Читанка и граматика за четврти разред гимназија и средњих стручних школа

НОВА ЕДУКИНА ЧИТАНКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА, ауторки др Оливере Радуловић, др Јелене Ангеловски и Јелене Журић.

  • Прегледно су и јасно постављени елементи методичко-дидактичке апаратуре.
  • Апаратура уџбеника разноврсна је и подједна­ко инспиративна за рад на часу и за самоста­лан рад ученика.
  • Налози и задаци су осмишљени према стан­дардима за основни, средњи и напредни ниво постигнућа.
  • Интердисциплинарни приступ – повезивање књижевности са другим уметностима – раз­вија и богати рецептивне и стваралачке по­тенцијале ученика.
  • Поред кључних речи, мотивационог увода у читање текста, питања за разговор о делу и његово тумачење, навода из релевантне секундарне литературе, синтезе градива, за­датака за рад на часу или код куће, занимљи­вости повезаних са поједином књижевном појавом и биобиблиографских бележака – ауторке су увеле и посебне сегменте: изводе из кључних (ауто)поетичких записа сваког од заступљених стваралаца; наводе из релевант­них текстова посвећених језику одређеног књижевног дела и њеног аутора, као и изборе из текстова који се односе на дух времена у коме дело настаје, већином пробраних из опуса савременика.
  • Поменуте иновације уносе садржаје неоп­ходне за савремено тумачење књижевног текста, или на њих упућују, будући да су ана­литичко-синтетички приступи у већини посвећени тумачењу парадигматичних дела која су обележила како домаћу тако и европску (светску) књижевност XX века.

 

ГРАМАТИКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА ауторке др Душке Кликовац

  • Пробрани лингвометодички предлошци, за којима следе објашњења, примери и дефиниције, који су графички јасно међусобно одвојени.
  • Вежбања, подељена на „сасвим лака“, „прилично лака“ и „мало тежа“ (укупно 278); њима су прикључени и нарочито осмишљени задаци за ученике који желе да сазнају више, као и издвојени, опсежнији задаци, под насловом Читам и размишљам, чиме се стимулише и проверава способност ученика за интерпретацију текста, издвајање кључних информација, као и препознавање обрађених језичких феномена.
  • Основни текст је у свим поглављима пропраћен, у засебним оквирима илиодељеним сегментима, квизом, шалама, пословицима, кратким занимљивим подацима и питањима, објашњењима значења и порекла страних речи, као и низом краћих текстова који се баве различитим језичким феноменима. Последње поглавље, под насловом Колико знам, садржи 161 задатак за самосталну проверу знања, груписан по областима.
  • На крају су дата решења задатака, речник и регистар имена и појмова.