Čitanka i gramatika za četvrti razred gimnazija i srednjih stručnih škola

NOVA EDUKINA ČITANKA ZA ČETVRTI RAZRED GIMNAZIJA I SREDNjIH STRUČNIH ŠKOLA, autorki dr Olivere Radulović, dr Jelene Angelovski i Jelene Žurić.

  • Pregledno su i jasno postavljeni elementi metodičko-didaktičke aparature.
  • Aparatura udžbenika raznovrsna je i podjedna­ko inspirativna za rad na času i za samosta­lan rad učenika.
  • Nalozi i zadaci su osmišljeni prema stan­dardima za osnovni, srednji i napredni nivo postignuća.
  • Interdisciplinarni pristup – povezivanje književnosti sa drugim umetnostima – raz­vija i bogati receptivne i stvaralačke po­tencijale učenika.
  • Pored ključnih reči, motivacionog uvoda u čitanje teksta, pitanja za razgovor o delu i njegovo tumačenje, navoda iz relevantne sekundarne literature, sinteze gradiva, za­dataka za rad na času ili kod kuće, zanimlji­vosti povezanih sa pojedinom književnom pojavom i biobibliografskih beležaka – autorke su uvele i posebne segmente: izvode iz ključnih (auto)poetičkih zapisa svakog od zastupljenih stvaralaca; navode iz relevant­nih tekstova posvećenih jeziku određenog književnog dela i njenog autora, kao i izbore iz tekstova koji se odnose na duh vremena u kome delo nastaje, većinom probranih iz opusa savremenika.
  • Pomenute inovacije unose sadržaje neop­hodne za savremeno tumačenje književnog teksta, ili na njih upućuju, budući da su ana­litičko-sintetički pristupi u većini posvećeni tumačenju paradigmatičnih dela koja su obeležila kako domaću tako i evropsku (svetsku) književnost XX veka.

 

GRAMATIKA ZA ČETVRTI RAZRED GIMNAZIJA I SREDNjIH STRUČNIH ŠKOLA autorke dr Duške Klikovac

  • Probrani lingvometodički predlošci, za kojima slede objašnjenja, primeri i definicije, koji su grafički jasno međusobno odvojeni.
  • Vežbanja, podeljena na „sasvim laka“, „prilično laka“ i „malo teža“ (ukupno 278); njima su priključeni i naročito osmišljeni zadaci za učenike koji žele da saznaju više, kao i izdvojeni, opsežniji zadaci, pod naslovom Čitam i razmišljam, čime se stimuliše i proverava sposobnost učenika za interpretaciju teksta, izdvajanje ključnih informacija, kao i prepoznavanje obrađenih jezičkih fenomena.
  • Osnovni tekst je u svim poglavljima propraćen, u zasebnim okvirima iliodeljenim segmentima, kvizom, šalama, poslovicima, kratkim zanimljivim podacima i pitanjima, objašnjenjima značenja i porekla stranih reči, kao i nizom kraćih tekstova koji se bave različitim jezičkim fenomenima. Poslednje poglavlje, pod naslovom Koliko znam, sadrži 161 zadatak za samostalnu proveru znanja, grupisan po oblastima.
  • Na kraju su data rešenja zadataka, rečnik i registar imena i pojmova.