani, koliko sama priroda sadržaja udžbenika dopušta, određeni multimedijalni, video i audio sadržaji, 3D animacije (npr. govornih organa, nastajanja glasa), galerije slika i testovi.
  • Svaki segment teksta, naročito definicije, zadatke i sinteze, nastavnik može da prikaže izdvojeno i uvećano.
  • Kratki testovi učenicima pružaju priliku za samoevaluaciju, a pomoću dostupnih alatki nastavnik može samostalno da shodno akuelnim nastavnim potrebama kreira dodatne zadatke, testove i zanimljive igre.

 

DRUGI RAZRED odobreni udžbenici

ČITANKA I GRAMATIKA ZA DRUGI RAZRED

 

U PRIPREMI

UDžBENIK PSIHOLOGIJE za drugi razred gimnazije i drugi i treći razred područja rada ekonomija, pravo i administracija