Gramatika engleskog jezika Slađane Tanasijević

Gramatika Slađane Tanasijević predstavlja poduhvat, jer je to prva gramatika engleskog jezika u našoj sredini posle skoro 40 godina od objavljivanja Gramatike Ljubice Popović i Vere Mirić. Mnoge gramatike, sem pomenute, nisu zadovoljavale pedagoške kriterijume pored naučnih. Pisana odličnim srpskim jezikom, jednostavnim stilom, Gramatika se svom čitaocu obraća prisnim tonom poput dobrog nastavnika u učionici.‘‘

Recenzent prof. dr Smiljka Stojanović, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu

U proteklom periodu izdavačka kuća Eduka je razvijala po mnogo čemu jedinstven program dodatnih sredstava u nastavi engleskog jezika. Posebno se ističu Gramatika engleskog jezika za osnovnu školu  i zbirke testova za proveru znanja iz engleskog jezika za  osnovnu školu od 3. do 8. razreda.

Gramatika engleskog jezika za osnovnu školu autorke Slađane Tanasijević odgovara predviđenom Planu i programu nastave engleskog jezika u osnovnoj školi i u potpunosti prati gradivo predmeta. Istovremeno, ova gramatika je namenjena i onima koji stiču osnovna znanja o strukturi engleskog jezika. Prema mnogim ocenama struke, na ovakvu se gramatiku u našoj sredini dugo čekalo.

U pitanju je moderna i funkcionalna knjiga, nastala kao rezultat autorkinog višedecenijskog rada u učionici. Svaka gramatička kategorija predstavljena je primerom i ilustracijom već u naslovu. Vežbanja su najčešće gradirana tako da odgovaraju kako početnicima u učenju, tako i onima koji su već dobro upoznali englesku gramatiku u svom uzrastu i žele da nauče još.

Vežbanja za početnike su najjednostavnija i cilj im je da ih osposobe da automatski grade tačan gramatički oblik, a potom slede složenija vežbanja u kojima treba da se upotrebi naučeni sklop ili oblik u odgovarajućem rečeničnom kontekstu.

U nekoliko segmenata predstavljeni su i gramatički sklopovi neophodni za sticanje potpunije slike o funkcionisanju engleskog jezika, pogodni za pripremanje prijemnog ispita u specijalizovanim školama. Svi ovi sadržajni iskoraci posebno su obeleženi u gramatici.

Sastavni deo ove gramatike jeste i lista nepravilnih glagola, koja je veoma korisna učenicima pri obradi glagolskih vremena. Rešenja vežbanja, čime se ova gramatika završava, omogućuju učenicima koji samostalno rade vežbanja da provere koliko su uspešno savladali određenu oblast.

Poseban dodatak ovoj gramatici jeste komplet testova sa rešenjima, pomoću kojih se može — zanimljivo, jednostavno i efikasno — utvrditi gradivo, ali sada na drugačiji način.

Značajnu novinu predstavljaju i Zbirke testova za proveru znanja iz engleskog jezika za  osnovnu školu od 3. do 8. razreda iste autorke. Zbirke su usklađene s Nastavnim planom i programom. Sadrže podeljene testove (Test a i Test b). Dve varijante istog testa, Test a i Test b, podrazumevaju da se neka pitanja ponavljaju, ali i da obuhvataju iste nastavne sadržaje i na taj način omogućuju učenicima detaljnu proveru znanja, a nastavnicima testiranje na času organizovano u dve grupe. Testovi sa rešenjima se nalaze u fascikli sa džepom. Razdvojeni su, tako da ih nastavnik ima spremne za rad na času.

Od svog objavljivanja, Gramatika engleskog jezika za osnovnu školu i zbirke testova predstavljaju sve traženije materijale među nastavnicima i učenicima.