ČITANKA 3 – za treći razred gimnazija i srednjih stručnih škola

Drage koleginice i kolege,

 

Sa velikim zadovoljstvom obaveštavamo vas da je odobrena i naša ČITANKA ZA TREĆI RAZRED GIMNAZIJA I SREDNjIH STRUČNIH ŠKOLA, autorki dr Olivere Radulović i Jelene Žurić.

ČITANKA 3 za treći razred gimnazija i srednjih stručnih škola

  • U potpunosti odgovara Nastavnom planu i programu.
  • Sadrži brižljivo osmišljenu didaktičko-metodičku aparaturu, neophodnu za rad na času i podsticajnu učenicima za dalja istraživanja u okviru domaćih zadataka i dodatne nastave.
  • Brojna pitanja za razgovor na času, istraživanja i tumačenja – prate objašnjenja književnoteorijskih pojmova, izvodi iz relevantne literature, autopoetički zapisi, iskazi savremenika koji ocrtavaju duh vremena, karakteristike koje se tiču jezika i stila svakog od zastupljenih pisaca, zanimljivosti i sinteze.
  • Učenicima se pruža mogućnost da biraju zadatke prema svojim postignućima, sklonostima i potencijalima. Dodatni materijal – na kompakt disku i u štampanom obliku – čine sinteze i testovi sa zadacima za samoprocenu.
  • Bogato je likovno opremljena reprodukcijama reprezentativnih dela likovne umetnosti, prilozima iz arhitekture, filma, pozorišta; dokumentarističkim fotografijama, fotografijama pisaca, plakata i naslovnih strana književnih dela i časopisa.

Time su kompletirana Edukina izdanja za predmet SRPSKI JEZIK I KNjIŽEVNOST za I, II i III razred gimnazija i srednjih stručnih škola (čitanke i gramatike) – dok su udžbenici za IV razred u pripremi. (Udžbenike možete da prelistate na sajtu https://www.eduka.rs/)

Želimo da vas obavestimo i o seminaru naših autorki, čije su teme i sadržaji usko povezani sa nastavnim programom i savremenom nastavom književnosti.

 

SEMINAR ZA PREDMET SRPSKI JEZIK I KNjIŽEVNOST

Forum pedagoga (Beograd) podržava i organizuje seminar stručnog usavršavanja nastavnika SRPSKOG JEZIKA I KNjIŽEVNOSTI za školsku godinu 2016/2017. i 2017/2018:

  • Interdisciplinarno tumačenje književnog dela u nastavi srpskog jezika i književnosti u osnovnoj i srednjoj školi (br. 722), autorki dr Olivere Radulović i Jelene Žurić, koje su, uz dr Jelenu Angelovski, i realizatorke programa.

TEME: Interdisciplinarno proučavanje književnog dela sa književnoteorijskog aspekta; Narodna književnost i druge umetnosti; Književnost starog veka u korelativnom proučavanju sa drugim umetnostima; Srednjovekovna književnost i druge umetnosti; Humanizam i renesansa u kontekstu drugih umetnosti; Dela klasika književnosti na filmu; Korelacija moderne književnosti i muzike; Impresionizam i ekspresionizam u slikarstvu i književnosti; Postmodernizam i intermedijalnost; Scenski pristup dramskim tekstovima; Teatrološki pristup drami; Primena interdisciplinarnosti u grupnoj izradi prezentacija.

Seminar je akreditovan i nalazi se u Katalogu programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku godinu 2016/2017. i 2017/2018.

Seminar nosi 8 bodova, a kotizacija iznosi 500 dinara i podrazumeva potrebni radni materijal.

Šire informacije o sadržaju navedenog seminara možete pronaći u Katalogu programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku godinu 2016/2017. i 2017/2018, koji se nalazi na sajtu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja:

www.zuov.gov.rs/centri-zavoda/cprzo/

http://katalog2016.zuov.rs/

i sajtuEduke:

https://www.eduka.rs/forum-pedagoga

 

U nadi da ćemo uspešno sarađivati, srdačno vas pozdravljamo.